1. Підготовка кваліфікованих фахівців з економічної кібернетики, максимально адаптованих до вирішення професійних задач. Володіння знаннями і принципами управління соціально-економічними системами. Здатність вирішувати професійні задачі на сучасному рівні. Спроможність досліджувати, реорганізовувати інформаційне середовище та бізнес-процеси підприємств і організацій на основі ефективних інформаційних технологій.

2. Специфіка підготовки економістів-кібернетиків базується на принципах інтеграції компетентностей з економічних, математичних та комп’ютерних наук. А також їх ідей та методів в межах однієї галузі – економічної кібернетики. Це дає змогу фахівцям в галузі ІТ-технологій набути комплекс знань з економіки, економіко-математичних методів, поглибити знання з програмування, розробки та адміністрування баз даних. Володіння здатністю організувати автоматизовану обробку і економіко-математичний аналіз, здійснювати системний аналіз. Розробляти та впроваджувати інформаційні системи та технології для різних галузей економіки. Пропонувати нові варіанти організації інформаційних процесів.

3. Формування цілісної системи знань у фахівців з економічної кібернетики забезпечує ґрунтовну базову загальноекономічну, математичну, гуманітарну та соціально-економічну підготовку. Професійна та практична підготовка з використанням аналітичних процедур, комп’ютерних технологій створює умови для застосування одержаних знань в постановці та вирішенні економічних задач довільної складності. Здатність до успішної реалізації творчого особистісного потенціалу в умовах глобалізації, ускладнення економічних процесів, інформатизації суспільства.

4. Впровадження сучасних економіко-математичних методів та інтегрованих автоматизованих систем обробки даних дозволяє вивільнити час економіста для творчої аналітичної роботи. Застосування синергетичного підходу передбачає підготовку універсальних фахівців, здатних до управління економічними системами. Здатність в професійній діяльності адаптуватись до вимог ринкової економіки, підготовленість до діяльності у відкритому мобільному суспільстві. Готовність до використання нових інформаційних та комп’ютерних технологій, впровадження передових інноваційних підходів.

5. Фахівці з економічної кібернетики володіють методами аналізу та прогнозування економічних ситуацій. Здатні до самореалізації та швидкої адаптації в умовах жорсткої боротьби конкурентного ринку. Спроможні до формування єдиної економіко-аналітичної системи та готові до ефективного управління нею.

6. Здатність до постановки проблеми та знаходження шляхів її розв’язання. Спроможність до інтегрування знань з різних галузей і системного застосування їх у процесі розв’язування задач. Володіння аналітичною компетентністю, знаннями про характер дії економічних законів. Здатність визначати зв’язки між предметами та явищами та формулювати на їх основі придатні для подальшого застосування у предметній діяльності закономірності. Опанування засобами і методами обробки й аналізу інформації при здійсненні професійних функцій економіста-кібернетика. Уміння використовувати сучасні інформаційні технології в професійній діяльності аналітика та світоглядне бачення навколишнього світу як відкритої інформаційної системи.

7. Здатність до активної соціальної адаптації, уміння застосовувати математичний, аналітичний, економічний та інформаційно-технічний апарат для прийняття ефективних рішень. Готовність діяти в нетиповій ситуації, застосовувати отримані знання та уміння при розв’язуванні фахових задач. Націленість на безперервну самоосвіту впродовж усього життя.

8. Здатність до пошуку інформації та проведення її аналізу. Вміння отримувати загальні результативні показники, здійснювати оціночні висновки. Готовність до використання комп’ютерної техніки та телекомунікаційних технологій як інструментарію аналітичного дослідження. Спроможність системно досліджувати та оцінювати ситуацію з метою прийняття ефективних управлінських рішень. Вміння згоджувати між собою елементи та структурні зв’язки складних економічних систем. Володіння такими важливими якостями фахівця, як креативність, ініціативність, впевненість, здатність до імпровізації, сміливість у прийнятті рішення в нестандартних ризикованих умовах, прагнення до саморозвитку та вдосконалення професіоналізму, робота в команді.

9. Опанування основами фундаментальних досліджень систем і процесів управління в економіці, теорією інформації та практичними засадами процесів управління в складних економічних системах. Володіння методикою моделювання як провідним методом досліджень в кібернетиці. Багатопрофільність підготовки фахівців дозволяє отримати додаткові конкурентні переваги на ринку праці. Фахівці з економічної кібернетики здатні прогнозувати та розробляти перспективні програми розвитку, спроможні використовувати сучасний інноваційний інструментарій.

10. Фахівці з економічної кібернетики – це фахівці нової формації, здатні до прийняття дієвих та науково обґрунтованих економічних рішень. Готові до знаходження шляхів ефективного управління економічними процесами. Здатні до використання знань у творчій та виробничій діяльності. Володіють вміннями та навичками, які перетворюють знання у потенційно-виробничу силу та забезпечують здатність виготовлення безпосередньо дієвих технологій та механізмів. Вміють обирати ефективні засоби розв'язання економічних завдань із використанням обчислювальної техніки.