Посада

Підприємство

Вимоги до кандидатів

Посадові обов’язки

Умови праці

Як податися?

Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності

Нова державна служба України (НАДС)

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра;

вільне володіння державною мовою.

дотримання бюджетного законодавства, зокрема забезпечення виконання завдань і функцій покладених на відділ;

забезпечення повного і достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документів;

нарахування та виплата грошового забезпечення та заробітної плати;

нарахування грошової допомоги при звільненні;

складання меморіального ордеру №5;

здійснення контролю за:

- відображенням у бухгалтерському обліку господарських операцій, що проводяться ГУНП;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

складання визначених за направленням форм бюджетної та фінансової звітності про виконання кошторису по загальному і спеціальному фонду ГУНП;

забезпечення підготовки оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого терміну;

забезпечення обробки персональних даних співробітників ГУНП, запобігання втраті персональних даних або їх неправомірному використанні;

опрацювання листів та звернень з питань, що відносяться до компетенції УФЗБО;

дотримання дисципліни і законності, Правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг державного службовця;

надбавка за інтенсивність праці;

за результатами роботи та за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Відправити резюме можна за посиланням

Спеціаліст відділу інформатизації та аналітичного супроводження бухгалтерського процесу

Нова державна служба України (НАДС)

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра;

вільне володіння державною мовою.

забезпечення ведення бухгалтерського обліку в ГУНП відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

своєчасне і правильне відображення бухгалтерських операцій по субрахунках у відповідності до вимог наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»;

забезпечення своєчасного оприлюднення інформації відповідно до вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» від 11.02.2015 №183-VIII на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів «EDATA»;

вивчення нормативних документів та змін до них з питань ведення бухгалтерського обліку та інших питань фінансово-господарської діяльності ГУНП, що забезпечують якісне виконання покладених функціональних обов’язків;

ведення обліку необоротних активів, запасів, малоцінного та швидко зношуваного інвентарю та інших товарно – матеріальних цінностей за прийнятою меморіально – ордерною формою бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення даних;

забезпечення якісного оброблення і збереження отриманих поточних бухгалтерських документів, регістрів звітності протягом установлених термінів зберігання, подальша підготовка та передача документів в архів (знищення у разі необхідності);

виконання інших доручень та вказівок начальника УФЗБО - головного бухгалтера, керівництва ГУНП.

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг державного службовця;

надбавка за інтенсивність праці;

за результатами роботи та за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Відправити резюме можна за посиланням

Спеціаліст відділу розрахунково-касового обслуговування

Нова державна служба України (НАДС)

ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра;

вільне володіння державною мовою.

дотримання бюджетного законодавства, зокрема забезпечення виконання завдань і функцій покладених на відділ;

забезпечення повного і достовірного відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах;

нарахування та виплата грошового забезпечення та заробітної плати;

нарахування грошової допомоги при звільненні;

складання меморіального ордеру № 5;

складання та подання до органів фіскальної служби форми 1-ДФ;

виконання інших обов’язків, передбачених законодавством;

опрацювання листів та звернень з питань, що відносяться до компетенції УФЗБО;

забезпечення збереження службової кореспонденції;

дотримання дисципліни і законності, Правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

надбавка за вислугу років;

надбавка за ранг державного службовця;

надбавка за інтенсивність праці;

за результатами роботи та за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Відправити резюме можна за посиланням

Судовий розпорядник відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення

Нова державна служба України (НАДС)

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»;

вільне володіння державною мовою;

досягнення результатів здатність до чіткого бачення результату діяльності;

відповідальність, усвідомлення важливості якості виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та установлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

цифрова грамотність вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

командна робота та взаємодія, орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

знання: Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства;

знання: Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814 (зі змінами); Положення про Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1051/0/15-19; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20.07.2017 № 815; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417.

внесення даних до автоматизованої системи документообігу суду, згідно з обов’язками наданими на підставі наказу керівника апарату суду;

забезпечення належного стану залу судового засідання і запрошення до нього учасників судового процесу, а також забезпечення готовності залу судового засідання до розгляду справи, іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання;

забезпечення неухильного виконання розпоряджень головуючого судді пов’язаних із забезпеченням умов, необхідних для здійснення судового провадження, порядку під час судового засідання;

організація забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листи-виклики тощо;

забезпечення дотримання вимог процесуального законодавства з метою обмеження спілкування свідків, які вже були допитані судом, із тими свідками, яких суд ще не допитав;

забезпечення виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживати заходів щодо обмеження входу до зали судового засідання сторонніх осіб.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Відправити резюме можна за посиланням

Старший судовий розпорядник відділу служби судових розпорядників та матеріально-господарського забезпечення

Нова державна служба України (НАДС)

вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»;

вільне володіння державною мовою;

досягнення результатів здатність до чіткого бачення результату діяльності;

відповідальність, усвідомлення важливості якості виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та установлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати;

цифрова грамотність вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

командна робота та взаємодія, орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення спільних цілей;

знання: Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства;

знання: Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814 (зі змінами); Положення про Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1051/0/15-19; Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20.07.2017 № 815; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417.

внесення даних до автоматизованої системи документообігу суду, згідно з обов’язками наданими на підставі наказу керівника апарату суду;

проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей суду;

організація забезпечення готовності залу судового засідання до розгляду справи;

проведення інструктажу для судових розпорядників перед початком судового засідання з роз’ясненням дій кожного з них та з урахуванням особливостей справи;

організація в разі необхідності взаємодії із органами поліції з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання;

координація та ведення договірної роботи щодо постачання послуг та матеріально-технічного і господарського забезпечення суду;

координування та контроль за процесом проведення ремонтних робіт у приміщення суду.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Відправити резюме можна за посиланням

Головний спеціаліст відділу інформаційно-технічного забезпечення

Нова державна служба України (НАДС)

вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра відповідного професійного спрямування;

вільне володіння державною мовою;

досягнення результатів здатність до чіткого бачення результату діяльності;

відповідальність, усвідомлення важливості якості виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та установлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

цифрова грамотність вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

знання: Конституції України; Закону України «Про державну службу»; Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства;

знання: Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 (зі змінами); Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814 (зі змінами).

внесення даних до автоматизованої системи документообігу суду, згідно з обов’язками наданими на підставі наказу керівника апарату суду;

організація впровадження в роботі суду комп’ютерних технологій:

забезпечення встановлення комп’ютерного обладнання, комплексів технічної фіксації судового процесу;

запровадження комп’ютерних програм статистичної звітності, автоматизованої системи електронного документообігу;

створення локальної комп’ютерної мережі, підключення до корпоративної мережі по виділеному захищеному каналу;

встановлення в суді спеціального комп’ютерного обладнання та забезпечення здійснення відповідного моніторингу;

здійснення заходів інформаційної безпеки учасників кримінального провадження (потерпілих та свідків), допит яких здійснюється поза їх візуальним та аудіо спостереженням;

забезпечення технічної підтримки та проведення відео конференції;

забезпечення безперебійної роботи локальної мережі суду та мережі Інтернет;

здійснення реєстрації вхідної електронної пошти.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Деякі питання оплати праці державних службовців»;

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер із закупівлі зернових

SmaСom Trade

вища профільна освіта (бажано);

досвід роботи від 2-х років в сфері агро;

розуміння ринку зернових та олійних культур;

напрацьовані активні зв’язки із сільгоспвиробниками у регіоні;

результативність, проактивність, здатність приймати важливі та швидкі рішення;

наявність власного авто.

щоденний моніторинг ринку зернових і олійних культур, а також рівня закупівельних цін;

аналіз ринку;

контроль і забезпечення укладення договорів з виробниками продукції

проведення переговорів з постачальниками і укладення договорів з елеваторами;

напрацювання, підтримка і розвиток клієнтської бази;

контроль і супровід всіх етапів закупівлі, транспортування товару до місця продажу;

ведення первинної документації;

контроль закупленого зерна за якістю і за кількістю.

офіційне працевлаштування;

динамічна компанія;

є можливість кар'єрного росту.

Відправити резюме можна на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Фахівець з проблемних відправлень

ТОВ Нова Пошта

вільне володіння ПК, 1С, AWIS, MS Office ;

відповідальність, старанність в роботі;

стать бажано жіноча;

освіта середня-спеціальна, незакінчена вища.

здійснення якісного та вчасного пошуку нерозпізнаних відправлень;

оформлення довозів нерозпізнаних відправлень;

обробка відео з камер спостереження для пошуку відправлень.

повні соціальні гарантії згідно КЗпП України у тому числі офіційний дохід, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження;

можливість кар'єрного росту;

медичне страхування.

Відправити резюме можна за посиланням

Старший повар

Reikartz Hotel Group

досвід роботи на посаді кухаря від 2-х років;

знання і виконання санітарно-гігієнічних норм;

бажання розвиватися професійно.

приготування страв;

складання заявок на необхідні продукти, напівфабрикати і сировину;

контроль якості продукції;

контроль обліку матеріальних засобів;

навчання кухарів;

контроль за дотриманням правил і норм охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог і правил особистої гігієни.

стабільна заробітна плата;

можливість професійного зростання та кар'єрного розвитку;

офіційне оформлення, оплачувана відпустка та лікарняні, безкоштовні обіди;

робота в команді професіоналів.

Відправити резюме можна за посиланням

Material Controller, економіст з мат. тех. забезпечення

Aptiv Services Ukraine

вища освіта;

Intermediate English level (співбесіда буде проходити на англійській мові);

просунутий користувач Microsoft Office;

комунікативні навички;

вміння працювати в команді;

орієнтація на результат;

вміння ефективно вирішувати проблеми;

досвід роботи у програмі SAP буде перевагою.

контроль наявності компонентів та матеріалів для забезпечення виробництва;

співпраця з постачальниками;

комунікація з відділами, відповідальними за виробництво;

ведення звітності.

офіційне працевлаштування та соціальний пакет згідно КЗпП України;

конкурентна заробітна плата;

навчання на робочому місці;

можливість кар'єрного росту.

Відправити резюме можна за посиланням

Інспектор відділу кадрів

Укрпошта

вища освіта;

досвід роботи від 1 року;

знання нормативних актів у сфері трудового законодавства;

уважність до деталей, орієнтація на результат, готовність вчитися новому, гнучкість мислення.

прийом, переведення, звільнення;

формування особових справ;

ведення трудових книжок;

ведення табелю обліку робочого часу;

облік відпусток.

графік роботи: Пн-Пт з 8.30−17.30 год;

стабільна заробітна плата;

офіційне працевлаштування.

Відправити резюме можна за посиланням

Бухгалтер

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада»

вища профільна освіта (економічна/бухгалтерський облік, аудит);

досвід роботи в галузі виробництва або будівництва від 2-х років;

знання 1С 8.3 УПП, MED.doc, клієнт-банк, Excel, Word;

знання податкового законодавства;

знання Кодексу Законів про Працю;

самоорганізованість;

стресостійкість, відповідальність, скрупульозність, уміння працювати в колективі в умовах багатозадачності;

знання нормативно-методичних та довідкових документів з питань організації та ведення бухгалтерського обліку.

облік кредиторської заборгованості;

контроль за своєчасним і правильним відображенням на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з рухом сировини, будівельних матеріалів, запчастин, палива, товарно-матеріальних цінностей та послуг;

участь у проведенні звірок з підрядними організаціями та постачальниками;

облік операцій з внутрішнього переміщення та вибуття запасів;

перевірка документів з обліку запасів;

контроль за своєчасним наданням первинних документів матеріально-відповідальними особами;

участь у проведенні інвентаризації;

облік операцій по надходженню, переміщенню і вибуттю основних засобів.

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України;

медичне страхування;

п’ятиденний робочий тиждень;

цікава та динамічна робота в компанії, що стрімко розвивається;

можливість зростати разом з компанією.

Відправити резюме можна за посиланням

Фахівець по роботі з банківськими установами

ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Автострада»

вища освіта;

досвід роботи з документарними інструментами (банківськими гарантіями) від 2-х років на аналогічній посаді;

знання пакету офісних програм MS Office (Excel, Word);

самоорганізованість, відповідальність, стресостійкість, уміння працювати в колективі в умовах багатозадачності.

підготовка, перевірка отриманого пакету документів на правильність відображення всіх ключових параметрів;

подання необхідних документів для випуску банківських гарантій (тендерні виконання);

супровід операцій щодо випуску банківських гарантій (оплата комісій, підписання);

відкриття та супровід рахунків в банках;

участь в підготовці документів необхідних для функціонування/доступності лімітів при випуску банківських гарантій;

комунікація з колегами щодо процесу випуску/надання гарантій та їх відповідність вимогам тендерів.

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України;

медичне страхування;

п’ятиденний робочий тиждень;

цікава та динамічна робота в компанії, що стрімко розвивається;

можливість зростати разом з компанією.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер служби підтримки зі знанням польської, англійської мови

LetyShops

бажання допомагати людям, вміння легко знаходити спільну мову з іншими;

вміння грамотно, тактовно і зрозуміло викладати думки письмово і усно (російською та українською);

вільне володіння польською, або англійською мовою;

відповідальне і скрупульозне ставлення до поставлених задач;

бажання працювати в задоволення.

консультування користувачів в режимах електронної пошти, онлайн-чату;

активна взаємодія з колегами та іншими відділами для виконання завдань;

розвиток і бажання ділитися своїми знаннями з колегами і користувачами.

робота в сучасному і комфортному офісі Вінниці;

конкурентна зарплата;

офіційне оформлення;

уроки англійської та іспанської мов.

гнучкий графік: з 9:00 до 18:00, з 13:00 до 22:00.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер служби підтримки зі знанням німецької, іспанської, французької мови

LetyShops

бажання допомагати людям, вміння легко знаходити спільну мову з іншими;

вміння грамотно, тактовно і зрозуміло викладати думки письмово і усно (російською та українською);

вільне володіння іспанською, німецькою або французькою мовою;

відповідальне і скрупульозне ставлення до поставлених задач;

бажання працювати в задоволення.

консультування користувачів в режимах електронної пошти, онлайн-чату;

активна взаємодія з колегами та іншими відділами для виконання завдань;

розвиток і бажання ділитися своїми знаннями з колегами і користувачами.

робота в сучасному і комфортному офісі Вінниці;

конкурентна зарплата;

офіційне оформлення;

уроки англійської та іспанської мов.

гнучкий графік: з 9:00 до 18:00, з 13:00 до 22:00.

Відправити резюме можна за посиланням

Заступник керуючого магазином (ТМ Sinsay, ТЦ "Мегамол")

LPP Ukraine

досвід роботи у магазині одягу 1-го+ року;

управлінські навички;

знання принципів візуального мерчандайзингу;

орієнтація на клієнта;

гнучкість;

вміння працювати в команді;

стійкість до стресів;

знання касової дисципліни;

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача.

організація роботи магазину;

організація торгового процесу для досягнення максимальних результатів (виконання магазином плану продажів);

облік і контроль за товарно-матеріальними цінностями;

координація та контроль розрахунково-касових операцій.

знижки на одяг;

офіційне працевлаштування та соц. гарантії;

професійне навчання та кар'єрне зростання;

здобуття практичних навичок згідно європейських стандартів;

гнучкий графік роботи.

Відправити резюме можна за посиланням

Мерчандайзер

Team 247

 

відвідування торгових точок;

викладка товару, поповнення асортименту;

перевірка термінів придатності, цінників;

робота з онлайн звітністю.

5-денний робочий тиждень;

час роботи: 9:00−18:00.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер по роботі з клієнтами (контакт-центр)

Dnipro-M

вільне володіння українською, російською мовами та любов до спілкування;

здатність швидко навчатися (інформації багато, але будуть і відповідні бонуси за повноцінні консультації клієнтів);

щире бажання допомагати людям;

бажання продуктивно працювати та професійно зростати.

 

мотиваційна заробітна плата: від 30−75 грн за годину залежить від якості обслуговування клієнтів, щомісячні бонуси в залежності від кількості та суми продажів;

зручний позмінний графік: робочі зміни по 9 годин в проміжку з 08:00 до 24:00, 5 робочих днів та 2 плаваючі вихідні на тиждень;

стажування 1 тиждень, випробувальний термін 2 місяці;

реалізація амбіцій в цікавих проєктах і перспективу кар'єрного росту;

офіційне працевлаштування;

комфортний офіс зі зручним місце розташуванням, смачною кавою, чаєм та печивом;

розвиток професійних і особистих якостей у навчальних програмах «Business start» та «Академії Корпоративної Освіти».

Відправити резюме можна за посиланням

Інженер з нормування праці

Укрпошта

повна вища освіта.

впевнений користувач ПК.

здатність швидко навчатися та працювати з великим об'ємом інформації.

знання Word, Excel.

уважність та відповідальність.

розрахунки нормативної чисельності виробничого штату;

нарахування заохочень;

складання фотографії робочого дня;

хронометражні спостереження;

складання наказів, звіту з праці;

нормування доставних дільниць.

можливість здобути досвід роботи в компанії, яка активно розвивається.

повна зайнятість: 8−30 до 17−30 з Пн-Пт.

дружній колектив, котрий працює командно і на результат.

заробітна плата з перспективою росту.

Відправити резюме можна за посиланням

Економіст

Вінницький обласний центр зайнятості (відділ рекрутингу)

досвід роботи в державних установах (бюджет);

знання програм:«М.Е.Doc», «Клієнт-Банк»,1С-Бухгалтерія.

участь у формуванні бюджету, вести контроль за його виконанням;

ведення обліку економічних показників;

розробка штатного розпису, участь у розробці кошторисів;

здійснення контролю за витрачанням фонду заробітної плати, найменуванням посад, посадових окладів, тарифних ставок та розцінок.

5-денний робочий тиждень.

Відправити резюме можна за посиланням

Територіальний, регіональний менеджер з продажу

ТОВ Наш чай

досвід роботи в прямих продажах продуктів харчування,

володіння базовими технологіями продажу;

комунікативні навики: переконливість, уміння встановлювати довготривалі партнерські контакти;

наполегливість, чесність, організованість, відповідальність.

активний пошук та залучення нових клієнтів;

збір замовлень, продаж продукції.

дистанційна робота по залученню клієнтів;

продаж-оплата від замовлення.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з продажу

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ)

вища або середньо-спеціальна освіта (можливо студент останнього курсу або заочної форми навчання);

грамотне і впевнене спілкування українською та російською мовами;

вміння ставити перед собою цілі і досягати їх;

комунікабельність і відповідальність;

бажаний досвід роботи на аналогічній посаді або в банківській сфері.

спілкування з клієнтами в телефонному режимі;

презентація нових продуктів банку;

призначення зустрічей клієнтам у відділеннях банку.

офіційне працевлаштування;

офіційна заробітна плата ставка + бонус ;

кар'єрне зростання і багато нового досвіду;

класний і молодий колектив;

круті корпоративи та тимбілдинги;

навчання з бізнес-тренерами нашого банку

Відправити резюме можна за посиланням

Юрист

Voltage Group

практичний досвід з корпоративного, договірного, трудового, господарського, цивільного права стосовно підприємницької діяльності;

юридична освіта повна закінчена вища освіта;

вміння укладати договори включно ЗЕД, протоколи, положення, накази, листи, інструкції тощо;

розуміння процесів та специфіки роботи в будівельній сфері, зокрема видів робіт та послуг;

вміння відстоювати інтереси компанії в органах державної влади та у перемовинах із контрагентами;

англійська В1+ (бажано).

оперативна підготовка та аналіз договорів;

складання та редагування договорів відповідно до інтересів компанії та у відповідності із вимогами чинного законодавства;

вдосконалення внутрішніх договорів та документації компанії;

розробка та впровадження бізнес-процесів компанії пов’язаних із документообігом та іншими юридичними питаннями;

юридичний супровід участі компанії у тенедрних закупівлях у державних та приватних замовників;

ведення ділової переписки із замовниками, постачальниками, партнерами та іншими контрагентами;

контроль за термінами дії договорів.

повний робочий день, основне місце роботи;

випробувальний термін — 3 місяці.

Відправити резюме можна за посиланням

Головний фінансист

ТОВ Сварог Девелопмент

досвід роботи на відповідній посаді від 3 років;

знання процесів бюджетування, формування звітності (управлінський облік);

досвід у сфері фінансового аналізу;

вміння управляти грошовими потоками та відносинами;

знання та навички роботи з консолідації даних;

вміння працювати з великими масивами даних (Excel);

володіння на рівні користувача програмними продуктами 1С:Бухгалтерія, Excel, Word.

 

стабільна заробітна плата (обговорюється на співбесіді);

комфортний 5-ти денний графік роботи — пн-пт 9−19;

соціальні гарантії — офіційне працевлаштування, лікарняні, відпустки;

робоче місце з усім необхідним.

Відправити резюме можна за посиланням

HR бізнес-партнер

Eva, лінія магазинів

вища освіта;

досвід розробки та проведення управлінських тренінгів від 2 року;

вільна розмовна та письмова українська мова;

відмінні комунікативні навички;

педагогічні здібності;

орієнтація на результат;

грамотна мова;

активна життєва позиція;

проактивність.

проведення тренінгів, майстер-класів, воркшопів та інших навчальних заходів для ключових співробітників офісу (middle management);

розробка методичного і навчального матеріалу;

організація зовнішніх навчальних заходів, співпраця з тренінговими компаніями;

організація і проведення комплексної оцінки ключових співробітників офісу (middle management).

гідна заробітна плата;

можливість професійного і кар'єрного зростання.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер по роботі з клієнтами

Hotels24.ua

 

прийняття заявок від клієнтів по телефону;

бронювання варіантів поселення;

жодних холодних дзвінків (лише теплі звернення).

нематеріальні та матеріальні бонуси: хвилинки релаксу, конкурси, премії;

навчання та постійний розвиток;

зручний графік роботи 5/2 (8 робочих годин + обідня перерва. Зміни —обираєте самостійно, вихідні теж можна брати коли потрібно);

комфортні умови роботи. (працювати можна в офісі або з дому, стажування проводимо у офісі);

гарний настрій навіть по понеділкам;

робота в яскравій та позитивній команді щоденно.

Відправити резюме можна за посиланням

Оператор ПК

Алеф-Виналь

досвід роботи в даній сфері від 1 року;

знання основ діловодства і документообігу;

впевнені навички користування ПК;

впевнений користувач MS Office;

відповідальність, уважність, ініціативність, самовіддача в роботі, порядність, оперативність;

жага до навчання.

обробка заявок від торгових агентів;

редагування первинної документації;

друк і ведення реєстру первинних документів;

підготовка актів звірки з контрагентами;

прозвон клієнтів з метою проведення звірки інформації про ТМЦ торговими представниками;

ведення електронних книг і журналів.

офіційне працевлаштування та соціальну захищеність;

конкурентна та стабільна заробітна плата;

можливість професійного і кар'єрного росту;

високий рівень корпоративної культури;

корпоративні тренінги та семінари.

Відправити резюме можна за посиланням

SEO-спеціаліст, інтернет-маркетолог (просування сайтів)

Справа, агентство інтернет-маркетингу

знання основ внутрішньої і зовнішньої оптимізації сайтів;

знання алгоритмів роботи основних пошукових систем Yandex, Google;

практичний досвід роботи в просуванні сайтів не менше 1 року;

грамотний письмова українська, російська;

комунікативність, посидючість, наполегливість, уважність до деталей;

вміння працювати в команді та швидко вчитися.

збір та кластеризація семантичних ядер для проєктів різної складності;

розробка завдань для написання текстів копирайтерами;

комплексна робота по внутрішній оптимізації сайтів (тематична, технічна, робота з комерційними чинниками);

робота з системами аналітики і веб-майстрами;

link-building - аналіз і розробка стратегій по роботі з зовнішньої оптимізацією.

віддалена робота 5 днів в тиждень з 9:00 до 18:00,

офіційне працевлаштування;

молодий, веселий і доброзичливий колектив;

можливість професійного росту;

конкурентоспроможна ЗП з можливостями для росту;

корпоративні заходи, навчання;

оплачуваний період стажування до 2-х місяців.

Відправити резюме можна за посиланням

Project-менеджер

Сварог Девелопмент, ТОВ

комунікабельність, ініціативність, аналітичний склад розуму, орієнтованість на результат;

висока працездатність, старанність, відповідальність, стресостійкість та вміння працювати в умовах багатозадачності;

вміння визначати пріоритетність завдань;

досвід успішного управління проєктами;

вміння швидко і якісно вести одночасно декілька проєктів, можливість при потребі працювати понаднормово;

вміння планувати, управляти проєктом та чітко розподілити завдання по команді, яка працює над ним;

бажання багато заробляти і здобувати нові вміння та навички.

складання плану проєкту і погодження його з керівництвом, визначення пріоритетності завдань і необхідних ресурсів;

керівництво проєктом, підбір виконавців і підрядників проєкту на кожному його етапі;

планування і постановка завдань в команді та контроль їх виконання;

організація високоефективного робочого процесу;

комунікація з командою на всіх етапах розвитку проєктів;

контроль якості виконання завдань і дотримання дедлайнів; контроль і організація всіх етапів роботи;

надання звітності по виконанні всіх поточних завдань і по розвитку проєктів в цілому;

виконання інших доручень керівника.

стабільна заробітна плата;

комфортний 5-ти денний графік роботи — пн-пт 9−19;

соціальні гарантії — офіційне працевлаштування, лікарняні, відпустки;

круте програмне забезпечення (телефонія, CRM).

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з маркетингу

ElephantsLab

1+ рік досвіду роботи на аналогічній посаді;

досвід роботи з контент-маркетингом (блог, веб-сайт, SEO, цільові сторінки, розповсюдження контенту);

розуміння основних ІТ-концепцій (що таке CMS, CRM, open source, SaaS);

досвід в аналітиці;

високий рівень володіння письмовою та розмовною англійською (C1);

знання маркетингових та цифрових тенденцій;

розуміння специфіки і термінології блокчейн;

відмінні організаторські здібності та багатозадачність;

творчість.

забезпечення ефективного розвитау бізнесу та реалізації маркетингової стратегії;

використання різних каналів для залучення нових клієнтів для наших провідних продуктів;

керівництво маркетинговою кампанією для просування бренду та продуктів;

розробка маркетингових матеріалів;

аналіз ефективності маркетингової діяльності;

сприяння інноваціям та спостереження за останніми тенденціями маркетингу, впровадження найкращих галузевих практик;

надання загальної маркетингової допомоги, якщо потрібно;

володіння CRM та платформами автоматизації маркетингу;

участь у створенні цифрових стратегій;

планування бюджету.

конкурентна заробітна плата;

гнучкий графік;

оплачувана відпустка та лікарняний;

можливість відвідувати конференції, вебінари та інші заходи, що підвищать вашу професійну майстерність;

регулярні корпоративні заходи та тімбілдинги;

комфортні умови праці в просторому офісі;

смаколики.

Відправити резюме можна за посиланням

Перекладач англійської мови, оператор чату

ФОП Курпатова А.В.

цілеспрямованість і бажання заробляти;

вміння спілкуватися з людьми;

знання ПК та інтернет;

базова англійська.

введення листів і загальної кореспонденції на сайтах партнерах нашої компанії;

розсилка і редакція текстів сайту;

підтримка наших клієнтів в чаті.

вільний графік;

чай, кава, печиво для наших співробітників;

лояльне керівництво, хороший колектив;

заробіток з першого дня, відсутність стажування.

Відправити резюме можна за посиланням

Адміністратор ресторану

Франція, готель

досвід роботи адміністратором від 1 року;

організаторські здібності;

презентабельна зовнішність;

комунікабельність;

бажання розвиватися;

енергійність;

грамотна мова.

управління персоналом;

спілкування з гостями;

організація і контроль роботи ресторану;

прийняття і розміщення замовлень;

вміння вирішувати конфліктні ситуації;

навчання персоналу;

виконання планів по ТО;

контроль і введення каси;

облік ТМЦ.

можливості кар'єрного росту;

графік роботи позмінний;

офіційне працевлаштування.

Відправити резюме можна за посиланням

Адміністратор ресторану

ТОВ «Товмед»

відмінні організаторські здібності;

управлінські навички;

знання стандартів сервісу;

вміння працювати в команді;

знання ПК, R-Keeper;

презентабельна зовнішність.

організація і контроль роботи персоналу ресторану;

навчання персоналу стандартам сервісу;

робота по збільшенню обсягів продажів.

робота в сучасному комфортному ресторані;

позмінний графік роботи, робочі години з 11:30 до 24:00 ;

можливість професійного та кар'єрного росту.

Відправити резюме можна за посиланням

Project Manager (IT)

ФОП Михайлов А.В.

досвід роботи в сфері ІТ;

знання методологій управління проєктами;

базове розуміння програм для управління проєктами: Jira, MC Project, Trello;

досвід ведення переговорів та демонстрацій презентацій;

володіння методиками таймменеджменту;

вміння чітко ставити завдання самому собі та колегам, контролювати їх виконання та досягати результату;

англійська мова В2+.

ведення переговорів та визначення потреб замовника;

складання та ведення проєктної документації;

аналіз можливих ризиків;

підбір і управління проєктною командою;

постановка робочого процесу в команді розробка, тестування, робота з вимогами;

відстеження стану проєкту, пріоритетності та ходу виконання завдань;

надання замовнику звітності про хід виконання завдань і проєкту в цілому;

презентація замовнику готових рішень, демо-версій, прототипів;

організаційна робота у відділі;

затвердження переліку виконаних робіт.

гідний рівень винагороди за результатами співбесіди;

перспективи професійного та фінансового зростання можливість перегляду заробітної плати;

робота з дружньою та динамічною командою;

чай, кава, солодощі та фрукти;

зручний офіс в самому серці Вінниці;

гнучкий графік роботи (можливість працювати віддалено 2 дні на тиждень);

відпустка 21 календрний день;

корпоративні курси англійської мови.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з продажів

РІА, медіа-корпорація

вміння легко налагоджувати стосунки з людьми;

бажання навчатись новому та розвиватись;

комунікабельність та стресостійкість.

робота з існуючою базою клієнтів;

розширення клієнтської бази (не холодні дзвінки);

відчуття потреби клієнта та доносити цінності наших продуктів в рамках продажів.

робота 5 днів в тиждень з 9:00 до 17:00 або 7 годин;

можливість професійного росту та ЗП;

хороша система мотивації та бонусів

молодий, веселий та дружній колектив, який завжди готовий прийти на допомогу та поділитися досвідом;

відвідування тематичних заходів, навчання та тренінги за рахунок компанії.

Відправити резюме можна за посиланням

Менеджер з персоналу

ТОВ Нова Пошта

вища освіта;

досвід роботи в сфері HR від 1-го року;

володіння методами пошуку персоналу та технологіями проведення інтерв'ю;

активність, ініціативність, орієнтація на результат.

активний пошук і масовий підбір персоналу (опис вакансій, розміщення реклами про вакансії в різних джерелах);

проведення інтерв'ю та оцінки кандидатів;

проведення програми адаптації для нових співробітників.

участь в проєктах відділу підбору персоналу;

проведення exit-інтерв’ю.

робота у великій та динамічній компанії;

офіційне працевлаштування та дотримання соціальних гарантій;

можливість кар'єрного і професійного зростання;

медичне страхування;

комфортні умови роботи і доброзичливу атмосферу.

Відправити резюме можна за посиланням

Контролер в магазин

ЕкономКлас, мережа магазинів

досвід на керівній посаді від 1 року (сфера Retail);

досвід роботи з фіскальним касовим апаратом та участь у інвентаризації;

уважність, мобільність, чесність, стресостійкість, націленість на результат;

готовність до відряджень по області (м. Гайсин, м. Тульчин).

перевірка зовнішнього та внутрішнього стану торгових точок;

здійснення контролю за роботою працівників магазину (якість обслуговування, виконання процесів тощо);

надання звітності;

контроль магазинів м. Вінниця та Вінницької обл.;

участь у інвентаризації магазинів.

офіційне працевлаштування та соціальні гарантії згідно КЗпП України

Повна зайнятість, 5 роб.днів, 2 плаваючі вихідні;

години роботи з 08:00\09:00 до 19:00;

цікаві завдання та відрядження;

компенсація транспортних витрат та проживання під час відряджень;

навчання за рахунок компанії.

Відправити резюме можна за посиланням

Копірайтер-перекладач (англійська мова)

Сool.club

знання англійської на рівні достатньому для написання дійсно грамотних текстів;

вміння дотримуватися інструкцій і термінів;

бажання працювати якісно і заробляти більше;

Буде плюсом:

-якщо ви знайомі з академічним стилем письма;

-наявність навичок швидкого пошуку, аналізу інформації.

написання унікальних текстів, статей та академічних робіт на англійській мові самої різної тематики і рівня складності література, економіка, філософія, фінанси і т. д. по заданим вимогам і інструкціям.

 

Відправити резюме можна за посиланням

Економіст з праці

ТОВ Нова Пошта

вища освіта;

досвід роботи на аналогічній посаді від 2-х років;

уміння аналізувати великий об'єм інформації;

аналітичний склад розуму;

організованість;

концентрація уваги;

терпіння;

впевнений користувач ПК, глибокі знання і практичні навички роботи з пакетом Microsoft Office (Excel- глибокі знання, Word, Excel, Power point, Outlook).

аналіз використання трудових ресурсів;

здійснення підготовки аналітичних і статистичних звітів з продуктивності праці;

збір, систематизація інформації і проведення аналізу економічних показників по праці;

аналіз виконання норм виробітку;

розрахунок чисельності робітників та контроль виконання.

повні соціальні гарантії згідно КЗпП України (у тому числі офіційний дохід, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження);

медичне страхування за корпоративною програмою;

можливість кар'єрного зростання.

Відправити резюме можна за посиланням