Завідувач кафедри – Соколовська Валентина Володимирівна - к.е.н., доцент. У 1989 р. закінчила Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Економіка торгівлі». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Стратегія ціноутворення сфери індивідуальних побутових послуг». Викладає дисципліни: «Ціноутворення», «Управління персоналом», «Управління проектами». Досліджує тенденції зміни структури цін підприємств сфери індивідуальних побутових послуг по окремих ціноутворюючих сегментах, спрямованих на забезпечення їх розвитку і ефективності господарювання. Активно займається науковою діяльністю, є автором більше 100 наукових праць. Є керівником НДР на тему: «Оцінка ефективності інноваційної діяльності на підприємстві». Бере участь у кафедральній НДР на тему: «Формування ефективних механізмів розвитку корпоративних структур в торгівлі» та НДР, яка фінансується за кошти замовника на тему: «Раціональне використання трудових ресурсів на підприємстві».

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Методологія і організація наукових досліджень».

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра була організована у червні 1971 року під назвою кафедри економічних дисциплін. На кафедрі викладалось 24 дисципліни економічного та суміжних циклів спеціальних дисциплін. Працювало 10 штатних викладачів, у т.ч. 5 кандидатів наук (з них 2 доценти). Першим завідувачем кафедри був кандидат педагогічних наук, доцент Бурдейний П.А. За час існування кафедри з різних причин змінювалась її назва: кафедра економічних дисциплін, кафедра економіки торгівлі, кафедра економіки підприємництва та менеджменту. Кафедра менеджменту та адміністрування була створена в 2004 році шляхом відокремлення від кафедри економіки підприємництва та менеджменту. За роки існування кафедри сформовано досвідчений науково-педагогічний колектив, створено сучасну матеріально-технічну базу. Успішному вирішенню вищезазначених проблем сприяв науково-педагогічний потенціал кафедри. У різні роки в складі кафедри працювали вчені і педагоги, які зробили значний внесок в її розвиток. 

 

 

Боковець Вікторія Вікторівна - д.е.н., доцент. Закінчила Київський університет харчових технологій в 1993 році, за спеціальністю економіка підприємства. В 2003 році в цьому ж університеті закінчила аспірантуру та захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами. У 2006 р. отримала атестат та вчене звання доцента. У 2016 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Ефективність корпоративного управління». Боковець В.В. має більше 200 наукових та науково-методичних робіт, з них більше 10 навчальних посібників та підручників з грифом МОН, 5 монографій. Відповідає за наукову роботу здобувачів. Являється науковим керівником НДР викладачів кафедри на тему: «Забезпечення ефективності управління корпораціями в харчовій промисловості». Досліджує питання ефективності корпоративного управління в сучасних умовах господарювання.

Викладає дисципліни: «Комунікативний менеджмент», «Управління інноваціями».
 

Корж Наталія Володимирівна - д.е.н., професор. У 1996 році закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2005 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за темою: «Організаційно-економічні принципи розвитку мережевих структур постачальників послуг». У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Ефективність управління корпоративним капіталом». Корж Н.В. є автором більше 200 наукових та науково-методичних праць, з яких 9 монографій, 2 підручника та 1 навчальний посібник. Досліджує проблеми розвитку мережевих структур в сфері послуг, корпоративного управління.

Викладає дисципліни: «Корпоративне управління», «Управління ризиками в ЗЕД», «Митне регулювання ЗЕД», «Revenue менеджмент».
 

Андрущенко Наталія Олександрівна- к.п.н., доцент. Заступник декана факультету економіки, менеджменту та права з навчально-виховної роботи. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського, а також Вінницький торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Менеджмент організацій та адміністрування». Захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування базових управлінських компетенцій у майбутніх менеджерів економічного профілю засобами інтерактивних технологій» (2011 р.). Коло наукових інтересів – впровадження в навчальний процес методик, які ґрунтуються на посиленні активної діяльності зі сторони студентів, а також можливостей використання інтерактивних методів навчання під час вивчення дисциплін.

Викладає дисципліни: «Історія економіки та економічної думки», «Управління бізнес-процесами», «Управління змінами».
 

Бабчинська Олена Іванівна - к.г.н., доцент. У 1995 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет, спеціальність «Географія та біологія», у 1998 р. Київський торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік та аудит». Захистила кандидатську дисертацію з теми: «Раціональне використання природних ресурсів». Відповідальна за методичну роботу кафедри. Досліджує вдосконалення системи менеджменту підприємств за допомогою впровадження сучасних управлінських технологій.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Методологія і організація наукових досліджень».
 

Балдинюк Анатолій Григорович - к.е.н., доцент. У 1997 р. закінчив ВТЕІ, спеціальність «Економіка підприємства». Захистив дисертацію на тему «Управління фінансуванням оборотних активів торговельних підприємств». Досліджує стратегічний менеджмент з питань підвищення конкурентоспроможності та розробці результативних підходів до ефективного управління підприємством.

Викладає дисципліни: «Кроскультурний менеджмент», «Стратегічне управління підприємством», «Менеджмент», «Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків».
 

Бондарчук Людмила Володимирівна - к.е.н., доцент. Закінчила Полтавський кооперативний інститут в 1998 р., за спеціальністю економіст-організатор. У 2009 р. закінчила аспірантуру Хмельницького національного університету за спеціальністю: 08.00.04. Економіка та управління підприємствами. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-структурний механізм ефективного управління машинобудівним підприємством». Відповідальна за організацію та проведення виробничої практики здобувачів вищої освіти за спеціальностями кафедри. Досліджує питання особливостей управління підприємством у системі підвищення організаційно-економічної ефективності господарської діяльності, а також процес формування ефективної системи державного управління за умови демократичної правової держави з соціально-орієнтованою ринковою економікою.

Викладає дисципліни: «Державне управління та місцеве самоврядування», «Зовнішня політика України», «Зовнішньоекономічні зв’язки України».
 

Іванченко Галина Валеріївна - к.е.н., доцент. У 2004 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного інституту, спеціальність «Економіка підприємства». Захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування кластерних утворень та моделей розвитку регіону» (2015 р.). Відповідальна за профорієнтаційну роботу кафедри. Досліджує механізм соціально-економічного розвитку території.

Викладає дисципліни: «Теорія організації», «Менеджмент», «Самоменеджмент».
 

Ковтун Едуард Олександрович - к.е.н., доцент. У 1993 р. закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва». Захистив кандидатську дисертацію. Є автором більше 300 наукових праць та 1 посібника з грифом МОН. Відповідає за спеціальність "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Досліджує глобалізацію міжнародного бізнесу та його основні організаційно-правові форми.

Викладає дисципліни: «Менеджмент ЗЕД», «Міжнародний менеджмент», «Організація зовнішньоторговельних операцій», «ЗЕД підприємства».
 

Лозовський Олександр Миколайович - к.е.н., доцент. У 1983 р. закінчив Київський торговельно-економічний інститут, спеціальність «Товарознавство і організація торгівлі непродовольчими товарами». Захистив кандидатську дисертацію з теми: «Совершенствование коллективных форм организации и стимулирования труда в розничной торговле». Відповідає за спеціальність "Менеджмент організаці торгівлі". Досліджує питання мотивації та стимулювання праці працівників в системі управління комерційною діяльністю вітчизняних підприємств.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Операційний менеджмент».
 

Махначова Наталя Михайлівна – к.е.н., доцент. Координатор Ресурсного центру зі сталого розвитку. У 2008 році закінчила Київський національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Стратегічні напрями формування та використання потенціалу земельних ресурсів регіону» (2013 р.). У 2017 р. була нагороджена Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради. Сфера наукових інтересів: децентралізація, аналіз державної політики, політичних інститутів та процесів.

Викладає дисципліни: «Публічне управління», «Місцевий розвиток за участі громад», «Управління територіальним розвитком», «ЗЕД підприємства».
 

Горшков Максим Анатолійович - асистент. У 2002 р. закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». З 2003 р. працює асистентом на кафедрі. З 2012 р. є аспірантом Вінницького національного аграрного університету та працює над темою дисертації: «Відтворення ресурсного потенціалу в аграрному секторі економіки України». Відповідає за самоаналіз спеціальності. Досліджує питання інвестицій в агропромисловий комплекс України.

Викладає дисципліни: «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Державне управління та місцеве самоврядування».
 

Семенюк Ірина Юріївна - асистент. У 2008 р. закінчила Центр ділової іноземної мови Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за спеціальністю «Філологія». У 2009 р. закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». З 2014 р. є аспірантом Хмельницького національного університету та працює над темою дисертації: «Механізм зовнішньоекономічної адаптації підприємств до умов євроінтеграційних процесів». Відповідає за самоаналіз спеціальності. Досліджує питання зовнішньоекономічної діяльності регіону та євроінтеграційних перспектив України.

Викладає дисципліни: «ЗЕД підприємства», «Організація зовнішньоторговельних операцій», «Зовнішня політика України».

Щорічно кафедрою випускається понад 100 кваліфікованих фахівців, які користуються попитом підприємств, організацій та установ. Зокрема, у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях майже 70% управлінських кадрів торговельних підприємств та відповідних відділів місцевих органів самоврядування укомплектовано випускниками інституту. Основною метою діяльності кафедри була і залишається якісна підготовка і випуск фахівців економічного профілю.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна робота колективу кафедри менеджменту та адміністрування проводиться за планом кафедри та індивідуальними планами викладачів. Наукові дослідження проводяться у співробітництві з вищими навчальними закладами та провідними підприємствами України. Провідною метою кафедри є активізація наукової діяльності кафедри та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців-управлінців для галузей економіки і виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження інноваційної діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань розвитку національної економіки.

Кафедра менеджменту та адміністрування, яка здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальностей:

 1. Менеджмент:

Спеціалізації:

 • Менеджмент організацій
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Туристичний менеджмент
 • Адміністративний менеджмент
 1. Публічне управління та адміністрування
 2. Адміністративний менеджмент

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Основні завдання в напрямках організації наукових досліджень здійснюються відповідно до основних положень стратегії економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції». Викладачі кафедри постійно проводять дослідження щодо створення економічних передумов для набуття Україною повноправного членства в ЄС; розвитку багатостороннього економічного співробітництва; розробки нових методів та механізмів управління людськими ресурсами; розробки інвестиційно-інноваційних моделей розвитку вивчення ринкового середовища та диверсифікації діяльності підприємств. Науково-педагогічні працівники кафедри, аспіранти проводять дослідження за такими науковими напрямами: дослідження проблем ціноутворення та реструктуризації торгівлі в процес трансформації споживчого ринку в Україні; дослідження удосконалення систем менеджменту за допомогою сучасних систем інформаційних технологій; дослідження у напрямку стратегічного менеджменту з питань, присвячених пошуку шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств та розробці результативних підходів до ефективного управління підприємством; дослідження з питань особливостей управління підприємством у системі підвищення організаційно-економічної ефективності господарської діяльності, оптимізації фінансових стратегій, впровадження соціально-корпоративної відповідальності, реалізації збутової політики, реорганізації підсистем якості та економічної безпеки підприємства, ефективності управління персоналом; дослідження структури та особливостей формування стратегічних карт підприємства; дослідження системи формування імпортних цін; дослідження різних аспектів управління комерційною діяльністю підприємств України; дослідження алокаційної функції адміністративного менеджменту та аналітичними дослідженнями щодо вивчення досвіду функціонування підприємств в країнах Європейського союзу; дослідження тенденції зміни структури цін підприємств сфери індивідуальних побутових послуг по окремих ціноутворюючих сегментах, спрямованих на забезпечення їх швидкого розвитку і високої ефективності господарювання в умовах ринкової економіки та проблеми конкурентоспроможності підприємств; дослідження щодо особливостей, проблем і перспектив розвитку інвестиційного забезпечення підприємств інфраструктурних галузей економіки в умовах її реформування; дослідження системи управління діловими процесами вертикальних інтеграційних об'єднань; дослідження організації ефективного управління трудовими ресурсами підприємства; дослідження процесів відтворення ресурсного потенціалу регіону методами та інструментами менеджменту знань.

Сфера наукових інтересів кафедри:
• проблеми управління ринковою діяльністю підприємств в умовах розвитку ринкових відносин;
• управління розвитком внутрішнього споживчого ринку України та окремих регіонів;
• операційний, інвестиційний та інноваційний менеджмент підприємства.

Колектив кафедри постійно працює над підвищенням свого професійного рівня, що є одним із центральних елементів стратегії і тактики удосконалення організації і змісту освіти, усунення економічних і структурних диспропорцій в рівнях освітньої та професійної підготовки.
Випускова кафедра менеджменту та адміністрування має спеціалізовані навчальні аудиторії, які обладнані відповідно до найсучасніших вимог. Серед них:

 • кабінет менеджменту організацій
 • кабінет проектного менеджменту;
 • кабінет зовнішньоекономічної діяльності та туристичного менеджменту.

На кафедрі працює науковий гурток «Менеджмент: проблеми сьогодення та перспективи розвитку» та дискусійний клуб «Менеджер майбутнього - євроуправлінець».

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

У процесі виконання наукових досліджень викладачі кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ підтримують тісні зв'язки з кафедрою менеджменту КНТЕУ, кафедрами фінансів, економічної кібернетики та інформаційних систем, обліку та оподаткування, філософії та економічної теорії, економіки та міжнародних економічних відносин, маркетингу та реклами ВТЕІ КНТЕУ шляхом обміну інформацією, взаємним рецензуванням та спільним написанням статей, навчальних посібників, методичних рекомендацій. Результатами співробітництва є: публікація наукових статей і матеріалів конференцій в наукових виданнях, підготовка та обмін учбово-методичною літературою. Також кафедра співпрацює з провідними підприємствами м. Вінниці та області, а саме: ТОВ «Подільська фондова компанія» (м. Вінниця), ТОВ – підприємство «Авіс» (м. Вінниця), ТОВ «Немирівспецторг» (м. Немирів, Вінницька обл.), ПАТ «Олієжиркомбінат» (м. Вінниця), СТОВ «Мрія» (с. Комсомольське, Козятинський район, Вінницька обл.), Торгова мережа продовольчих товарів «Українські товари» (м. Вінниця), КП «Вінницяоблводоканал». Результатом співдружності є обмін досвідом у реалізації передових освітніх технологій, методів, форм і засобів навчання, надання взаємної допомоги в підготовці кадрів; підготовка та реалізація спільних науково-дослідних проектів. Здійснюється наукове співробітництво з такими провідними установами: Міністерством освіти і науки України, Управлінням міжнародного співробітництва Вінницької обласної держадміністрації, Управлінням агропромислового розвитку Ямпільської районної державної адміністрації у Вінницькій області, Вінницькою міською радою, кафедрою менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету, Навчально-науковим інститутом бізнесу НУБіП, Хмельницьким національним університетом, Національним університетом харчових технологій, Вінницьким національним технічним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом. У 2017 р. кафедрою менеджменту та адміністрування було налагоджено співпрацю з фундацією «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC)», м. Бидгощ (Польща) та Університетом Суспільних Наук, м. Лодзь (Польща), про що були укладені відповідні меморандум та договір про співпрацю.

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

 1. Андрущенко Н.О. Історія економіки та економічної думки : навчальний посібник. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 324 с.
 2. Андрущенко Н.О. Теоретико-методологічні засади інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності : Колективна монографія (під редакцією д.е.н., проф., Непочатенко О.О. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2014. – Ч. 1. – 240 с.
 3. Бабчинська О.І. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2014. – №3. - Том 1.- С. 133-136.
 4. Балдинюк А.Г. Розробка ефективного платіжного календаря для контролю інвестиційних потоків підприємства // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №10. – С. 22-25.
 5. Боковець В.В. Операційний менеджмент : Навчальний посібник: Вінниця: ВФЕУ. – 2013. - 302 с. (з Грифом МОН № 1\11-17597 від 18.11.2013)
 6. Боковець В.В. Основи менеджменту : Навчальний посібник: Вінниця: ВФЕУ. – 2013. - 524 с. (з Грифом МОН №1/11-5214 від 17.04.12)
 7. Боковець В.В. Теоретико-методичні засади управління корпораціями: Монографія : Київ: Кондор.-2015.- 206 с.
 8. Боковець В.В. Корпоративне управління: процеси, стратегії, технології: Колективна монографія: Херсон : ХДУ. – 2015.-С. 119-124.
 9. Боковець В.В. Аналіз теоретичних підходів до визначення організаційно-економічного механізму управління корпорацією// Міжнародний науковий електронний журнал «ЕКОНОМІКА: РЕАЛІЇ ЧАСУ».-№4(20). – м. Одеса, 2015.- С.123-128. Журнал входить до наукометричної бази РІНЦ та Index Сореrnicus.
 10. Боковець В.В. Ефективність корпоративного управління на підприємствах в сучасних умовах господарювання // Електронненаукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки».-Миколаївський національнимй університетімені В.О. Сухомлинського.-Випуск № 8.- м. Миколаїв, 2015.-С.328-332(фахове видання).
 11. Боковець В.В. Проблеми корпоративного управління» //Наукові праці НУХТ, Т.21., №5.-Київ, 2015. С.119-124. Журнал входить до наукометричної бази РІНЦ та Index Сореrnicus.
 12. Боковець В.В. Теоретичні засади визначення функцій корпоративного управління // Науковий, виробничо-практичний журнал: Регіональна бізнес-економіка та управління.-№3(47).- Вінниця:ВФЕУ,2015.-С.16-23 (фахове видання).
 13. Бондарчук Л.В. Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. – Полтава: Видавництво «Сімон», 2017. – 728 с.
 14. Ковтун Е.О. Особливості механізму маркетингу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємства // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – Ч.1. – С. 296-301.
 15. Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Н.В. Корж, Д.І. Басюк. – Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. – 322 с.
 16. Лозовський О.М. Формування сучасної мотивації системи в діяльності вітчизняних підприємств // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – Ч.1. – С. 301-310.
 17. Махначова Н.М. Економічна злочинність як виклик сьогодення для економіки України / Махначова Н.М. // Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law : collection of international scientific papers : in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Engineering and Technologies. – Chernihiv : CNUT, 2016. – 192-195 p.
 18. Махначова Н.М. Джерела фінансування ініціатив місцевих громад / Махначова Н.М. // Сталий людський розвиток місцевих громад : Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду [Укладачі: М.А. Лепський, І.В. Дударева] за заг. ред. М.А. Лепського. – К. – 2015. - С. 183-189.
 19. Семенюк І. Ю. Оцінка впливу факторів на розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств машинобудівної галузі України / І. Ю. Семенюк. // WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA/EUROPEAN COOPERATION. – 2017. – Vol. 4(23). – С. 38–50.
 20. Соколовська В.В. Методологічні основи управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – Ч.1. – С. 331-335.
 21. Горшков М.А. Составляющие ресурсного потенциала аграрного сектора экономики // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky.- 2016.- №5.- pp 51-52.

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Колектив кафедри бере участь у суспільному житті інституту. Викладачі кафедри є наставниками академічних груп. Багато уваги приділяється духовному та естетичному вихованню студентства, підвищенню їх культурного рівня. Викладачі кафедри працюють у дружній атмосфері, яка сприяє не тільки плідній професійній науково-педагогічній діяльності та співпраці, а й бажанню проведення спільного активного відпочинку. Доц. Махначова Н.М. є координатором Ресурсного центру зі сталого розвитку, основними завданнями якого є сприяння реалізації міжнародних програм та сталому регіональному розвитку, активізація науково-дослідної діяльності здобувачів ВТЕІ КНТЕУ; залучення активного студентства до формування світоглядних орієнтирів, прикладних знань та практичних навичок, отримання досвіду щодо сталого розвитку суспільства.

Кафедра менеджменту та адміністрування має свої традиції, які підтримуються усім колективом.

 

 1. Адміністративний менеджмент
 2. Аналіз державної політики
 3. Безпека кадрової політики
 4. Виробнича практика (науково-дослідна, переддипломна)
 5. Державна служба
 6. Державне управління та місцеве самоврядування
 7. Державний протокол
 8. Зовнішня політика України
 9. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 10. Зовнішньоекономічна політика України
 11. Зовнішньоекономічні зв’язки України
 12. Івентивний менеджмент
 13. Іллегалізація ЗЕД
 14. Іміджологія
 15. Історія економіки та економічної думки
 16. Комунікативний менеджмент
 17. Контролінг
 18. Корпоративне управління
 19. КР з менеджменту
 20. КР зі публічного управління
 21. КР з ОЗТО
 22. КР зі стратегічного управління
 23. Креативний менеджмент
 24. Кроскультурний менеджмент
 25. Менеджмент
 26. Менеджмент ЗЕД
 27. Менеджмент і адміністрування (Адміністративний менеджмент)
 28. Менеджмент і адміністрування ( Менеджмент)
 29. Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)
 30. Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)
 31. Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)
 32. Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)
 33. Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)
 34. Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)
 35. Менеджмент персоналу
 36. Менеджмент підприємства
 37. Методологія і організація наукових досліджень
 38. Митне регулювання ЗЕД
 39. Міжнародний менеджмент
 40. Місцевий розвиток за участі громад
 41. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства
 42. Муніципальне управління
 43. Навчальний тренінг
 44. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
 45. Організація зовнішньоторговельних операцій
 46. Організація управління в митних органах
 47. Операційний менеджмент
 48. Планування розвитку територій
 49. Публічне адміністрування
 50. Публічне управління
 51. Самоменеджмент
 52. Соціальні технології в адміністративному управлінні
 53. Стратегічне управління
 54. Стратегічне управління підприємством
 55. Стратегічний менеджмент
 56. Стратегія підприємства
 57. Стратегія реформування системи публічного управління
 58. Теорія організації
 59. Техніка адміністративної діяльності
 60. Управління бізнес-процесами
 61. Управління інноваціями
 62. Управління змінами
 63. Управління змістом робіт
 64. Управління комерційною діяльністю
 65. Управління персоналом
 66. Управління проектами
 67. Управління ризиками в ЗЕД
 68. Управління трудовими ресурсами
 69. Ціннісноорієнтоване управління
 70. Ціноутворення
 71. Ціноутворення на світових товарних ринках

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри