Положення про вчену раду
Положення про відділ кадрів
Положення про редакційно-видавничий відділ
Положення про відділ наукової роботи та міжнародної співпраці
Положення про відділ з організації виховної та культурно-мистецької роботи студентів
Положення про відділ реклами та зв'язків з громадськістю
Положення про відділ технічних засобів навчання
Положення про кафедру
Положення про факультет
Положення про діяльність Школи педагогічної майстерності
Положення про адміністративно-господарську частину
Положення про навчально-методичний відділ
Положення про методичну раду
Положення про загальний відділ
Положення про навчальний відділ
Положення про Центр регіональних досліджень
Положення про бібліотеку
Положення про приймальну комісію


Положення про дистанційне навчання у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти ВТЕІ КНТЕУ
Положення про інституційний репозитарій ВТЕІ КНТЕУ
Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект) у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів ВТЕІ КНТЕУ
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про самостійну роботу студентів ВТЕІ КНТЕУ
Положення про видачу документів про вищу освіту державного зразка ВТЕІ КНТЕУ
Положення про індивідуальний навчальний план здобувача ступеня вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ
Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти
Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм першого та другого рівнів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Положення про апеляційну комісію Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ
Положення про організацію виконання та захисту курсових робіт (проектів) у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ
Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників  
Положення про політику попередження і боротьбу із сексуальними домаганнями у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті 
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ВТЕІ КНТЕУ
Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ВТЕІ КНТЕУ 
Положення про студентське самоврядування у ВТЕІ КНТЕУ