Довідник студента

В інституті впроваджено всі елементи Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), яка є засобом створення Європейського простору вищої освіти.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває система оцінювання знань студентів, яка повинна забезпечити об’єктивність та прозорість навчального процесу, підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи продовж навчального року, забезпечити якість знань.

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного, модульного та підсумкового контролів за 100-бальною шкалою.

Для організації поточного та модульного контролів знань студентів викладачі кафедри самостійно розподіляють загальну кількість балів (100) по видах робіт, за якими оцінюється повнота оволодіння студентом програми дисципліни, визначають форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання, доводять вимоги до відома студентів на початку семестру.

Поточний контроль успішності студентів здійснюється практично постійно за всіма видами робіт: виконання практичних (лабораторних) робіт, виступи на семінарах, виконання індивідуальних завдань, усні відповіді, тестування, виконання творчих робіт, складання ессе тощо. Оцінювання знань студентів у ВТЕI здійснюється за 100-баловою системою інституту, за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно) і за шкалою ЄКТС (А, B, C, D, E, FХ, F). Відповідність шкал оцінювання наведені в таблиці:

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЄКТС з національною системою оцінювання та КНТЕУ

Модульний (рубіжний) контроль проводять з метою отримання інформації щодо рівня поточної успішності студентів за певний період навчання (на конкретну дату).

Модульний контроль (2 години) передбачається робочим навчальним планом. Основними формами модульного контролю можуть бути: контрольна робота, тестування, захист проектів, розв’язання ситуаційних задач тощо.

Модульний контроль, як правило, здійснюється всередині семестру, коли було проведено рівно половину пар по дисципліні, з якої складається модуль.

Сума балів, отриманих студентом за кожний вид навчальних робіт та на модульному контролі, свідчить про ступінь оволодіння студентом програмою навчальної дисципліни на конкретну дату.

Підсумковий модульний контроль здійснюється на останньому практичному (лабораторному) занятті, на якому студенту виставляється загальна сума балів, накопичених з дисципліни за семестр. На підсумковий модульний контроль виносяться питання, що охоплюють всю програму навчальної дисципліни. Варто зазначити, що студент повинен відпрацювати усі пропуски занять в системі дистанційного навчання до початку заліково-екзаменаційної сесії. За усі відпрацювання практичних занять викладач повинен виставити бали і внести їх до загальної суми накопичених балів в кінці семестру.

Підсумковий контроль - це оцінювання результатів навчання за семестр. Результати навчання (за ЄКТС) - це знання та уміння, що характеризують здатність студента після закінчення вивчення дисципліни виконувати, розуміти, відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною характеристикою (моделлю) фахівця.

До підсумкового контролю відносять: захист індивідуальних завдань, заліки та семестрові екзамени.

Захист індивідуальних завдань проводиться у визначені кафедрою терміни перед комісією у складі двох викладачів кафедри, у тому числі керівника курсових та індивідуально-графічних робіт. Результати захисту індивідуального завдання заносяться до відомості підсумкового контролю знань та залікової книжки студента. У випадку, якщо студент не захистив індивідуальне завдання, він не допускається до екзамену з даної дисципліни.

Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним усіх видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях. Позитивна оцінка за результатами поточного контролю знань є підставою для одержання студентом заліку з дисципліни без написання залікової роботи.

Залік оцінюється за вербальною шкалою (зараховано, незараховано) та за шкалою ЄКТС - А, В, С, D, E, FX, F.

Екзаменаційна сесія - це період підведення підсумків навчальної роботи студентів за семестр. Під час сесії проводяться екзамени (як правило, 3-4) за окремим розкладом, який затверджується директором інституту. Перед кожним екзаменом обов’язково проводиться консультація.

Форма проведення екзамену визначається навчальним планом.

Проведення письмового екзамену та перевірка екзаменаційних робіт студентів здійснюється викладачем-лектором та асистентом. Оцінки оголошуються не пізніше наступного після екзамену дня.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається за формулою:

Результати поточної роботи * 0,2 + Результати екзамену * 0,8

Результати підсумкового оцінювання знань студентів заносять до відомості підсумкового контролю знань студентів та залікових книжок.

В окремих випадках, коли студент повністю виконав навчальну програму з дисципліни і, як результат, набрав максимальну кількість балів (90-100) та не мав пропусків занять без поважних причин, викладач має право виставити йому підсумкову оцінку без опитування.

Якщо студент під час семестрового підсумкового контролю отримав три і більше незадовільних оцінок, він підлягає відрахуванню з інституту. Студенти, які отримали незадовільні оцінки з однієї або двох дисциплін, повторно складають екзамени у додаткову сесію перед комісією у встановлені деканатом терміни. При повторному складанні екзамену (заліку) з дисципліни не враховується сума накопичених балів з дисципліни.

Студент, який не з’явився у визначені терміни для складання екзамену (заліку) без поважних причин, вважається таким, що отримав незадовільну оцінку.     

Студенти, які не погоджуються з оцінкою їх знань, отриманою під час семестрового підсумкового контролю, мають право звернутися до апеляційної комісії. У такому випадку студент подає апеляцію (вмотивовану заяву) не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки у формі письмової заяви на ім’я голови апеляційної комісії - директора. Членами апеляційної комісії призначаються: декан відповідного факультету, завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, викладач кафедри, але не той, хто проводив іспит (залік) та представник ради студентського самоврядування факультету.

Члени апеляційної комісії, керуючись критеріями оцінювання, у присутності студента детально вивчають та аналізують письмові матеріали підсумкового контролю. Повторне чи додаткове опитування студента апеляційною комісією заборонено. В результаті апеляції підсумкова оцінка може бути підтверджена або змінена. Скоригована апеляційною комісією оцінка вноситься у відомість підсумкового контролю знань студентів, залікову книжку студента та робиться відповідний запис у журналі обліку засідань апеляційної комісії.

Контроль залишкових знань - це внутрішній аудит системи якості навчання, який проводиться через деякий час після підсумкового контролю з певної нормативної дисципліни. Мета перевірки - оцінювання та зіставлення здобутих знань студентами.

Довідник студента - ХТО ОТРИМУЄ СТИПЕНДІЮ?

Стипендія нараховується щомісячно. Наказ про нарахування стипендії студентам інституту видається один раз на семестр.

Що стосується студентів I курсу, то стипендію у 1-му
семестрі одержують всі студенти, що навчаються за рахунок держзамовлення. Призначення стипендії в наступних семестрах залежить тільки від вашої успішності в навчанні.Як обраховується стипендія?

Обрахування стипендії студентам здійснюється шляхом виведення середнього балу успішності за підсумковими видами контролю, таких як: іспити,
диференційовані заліки, заліки із захисту курсових робіт та практики.  Оцінки по звичайних заліках не враховуються. Розмір стипендії встановлюється рішенням Уряду.

За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентам інституту, за поданням стипендіальної комісії, вчених рад факультетів, можуть призначатися персональні стипендії: стипендія Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, голови Вінницької міської державної адміністрації тощо.

Звертаємо увагу, що при призначенні стипендії деякі категорії студентів мають право на пільги, а саме: сироти; інваліди; особи з малозабезпечених сімей та які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, які постійно проживають у гірській місцевості та які мають дітей.

Для отримання пільгових стипендій просимо не зволікати з поданням відповідних документів до деканату та відділу кадрів.

Студенти, як і всі співробітники інституту, отримують гроші з використанням електронних карток.

Для відкриття студентського карткового рахунку та його обслуговування необхідно здати в бухгалтерію: ксерокопії 3-х сторінок паспорту, завірених особистим підписом та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду теж завіреної особистим підписом.

Довідник студента - Інформація випускнику

Виготовлення та видача Додатка здійснюється у порядку, затвердженому Наказом МОН України від 29.04.2010 № 365 «Про затвердження Порядку замовлення видачі та обліку Додатка до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) та його опису».

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) — це документ, що видається випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і випускникам вищих навчальних закладів усіх форм власності і підпорядкування з метою надання інформації, необхідної для об'єктивної оцінки кваліфікації (ступеня) вищої освіти, здобутої особою, яка отримала диплом про вищу освіту. Додаток містить опис характеру, рівня, контексту, змісту і статусу навчання, яке було виконано та успішно завершено особою, зазначеною в оригіналі кваліфікаційного документа, до якого додається Додаток, а також персональні дані про цю особу, занесені в централізований банк даних Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Додаток заповнюється відповідно до структури, розробленої Європейською комісією, Радою Європи і ЮНЕСКО/СЕПЕС, що необхідно для забезпечення міжнародної зрозумілості та визнання диплома (кваліфікації вищої освіти) з метою доступу до подальшого навчання та/або здійснення професійної діяльності.

Додаток до диплома про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) є бланком документа про вищу освіту, який виготовляється друкарським способом на захисному папері розміром стандартного аркуша паперу А4 (210х297 мм). Для захисту бланка використовується графічні елементи захисту: захисні сітки, мікро шрифти різної будови, захисні фарби. Нумерація використовується захисною фарбою, яка наноситься способом високого друку. Додаток починається з преамбули (короткої пояснювальної записки), яка є обов'язковою частиною документа та розміщується в рамці у верхньому полі, першого аркуша з метою надання загальної інформації щодо його призначення та змісту. Додаток містить 8 розділів. Інформація до 8 розділу надається Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Додаток оформлюється українською та англійською мовами.

Виготовлення Додатку до диплому про вищу освіту європейського зразка є платною послугою, на основі договорів видаються платіжні доручення, за якими студенти здійснюють оплату.

Загальна сума сплати за додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) становить 103 грн. 20 коп.

Основою для створення замовлення є дані щодо осіб-випускників вищого навчального закладу, які висловили бажання отримати Додаток до диплому про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT).

Строк виготовлення Додатка до диплому про вищу освіти європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) — місяць з дня подачі випускником вищого навчального закладу заяви про видачу Додатка.

За більш детальною інформацією та для отримання Додатка до диплома європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) необхідно звернутись  до деканату факультету.