Навчальний відділ є структурним підрозділом інституту, який здійснює координацію навчального процесу та вирішує поточні і перспективні питання, пов`язані з керуванням, контролем, організацією та плануванням цього процесу.


 

Яковишина Надія Андріївна
начальник навчального відділу

Кандидат економічних наук, доцент. Займається організацією навчального процесу в інституті на рівні, що забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців згідно із затвердженими навчальними планами відповідно до державних стандартів освіти; здійснює загальне керівництво статистичною обробкою інформації, яка надходить до навчального відділу; надає консультативну й методичну допомогу професорсько-викладацькому складу та підрозділам інституту з питань організації навчального процесу; спрямовує роботу з організації аудиторних занять. Бере участь у контролі якості проведення аудиторної роботи кафедрами та окремими викладачами; контролює організацію навчальної, виробничої та переддипломної практики здобувачів вищої освіти, аналізує її ефективність та звітність; удосконалює систему діловодства й управління навчальним процесом, у тому числі на основі створення, впровадження та використання комп'ютерних програмних продуктів і мереж; контролює виконання рішень вченої ради та наказів стосовно організації навчальної роботи в інституті.

Основні завдання та функції навчального відділу:

  • здійснює організацію освітньої діяльності інституту, відповідно до нормативно-правових актів України та Положення про ВТЕІ КНТЕУ, Правил внутрішнього розпорядку;
  • враховуючи міжнародний досвід, вимоги чинного законодавства України з питань освітньої діяльності розробляє Положення, пропозиції щодо можливої реалізації зазначених документів в освітньому процесі ВТЕІ КНТЕУ;
  • на основі чинних стандартів вищої освіти вдосконалює форму та зміст навчальних планів щодо відповідності їх освітньо-професійним програмам підготовки фахівців, розробляє навчальні плани відповідно до вимог стандартів вищої освіти;
  • впроваджує інноваційні моделі організації освітнього процесу, спрямовані на інтеграцію ВТЕІ КНТЕУ в Європейський простір вищої освіти;
  • планує й організовує аудиторну роботу учасників освітнього процесу, складає розклади навчальних занять, заліків і екзаменів, у визначені графіком навчального процесу терміни, та доводить їх до викладачів і здобувачів вищої освіти через деканати, кафедри, мережу Інтернет;
  • забезпечує організацію системи оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти та аналіз її показників;
  • планує, організовує та забезпечує підготовку, проведення атестації здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями, проводить аналіз її результатів;
  • організовує збір та обробку інформації для виготовлення додатків до дипломів про вищу освіту європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), формує загальне замовлення на виготовлення дипломів і додатків до дипломів випускників ВТЕІ КНТЕУ;
  • забезпечує реалізацію Положень законодавчих актів у сфері ліцензування, акредитації (Законів України, Постанов Кабінету Міністрів України) та виконання наказів Міністерства освіти і науки України, Акредитаційної комісії України інститутом щодо ліцензування та акредитації, організовує процедуру проведення ліцензування освітніх послуг у сфері вищої освіти та акредитації спеціальностей інституту;
  • розраховує обсяги навчального навантаження науково-педагогічних і педагогічних працівників кафедр інституту на навчальний рік;
  • розробляє пропозиції щодо вдосконалення програмного забезпечення навчального відділу з урахуванням сучасних методичних та технічних вимог організації освітнього процесу;
  • здійснює оперативний облік контингенту здобувачів вищої освіти усіх форм навчання інституту.

 

заступник начальника 
Головня
Світлана Василівна
адміністратор ЄДЕБО
Марченко
Юлія Василівна
завідувач виробничою практикою
Смірнова
Юлія Олексіївна

 

 
фахівець
денної форми навчання

Волох
Жанна Анатоліївна
фахівець
денної форми навчання 

Скарбовійчук
Тетяна Володимирівна
 
фахівець
заочної форми навчання

Паляниця
Алла Олександрівна

 

 
інспектор
Вільман
Ірина Юріївна
інспектор
Лояніч
Тетяна Вікторівна
 
диспетчер
Бакун
Валентина Віталіївна