Завідувач кафедриЛіщинська Людмила Броніславівна, доктор технічних наук, професор. Закінчила з відзнакою Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» (1988р.), Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно–економічного університету за спеціальністю «Фінанси» (2003р.). У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.08. «Електронні обчислювальні машини, системи та мережі, елементи та пристрої обчислювальної техніки і систем керування». У 2002р. отримала вчене звання доцента за кафедрою «Інформаційних систем та мереж». У 2014 р. захистила докторську дисертацію та отримала науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.05. «Комп’ютерні системи та компоненти», у 2015 р. їй було присвоєно вчене звання професора кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем. У Вінницькому торговельно-економічному інституті працює з 1999 р. Є автором понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед них 7 монографій (з них 2 одноосібних), 8 навчальних посібників (з них 5 з грифом МОН), понад 70 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Основним напрямком наукових досліджень є розвиток теорії і методів побудови перспективних високоефективних інформаційних систем.

Викладає дисципліни: «Інформаційні системи і технології», «Інформаційні системи і технології в економіці», «Інформаційні системи і технології в управлінні», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Методологія і організація наукових досліджень».

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем була створена 2 жовтня 1998 року шляхом відокремлення від кафедри бухгалтерського обліку. У різні роки в складі кафедри працювали вчені і педагоги, які зробили значний внесок в її розвиток. В теперішній час колектив кафедри складають: доктор технічних наук, професор Ліщинська Л. Б., кандидати технічних наук, доценти Кузьміна О.М., Яремко С.А., кандидати педагогічних наук, доценти Гусак Л.П., Бондар М.В., Гулівата І.О., Половенко Л.П., Добровольська Н.В., кандидат економічних наук, доцент Мерінова С.В., старший викладач Копняк К.В., асистент Костунець Т.А.

Бондар Марина Валеріївна – к.пед.н., доцент. Закінчила Віннницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського за спеціальністю «Математика та фізика» (2003 р.). У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». З 2003 року працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті: спочатку на посаді асистента, а з 2011 року – доцент кафедри. Є автором понад 60 наукових та науково-методичних праць. Основним напрямком дослідження є педагогічні умови формування інтелектуальної культури здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки.

Викладає дисципліни: «Вища та прикладна математика», «Дослідження операцій», «Економіко-математичне моделювання», «Фінансова математика».

Гулівата Інна Олександрівна – к.пед.н., доцент. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та інформатика» (1997 р.). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання математики». З 2012 року працює у ВТЕІ КНТЕУ. З 2013 року є доцентом кафедри. Є автором понад 60 наукових та науково-методичних праць. Основним напрямком наукового дослідження є методика використання інформаційно-комунікаційних технологій під час вивчення математики.

Викладає дисципліни: «Вища та прикладна математика».

Гусак Людмила Петрівна– к.пед.н., доцент. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика і фізика» (1995 р.). У 2007 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». З 1998 року працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті, де пройшла шлях від методиста вищої категорії навчального відділу, асистента, а з 2007 році – доцент кафедри. Має понад 85 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Напрямок наукових досліджень: дослідження проблем професійного спрямування навчання вищої математики студентами економічного ВНЗ.

Викладає дисципліни: «Вища та прикладна математика».

Добровольська Наталія Вікторівна – к.пед.н., доцент. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та основи інформатики» (1997 р.), отримала другу вищу освіту у Вінницькому національному технічному університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (2007 р.). На кафедрі працює з 2006 року. Обіймає посаду старшого викладача. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Має 62 публікації наукового та навчально-методичного характеру. Основним напрямком наукового дослідження є умови формування креативності здобувачів вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Автоматизація економічних розрахунків», «Вища та прикладна математика», «Економічна інформатика», «Імітаційне моделювання економічних систем», «Інформаційні системи і технології в туристичній індустрії».

Копняк Катерина Валентинівна – старший викладач. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика та основи інформатики» (2001 р.), у 2002 році отримала диплом магістра педагогічної освіти, а в 2013 р. отримала диплом спеціаліста з економічної кібернетики. Працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті з 2002 року: спочатку на посаді асистента кафедри, а з 2011 року - старшого викладача. Опублікувала 110 наукових та науково-методичних праць. Напрямком наукових досліджень є використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі.

Викладає дисципліни: «Економічна інформатика», «Електронна комерція», «Електронний документообіг», «Моделі і структури даних», «Офісні комп’ютерні технології».

Кузьміна Олена Михайлівна – к.т.н., доцент. Закінчила Таганрозький радіотехнічний інститут імені В.Д. Калмикова за спеціальністю «Прикладна математика». У 1999 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 «Інформаційно-вимірювальні системи», з 2000 року працює на посаді доцента кафедри. За час роботи в інституті виконувала обов’язки декана обліково-фінансового факультету і зав. кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем. Має понад 110 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, монографія, опорні конспекти лекцій, наукові статті та патенти України. Напрямок наукових досліджень: використання та впровадження новітніх інформаційних технологій для імітаційного моделювання у інформаційних системах управління економічними об’єктами.

Викладає дисципліни: «Експертні системи», «Системи автоматизованого проектування», «Технологія проектування та адміністрування баз і сховищ даних», «Інженерна графіка», «Системи адміністрування корпоративних мереж».

Мерінова Світлана Володимирівна – к.е.н., доцент. Закінчила Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини» (1990р.), Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Облік та аудит» (1994 р.). У 2011 захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». Працює у Вінницькому торговельно-економічному інституті з 1992 року: спочатку на посаді асистента кафедри, а з 2002 року - старшого викладача, з 2011р. – доцент кафедри. Автор понад 100 наукових робіт. Вивчає проблеми економіко-організаційного механізму менеджменту інформатизації та економіки природокористування.

Викладає дисципліни: «Економіка і організація інформаційного бізнесу», «Ієрархічні системи управління економічними об'єктами», «Інженерна графіка», «Інформаційні системи і технології у ресторанному бізнесі».

Ніколіна Ірина Іванівна – к.н.держ.упр. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика» (2004 р.), Одеський регіональний інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (2006 р.) за спеціальністю «Державне управління». В 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 «Механізми державного управління». З 2012 року працює у ВТЕІ КНТЕУ, з 2013 року є доцентом кафедри. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових інтересів: використання формалізованого інструментарію для підтримки прийняття управлінських рішень.

Викладає дисципліни: «Математичні методи і моделі ринкової економіки», «Моделювання економічних процесів», «Системний аналіз», «Системи прийняття рішень».

Половенко Людмила Петрівна – к.пед.н., доцент. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та інформатика» (1995 р.). З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри, з 2013 р. – старшого викладача, з 2014 року - доцент кафедри. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» на тему «Формування аналітичної компетентності в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики». Є автором 65 наукових та науково-методичних праць. Займається проблематикою професійної підготовки та формуванням компетентності майбутніх фахівців з економічної кібернетики.

Викладає дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційна безпека», «Правова інформатика», «Офісні комп’ютерні технології».

Яремко Світлана Анатоліївна – к.т.н., доцент. Закінчила Вінницький держаний технічний університет за спеціальністю «Електронні обчислювальні системи та мережі» (1996 р.), Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Облік та аудит» (2001 р.). у 2010 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та медичні прилади і системи». Працює на посаді асистента кафедри з 2001 р., на посаді доцента - з 2011 р. Є автором понад 140 наукових та науково-методичних публікацій. Досліджує впровадження інформаційних систем та технологій в різних сферах людської діяльності.

Викладає дисципліни: «WEB-дизайн і WEB-програмування», «Економічна інформатика», «Інформаційні технології управлінської звітності», «Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством», «Корпоративні інформаційні системи».

Костунець Тетяна Анатоліївна – асистент. Закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Економічна кібернетика» (2013р). З 2014р. працює на посаді асистента кафедри. Навчається в аспірантурі ВНАУ за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Має 30 наукових та науково-методичних публікацій. Напрямком наукових досліджень є формування стратегії управління персоналом сільськогосподарських підприємств.

Викладає дисципліни: «Економічна інформатика», «Інформаційні системи і технології», «Web-дизайн і Web-програмування», «Електронна комерція».

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Серед головних завдань, на вирішення яких була спрямована діяльність кафедри — створення навчально-методичного та технічного забезпечення навчальних дисциплін у контексті використання сучасних інформаційних технологій. З першого дня існування кафедра в своїй діяльності завжди орієнтувалась на забезпечення високого рівня теоретичної комп'ютерної підготовки здобувачів вищої освіти всіх форм навчання, а також формування в них практичних навичок використання інформаційних технологій у професійній діяльності. Ця обставина не тільки на тривалий строк закріпила за кафедрою статус новатора в освоєнні новітньої комп'ютерної техніки і технологій, але й значною мірою вплинула на подальшу долю кафедри. Адже з 2007 року кафедра інформаційних систем та мереж стала однією з випускових кафедр інституту, яка здійснює підготовку бакалаврів, а з 2011 року - підготовку магістрів та спеціалістів зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зростаюча комп’ютеризація та інформатизація всіх сфер економіки і суспільного життя у цілому, вдосконалення засобів інформаційного моделювання та систем підтримки прийняття рішень у будь-якій економічній та суспільній структурі доводять очевидні перспективи фахівців з економічної кібернетики.

Економічна кібернетика— це напрям, що займається застосуванням методів кібернетики до економічних систем. Зокрема, це, перш за все, системне світосприйняття, прогресивне економічне мислення та сучасні можливості дослідження економічних процесів і систем, наукові підходи до розв’язання економічних проблем, найсучасніші інформаційні технології, нові комп’ютерні методи управління та прийняття ефективних економічних рішень. Тому наші студенти отримують класичні теоретичні знання в поєднанні з найсучаснішими інформаційними технологіями, новими комп’ютерними методами управління та прийняття ефективних економічних рішень, сучасними методами дослідження економічних процесів і систем, науковими підходами до розв’язання економічних проблем.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі які відповідають державним стандартам. Фахова підготовка здобувачів вищої освіти як майбутніх фахівців забезпечується ґрунтовною базовою програмою з економічних, математичних, комп’ютерних та економіко – математичних дисциплін. Ця програма максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності. Навчальний план економістів – кібернетиків розрахований на те, що вже з першого курсу студенти повинні одержувати важливі навички економіко – математичного моделювання та експлуатації сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів. Зокрема, передбачається вивчення таких основних фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін: Економічна кібернетика; Макро- та мікроекономіка; Математика для економістів; Економіка підприємств; Менеджмент; Маркетинг; Фінанси; Бухгалтерський облік; Страхування; Міжнародна економіка; Господарське законодавство; Імітаційне моделювання; Моделювання економіки. Особлива увага приділяється безперервній (з першого по п’ятий курс) комп’ютерній підготовці фахівця та застосуванню обчислювальної техніки при вивченні дисциплін економічного характеру: Економетрія; Інформаційні системи і технології в економіці; Системи підтримки прийняття рішень; Системи обробки економічної інформації; Системи управління базами даних; Корпоративні комп’ютерні мережі; Експертні системи.

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем готує фахівців для підприємств всіх видів власності, банківських та фінансових установ, органів державного управління. Згідно з державним класифікатором професії та діапазоном первинних посад, які може обіймати випускник з дипломом даної спеціальності, надзвичайно широкий. Зокрема, це можуть бути посади: керівника малого підприємства; керівника аналітичного центру з обробки економічної, фінансової та облікової інформації; керівника підрозділу комп’ютерних послуг;керівника фінансово – економічної служби; консультанта з економічних питань; аналітика з комп’ютерних систем і комп’ютерних комунікацій; спеціаліста із впровадження нової техніки й технології; спеціаліста з автоматизованих систем управління виробництвом; спеціаліста з організації керування виробництвом; наукового керівника; програміста; адміністратора бази даних; адміністратора обчислювальної системи; адміністратора комп’ютерної мережі; адміністратора задач і систем; аналітика комп’ютерного банку даних; економіста інформаційно-обчислювального центру; викладача середніх та спеціалізованих навчальних закладів.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

За останні роки на кафедрі велась науково-дослідна робота по створенню та впровадженню інформаційних систем різних економічних об’єктів, дослідженню перспективних програмних засобів, їх функціональних можливостей з метою удосконалення методики викладання комп'ютерних дисциплін, використанню та впровадженню новітніх інформаційних технологій у навчальних дисциплінах кафедри, здійснювалось дослідження загальнотеоретичних і методичних основ професійної підготовки здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей.

Викладачами кафедри виконуються науково-дослідні роботи за 5 темами. Головними напрямками науково-дослідної роботи кафедри є: розвиток теорії і методів побудови перспективних високоефективних інформаційних систем; моделювання управлінської діяльності в середовищі корпоративних інформаційних систем та застосування сучасних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності: економіці, техніці, медицині та ін.; вивчення економічного механізму мотивації впровадження інформаційних систем в малий бізнес; впровадження апаратного та програмного забезпечення для вирішення економічних та навчальних задач; дослідження проблем професійної підготовки фахівців з економічної кібернетики; дослідження питань професійної спрямованості навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей; створення системи автоматизованого опитування студентів економічного профілю; вивчення можливостей використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі.

Більшість викладачів кафедри постійно бере участь у виконанні кафедральних держбюджетних тем. За останні п'ять років викладачі кафедри взяли участь в роботі 150 наукових та науково-практичних конференцій різного рівня, зроблено 300 доповідей. Ними опубліковано 423 наукових та науково-методичних праць. Видано 5 монографії, 7 навчальних посібників, 173 статті та 134 тез доповідей, 5 автореферати, 98 науково-методичних розробок (конспекти лекцій, методичні рекомендації, програми та робочі програми дисциплін тощо), отримано 6 патентів України на винаходи та 4 авторських свідоцтва на твір. З метою підвищення рівня навчальної роботи і активізації навчального процесу викладачі систематично займаються навчально-методичною роботою та кожен навчальний рік готують нові методичні розробки. При цьому кафедра приділяє особливу увагу використанню новітніх інформаційних технологій.

На кафедрі працюють дискусійний клуб для магістрів «Інноваційні технології в управлінні підприємствами та організаціями» та науковий гурток з "Економіко-математичного моделювання". Кожного року серед здобувачів вищої освіти інституту проводиться перший етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та математики.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

У процесі виконання наукових досліджень викладачі кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем ВТЕІ підтримують тісні зв'язки з кафедрами економічної кібернетики, програмної інженерії та інформаційних систем КНТЕУ, кафедрами фінансів, менеджменту та адміністрування, обліку та оподаткування, філософії та економічної теорії, ВТЕІ КНТЕУ шляхом обміну інформацією, взаємним рецензуванням та спільним написанням статей, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Проводяться спільні дослідження за держбюджетною тематикою.

Викладачі кафедри співпрацюють з ТОВ «ТЕАМ Лтд.», м. Вінниця, ПрАТ «ДАТАГРУП», Відділенням «Вінницької регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким державним педагогічним університетом, Красноармійським індустріальним інститутом Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», Харківським торговельно-економічним інститутом КНТЕУ, Вінницьким інститутом МАУП, Вінницьким будівельним технікумом, Українською академією бізнесу і підприємництва (м. Київ), Лабораторією автоматизації систем управління “Форт” та СП “Парус-Україна”, студією Web-дизайну «Глянец.NET», ТОВ «ВІН ІНТЕРАКТИВ», ТОВ «Арісент Текнолоджис Україна», Вінницькою міською клінічною лікарнею №1, Товариством з обмеженою відповідальністю Фірма «Ремаса», ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», ТОВ «Трансвінсервіс», філією ім. Мічуріна ЗАТ „Зернопродукт МХП”, малим приватним виробничо-комерційним підприємством «Укрспецкомплекс», мають спільні наукові публікації.

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Колектив кафедри бере участь у суспільному житті інституту. Викладачі кафедри є наставниками академічних студентських груп. Багато уваги приділяється духовному та естетичному вихованню студентства, підвищенню їх культурного рівня. Працівники кафедри багато років працюють у дружній атмосфері, яка сприяє не тільки плідній професійній науково-педагогічній діяльності та співпраці, а й бажанню проведення спільного активного відпочинку. Кафедра має свої традиції, які підтримуються усім колективом.

Віртуальний тур кафедри


     1. Web- дизайн
2. Web-дизайн і Web- програмування
3. Автоматизація економічних розрахунків
4. Вища математика
5. Вища та прикладна математика
6. Дослідження операцій
7. Експертні системи
8. Економетрія
9. Економіка і організація інформаційного бізнесу
10. Економіко-математичне моделювання
11. Економіко-математичні моделі і методи
12. Економічна інформатика
13. Економічна кібернетика
14. Електронна комерція
15. Ефективність інформаційних систем
16. Ієрархічні системи управління економічними об’єктами
17. Імітаційне моделювання економічних систем
18. Інженерна графіка
19. Інноваційні технології
20. Інструментальні засоби прикладного програмування
21. Інтернет - технології в бізнесі
22. Інформаційна безпека
23. Інформаційні війни
24. Інформаційні системи в управлінні
25. Інформаційні системи і технології
26. Інформаційні системи і технології фінансового контролю
27. Інформаційні системи та технології в готельному та ресторанному господарстві
28. Інформаційні системи і технології в економіці
29. Інформаційні системи і технології в управлінні ЗЕД
30. Інформаційні системи і технології в обліку
31. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
32. Інформаційні системи і технології у фінансах
33. Інформаційні системи і технології обліку
34. Інформаційні системи та технології
35. Комп’ютерні мережі
36. Комп’ютерні мережі та телекомунікації
37. Корпоративні інформаційні системи
38. Маркетингові інформаційні системи
39. Математика для економістів
40. Математичні моделі трансформаційної економіки
41. Методи і моделі прийняття рішень
42. Моделі і структури даних
43. Моделювання економіки
44. Моделювання економічної думки
45. Моделювання економічної динаміки
46. Моделювання системних характеристик в економіці
47. Навчальний тренінг
48. Об’єктно-орієнтоване програмування
49. Основи автоматизованого проектування
50. Практика комплексна з фаху, переддипломна
51. Прикладні задачі моделювання економічних процесів
52. Проектування торговельних об’єктів
53. Реклама в Інтернет
54. Ризикологія
55. Системи підтримки прийняття рішень
56. Системний аналіз
57. Статистичний аналіз та економіко-математичне моделювання в економічних дослідженнях
58. Сучасні методи і засоби передачі даних
59. Технологія проектування та адміністрування БД і СД
60. Технологія створення програмних систем в управлінні
61. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
62. Університетська освіта
63. Управління інформаційними зв’язками
64. Управління проектами інформатизації
65. Фінансова математика

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри