Завідувач кафедри – МИРОНЕНКО МАРК ЮРІЙОВИЧ, доктор наук державного управління, професор. У 1997 р. закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит», у 2008 році захистив кандидатську дисертацію. У 2015 році захистив докторську дисертацію. З 2016 року обіймає посаду професора кафедри маркетингу та реклами ВТЕІ КНТЕУ. Автор понад 195 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: маркетинг у публічному управлінні.

Викладає дисципліну: «Маркетинг у публічному управлінні».

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу та реклами була створена з 01.09.2014 року на основі реорганізації кафедри товарознавства та маркетингу (наказ ВТЕІ КНТЕУ № 393 від 17.06.2008 року). На кафедрі маркетингу та реклами працює 12 викладачів, у тому числі 10 штатних. Із них 4 професори, 5 доцентів, 2 старших викладачі та 1 асистент. На теперішній час колектив кафедри маркетингу та реклами складають: професори: Бондаренко В.М., Денисюк О.М., Мироненко М.Ю., Ромат Є.В., доценти: Поліщук І.І., Бондаренко Л.М., Боровська О.Г., Буга Н.Ю., Ковінько О.М., Уманець В.О., Безсмертна О.В., старші викладачі: Середницька Л.П., Соколюк К.Ю. та асистент Мудрик О.П.

 


Бондаренко Валерій Михайлович – доктор економічних наук, професор.
У 1995 році закінчив Український транспортний університет, у 2006 році захистив кандидатську дисертацію. У 2013 році захистив докторську дисертацію та отримав науковий ступінь доктора економічних наук. У 2016 році отримав атестат професора кафедри маркетингу та реклами. Сферою наукових інтересів є дослідження забезпечення ресурсного потенціалу підприємства на засадах маркетингу та логістичних концепцій. Є автором більше 95 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Маркетинговий менеджмент», «Методологія організації наукових досліджень», «Оптимізація логістичних рішень», «Управління ланцюгами поставок», «Управління продажем».

 

Ромат Євгеній Вікторович – доктор наук з державного управління, професор. У 1980 р. закінчив Харківський інститут громадського харчування. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію, у 1993 році отримав вчене звання - доцент кафедри менеджменту. У 2004 році захистив докторську дисертацію, у 2006 році отримав вчене звання - професор кафедри маркетингу та комерційної діяльності. Сферою наукових інтересів є дослідження економіко-організаційного механізму забезпечення ефективності державних закупівель в Україні в умовах євроінтеграції. Член спеціалізованої Вченої Ради: Д 26.055.01 Київський національний торговельно-економічний університет. Є автором понад 210 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліну: «Бренд-менеджмент». 

 

Денисюк Олександр Миколайович – доктор економічних наук, професор.У 1993 р. закінчив Московський фізико- технічний інститут, у 1996 р. Київський державний економічний університет. У 1996 році захистив кандидатську дисертацію, у 2007 докторську дисертацію. У 2009 році отримав атестат доцента, у 2016 професора кафедри фінансового контролю та аналізу. Сферою наукових інтересів є маркетинговий аналіз в процесі прийняття управлінських рішень. Є автором більше 110 наукових та науково-методичних праць, з них співавтором 4 монографій, у т.ч. 1 одноосібна.

Викладає дисципліну: «Маркетинговий аналіз».

 

Буга Наталія Юріївна – кандидат економічних наук, доцент.  У 1992 р. закінчила Одеський інститут низькотемпературної техніки та енергетики, у 2002 році Міжрегіональну академію управління персоналом, у 2008 році захистила кандидатську дисертацію, в 2012 році отримала атестат доцента. Займається дослідженням проблем удосконалення маркетингового потенціалу підприємства. Є автором понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Стратегічний маркетинг», «Маркетинг інновацій», «Промисловий маркетинг», «Поведінка споживачів», «Корпоративні зв`язки з громадськістю».

 

Ковінько Олена Миколаївна– кандидат економічних наук, доцент. У 1997 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, у 1999 р. – Вінницький державний політехнічний університет. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію, у 2011 році отримала атестат доцента кафедри товарознавства та маркетингу. Сферою наукових інтересів є маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності. Автор понад 160 наукових та науково-методичних праць, співавтор навчального посібника з грифом МОН «Маркетинг».

Викладає дисципліни: «Бренд менеджмент», «Міжнародний маркетинг», «Основи реклами», «Маркетингові дослідження», «Маркетингові комунікації».

 

Поліщук Ірина Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент. У 2003 році закінчила Вінницький інститут регіональної економіки та управління. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію, у 2015 році отримала атестат доцента кафедри маркетингу та реклами. Сферою наукових інтересів є управління маркетинговим потенціалом підприємства. Є автором більше 150 наукових та науково-методичних праць, з них співавтором 4 навчальних посібників з грифом МОН України.

Викладає дисципліни: «Ризики в маркетингу», «Кризові комунікації», «Управління лояльністю споживачів», «Маркетингова діяльність підприємства», «Маркетинг». 

 

Коновал Вікторія Вікторівна – кандидат економічних наук, старший викладач. Закінчила Вінницький інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, у 2015 році захистила кандидатську дисертацію. Сферою наукових інтересів є формування та розвиток маркетингового потенціалу підприємства. Є автором більше 30 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Міжнародні перевезення», «Продакт плейсмент».

 

 

Соколюк Катерина Юріївна– кандидат економічних наук, старший викладач. У 2011 році закінчила Уманський національний університет садівництва, у 2016 році захистила дисертацію. Сферою наукових інтересів є інвестиційне забезпечення ресурсного потенціалу підприємства на засадах маркетингу. Має понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Реклама в торгівлі», «Логістика», «Торговельний маркетинг».

 

 

Середницька Людмила Петрівна – старший викладач. У 1979 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут, у 1982 році – Московський ордена Дружби народів кооперативний інститут Центроспілки за спеціальністю викладач економічних дисциплін. Сферою наукових інтересів є управління маркетинговим потенціалом підприємства. Має понад 35 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Організація виставкової діяльності», «Ярмаркова та виставкова діяльність», «Маркетинг послуг», «Мерчандайзинг», «Маркетинг».

 

 

Мудрик Олександра Петрівна – асистент. У 2015 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. З січня 2016 року навчається в аспірантурі. Сферою наукових інтересів є інноваційне забезпечення маркетингового потенціалу регіону. Має понад 10 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Логістика», «Маркетинг», «Маркетингові комунікації», «Міжнародний маркетинг», «Реклама в системі маркетингу».

 

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу та реклами здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 075 «Маркетинг» за освітніми ступенями «бакалавр» (денна, заочна, заочна зі скороченим терміном підготовки форм навчання), «магістр» (денна, заочна форми навчання).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Головними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є: інвестиційне забезпечення ресурсного потенціалу підприємства на засадах маркетингу; розвиток маркетингового потенціалу підприємства; маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності, маркетинговий аналіз в процесі прийняття управлінських рішень.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Кафедра маркетингу та реклами підтримує тісні контакти із спорідненими кафедрами головного університету шляхом обміну науковою інформацією. Крім того, підтримуються тісні зв’язки з виробничими та торговельними підприємствами Вінницького регіону, які є базами практик здобувачів вищої освіти, та за матеріалами яких здійснюються дослідження при написанні випускних кваліфікаційних проектів (робіт). Одним із напрямів співробітництва є залучення провідних фахівців – практиків до організації і проведення практичних та лекційних занять зі здобувачами вищої освіти з окремих спеціальних курсів.

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

 1. Маркетинговий менеджмент: Навчальний посібник / В.М. Бондаренко, І.І. Поліщук, В.В. Шарко // Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 224 с.
 2. Ресурсний потенціал регіону: методологія формування та перспективи використання / В.М. Бондаренко // Вінниця: РВВ ВНАУ, 2012. – 273 с.
 3. Маркетингове управління політикою розповсюдження: Розділ у колективній монографії / О.М. Ковінько. - Хмельницький: Хмельницький національний університет. - 2013. - С.147-155.
 4. Методичний підхід до формування міжнародних маркетингових каналів розповсюдження: Розділ у колективній монографії / О.М. Ковінько. - Хмельницький: Хмельницький національний університет. - 2013. - С.260-276.
 5. Моніторинг факторів макросередовища підприємства поштового зв’язку на ринку послуг: Розділ у колективній монографії / І.І. Поліщук. -Дніпропетровськ: НЖ «Економіка і фінанси», 2014. – С.427-437.
 6. Взаємозв’язок внутрішніх факторів впливу на результати діяльності підприємства на ринку послуг зв’язку: Розділ у колективній монографії / І.І. Поліщук, К.Ю. Соколюк. - Умань: Уманський національний університет садівництва, 2015. – С. 364-371.
 7. Management of marketing potential of the enterprise as an anti-crisis means of influence on final results of its activities / I.I. Polishchuk – Socio-economic problems of management: theory and practice. – Collective monograph. – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2016. – 92 p. – С. 63-72. (зарубіжна колективна монографія, RSCI);
 8. Маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес–діяльності: Монографія / О.М. Ковінько. – К.: КНЕУ. – 2017. – 423 с. (24,64 д.а.).
 9. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні / Н.Ю. Буга // Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал (Index Copernicus, SciVerse Scopus by Elsevier, EBSCOhost, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Cabell's Directories, ABI/Inform (by ProQuest). 2015. № 2. С.117-125.
 10. Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства / І.І. Поліщук – Науковий вісник Полісся. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – №2(6). – С.97-102. (фахове видання. Web of Science, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, РІНЦ, УРАН).
 11. Програма маркетингу як передумова міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності аграрних підприємств України / О. М. Ковінько // Науковий вісник Полісся (Web of Science, Ulrichsweb™ Global Serials Directory, Google Scholar, РІНЦ, УРАН). – 2017. – № 2(6). – 200 с. – С.97-102.
 12. Маркетингова товарна політика: Опорний конспект лекцій / І.І. Поліщук. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 61с.
 13. Рекламний та ПР-менеджмент: Опорний конспект лекцій / В.М.Бондаренко, О.М. Ковінько. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, Ч1.Ч2., 2015. – 112 с.
 14. Рекламний менеджмент: Опорний конспект лекцій / В.М.Бондаренко, О.М. Ковінько. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, Ч1.Ч2., 2015. - 131 с.
 15. Рекламні технології: Опорний конспект лекцій / В.М.Бондаренко, О.М. Ковінько. - Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, Ч1.Ч2., 2015. - 125 с.
 16. Маркетинговий менеджмент: Опорний конспект лекцій у 2 частинах / О.М. Ковінько, І.І. Поліщук. - Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. - 129 с.
 17. Маркетингова політика комунікацій: Опорний конспект лекцій у 2 частинах / О.М. Ковінько. - Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. - 156 с.
 18. Прямий маркетинг: Опорний конспект лекцій / О.М. Ковінько. - Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. - 73 с.
 19. Комерційна логістика: Опорний конспект лекцій / І.І. Поліщук. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – 113 с.

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ

На кафедрі працює висококваліфікований колектив викладачів, з яких 85% кандидати та доктори наук. В колі інтересів викладачів кафедри: розвиток маркетингового потенціалу підприємства, інвестиційне забезпечення ресурсного потенціалу підприємства на засадах маркетингу, маркетинг в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності, маркетинговий аналіз в процесі прийняття управлінських рішень. Професори та доценти кафедри беруть активну участь у різноманітних конференціях, семінарах, круглих столах, майстер-класах, конкурсах і фестивалях. Викладачі кафедри є авторами багатьох підручників, навчальних посібників, монографій, опорних конспектів лекцій та іншої друкованої продукції. Провідні доценти та професори кафедри активно впроваджують у навчальний процес передові технології викладання, вдосконалюють свою педагогічну майстерність.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Як показує багаторічний досвід, найбільш дієвими методами навчання і виховання молодих фахівців є участь студентської молоді в науковій роботі, тому викладачі кафедри готують не просто грамотних фахівців з маркетингу, – але і творчу особистість, керівника. Керівництво науковими роботами здобувачів вищої освіти здійснюють всі викладачі кафедри за різними формами: виконання курсових, випускних кваліфікаційних робіт з елементами НДР, доповідей, повідомлень, участь у роботі наукових конференцій. Кращі розділи цих робіт доводяться до уваги всіх здобувачів академічних груп. До науково-дослідної роботи залучаються здобувачі вищої освіти ОС «бакалавр», «магістр» спеціальності «Маркетинг» денної та заочної форм навчання.На кафедрі працює науковий гурток «Маркетинг та реклама» (керівник ст.викл. Середницька Л.П.) та дискусійний клуб з маркетингу та реклами (керівник к.е.н., доц. Ковінько О.М.).

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Базами практики здобувачів вищої освіти спеціальності 075 «Маркетинг» є: Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» (м.Вінниця), Публічне акціонерне товариство«Барський машинобудівний завод» (м. Бар, Вінницька область), Публічне акціонерне товариство «Вінницький олійножировий комбінат» (м. Вінниця), Приватне науково-виробниче підприємство «КРІАН-СТ» (м. Житомир), Публічне акціонерне товариство «ЖОРНИЩЕ» (с. Жорнище, Іллінецький район, Вінницька область), Публічне акціонерне товариство «ПлазмаТек» (м. Вінниця), Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «ПРОВІДНА» (м. Вінниця), Приватне підприємство «Олімп» (м. Ямпіль, Вінницька область), Приватне підприємство «ДЕРЕВО-ОБРОБНИК» (м. Вінниця), Міське комунальне підприємство, Інформаційно-телевізійне агентство «ВІТА» (м. Вінниця), Товариство з обмеженою відповідальністю «Термопрактик» (м. Вінниця), Товариство з обмеженою відповідальністю МЕДІА ДІМ РІА (м. Вінниця), Приватне акціонерне товариство «Вінниця - млин» (м. Вінниця), Приватне підприємство «Кордон Плюс» (м. Гайсин, Вінницька область), Українське державне підприємство поштового зв’язку Вінницька Дирекція УДППЗ «Укрпошта» (м. Вінниця), Товариство з обмеженою відповідальністю «Вінницьке автотранспортне підприємство – 10556» (м. Вінниця), Виробничо-комерційне мале підприємство «АПФА» (с. Корделівка, Калинівський район, Вінницька область), Товариство з обмеженою відповідальністю «Тестіфуд» (м. Вінниця).

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри