Права та обов'язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах визначені статтями 54, 55 Закону України "Про вищу освіту".

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
- трудову діяльність у позанавчальний час;
- додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
- участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
- надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
- участь у об'єднаннях громадян;
- обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом; участь у формуванні індивідуального навчального плану;
- моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
- безкоштовне користування бібліотекою, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
- канікулярну відпустку тривалістю не менше, ніж вісім календарних тижнів.

2. Студенти, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті.

Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до чинного законодавства.

Студенти зобов'язані

Крім обов'язків, передбачених статтею 54 Закону України "Про освіту", студенти зобов'язані:
- додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку ВТЕІ;
- виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану, відвідувати заняття;
- виконувати у встановлені терміни усі види завдань, що передбачені навчальними планами і програмами;
- дбати про підвищення авторитету інституту; 
- гідно нести звання студента, поважати людську гідність викладачів та всіх членів трудового колективу;
- дотримуватися вимог угоди між адміністрацією інституту та студентом ВТЕІ;
- постійно прагнути до морально-культурного і фізичного вдосконалення;
- дбайливо користуватися аудиторним обладнанням, приладами, меблями, обчислювальною та комп'ютерною технікою, книжковим фондом, іншим майном, яке належить інституту. 

Після закінчення навчання в інституті, для отримання диплома фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня студент зобов'язаний:

• за місяць до випуску:

- отримати обхідний листок в деканаті;
- подати заяву та документи паспортисту для виписки з гуртожитку.

• за 5 днів до засідання державної екзаменаційної комісії:

- розрахуватися з бібліотекою інституту;
- здати студентський квиток та обхідний листок до деканату;

• у день випуску:

- отримати диплом.

У разі відрахування з інституту (за будь-якої причини) студент отримує документи про освіту (академічну довідку) тільки після здачі до деканату оформленого обхідного листка.