Завідувач кафедри ІВАНИЦЬКА НАТАЛЯ БОРИСІВНА, доктор філологічних наук (2012), професор (2014). Працює у ВТЕІ КНТЕУ з 1997 р. З відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальностями «Українська мова і література та англійська мова і література» (1997) та «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» (2010). У 2000 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. У 2005 р. отримала наукове звання доцента. У 2008-2011 рр. навчалася в цільовій докторантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2012 р. захистила дисертацію «Парадигматика і синтагматика дієслівних систем української та англійської мов: лексико-семантичний і формально-синтаксичний аспекти» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Науково-педагогічний стаж – 19 років. Авторка понад 200 одноосібних наукових та науково-методичних праць, з-поміж яких: 2 монографії, 3 навчальних посібники, 3 словники, опорні конспекти лекцій, 96 статей у фахових виданнях із філології. Співавторка навчальних посібників «Видо-часові форми англійського дієслова» (2004), «Англійська мова бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів» (2013, із грифом МОН України). Наукові інтереси зосереджені в площині лінгвістичної компаративістики, зокрема зіставної функційної граматики, контрастивної семантики, методології зіставних досліджень мовних підсистем.Іваницька Н.Б. входить до редакційних колегій фахових наукових видань із філології, є членом спеціалізованих учених рад із захисту докторських дисертацій Д 26.054.02 у Київському національному лінгвістичному університеті та Д 26.053.26 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Викладає дисципліни: «Вступ до мовознавства», «Контрастивна лінгвістика», «Порівняльна граматика першої іноземної та української мов», «Переклад іноземної комерційної документації», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».

 ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Викладання іноземних мов у Вінницькому торговельно-економічному інституті ведеться з часу заснування навчального закладу – 1968 р. Кафедра іноземної філології та перекладу (до 2016 р. – кафедра сучасних європейських мов) була створена у 2008 р. унаслідок реструктуризації ВТЕІ КНТЕУ і гідно продовжує лінгводидактичні традиції попередників. Кафедра забезпечує викладання дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Латинська мова» на всіх факультетах інституту. З 2014 р. кафедра здійснює підготовку фахівців ОС «бакалавр» та ОС «магістр» за спеціальністю 035 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)». На сьогодні у штаті кафедри працюють знані в Україні та за її межами кандидати філологічних наук, доценти: Нечипоренко В.О., Чугу С.Д., Гладьо С.В., Ткачук Т.І., кандидати педагогічних наук, доценти: Войнаровська Н.В., Западинська І.Г., Калініченко А.І., Швець Г.В.; старші викладачі: к.пед.н. Бондар Н.Д., Мацера О.А.; асистенти Ткачук І.В., Паславська І.Б. За внутрішнім сумісництвом на кафедрі працюють: Замкова Н.Л., д.філос.н., професор, директор ВТЕІ КНТЕУ; Мартинова Л.Б., к.філол.н., доцент, заступник директора ВТЕІ КНТЕУ з навчально-виховної роботи; Сікорська Л.О., к.пед.н., доцент, декан факультету економіки, менеджменту та права. Очолює кафедру д.філол.н., проф. Іваницька Н.Б.

 

ЗАМКОВА НАТАЛІЯ ЛЕОНІДІВНА
Доктор філософських наук, доцент
Заслужений працівник освіти України, директор інституту

В 1998 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського, факультет іноземних мов. У 2007 році – Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ заспеціальністю «Фінанси». У 2005 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри гуманітарних наук. У 2015 році здобула науковий ступінь доктора філософських наук. У 2016 отримала почесне звання «Заслуженого працівника освіти України». Є автором понад 120 наукових і навчально-методичних праць (у тому числі авторської моноіграфії), присвячених проблемам політології, філософії та філології на сучасному етапі розвитку нашої країни, в процесі співпраці з іноземними партнерами.

Викладає дисципліни: «Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов», «Філософія мови», «Семантико-стилістичні особливості перекладу фахових текстів».

 

МАРТИНОВА ЛІЛІЯ БОРИСІВНА
Кандидат філологічних наук, доцент
Заступник директора з навчально-методичної роботи

У 1992 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова та література». У 1994 році у Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова захистила дисертацію на тему: «Словотворчий потенціал однинних іменників в сучасній українській мові». Другу вищу освіту отримала у 2007 році у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси». Працює у ВТЕІ з 1986 року. Напрямком наукових інтересів є дослідження основних лінгвістичних методів, а також дослідження пов’язані із розвитком управлінської культури, людського потенціалу, лідерства та керівництва. Є співавтором монографії «Трансформація національних економічних інтересів» та автором понад 70 наукових публікацій і навчально-методичних розробок.

Викладає дисципліни: "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Сучасна українська мова (за професійним спрямуванням)".

 

СІКОРСЬКА ЛАРИСА ОЛЕГІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент. Із 2014 року – декан факультету економіки, менеджменту та права. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю “Англійська та німецька мова”. У 2014 р. закінчила ВТЕІ КНТЕУ заспеціальністю «Фінанси і кредит». Науково-педагогічний стаж – 27 років. 5 жовтня 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов”. Основними напрямками наукових досліджень є проблеми формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземних мов. Автор близько 70 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 2 навчальних посібників із грифом МОН: «Видо-часові форми англійського дієслова (у вправах та завданнях)» та «Англійська мова бухобліку, аудиту та фінансів» (у співавторстві).

Викладає дисципліни: «Практика перекладу з першої іноземної мови», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Практичний курс першої іноземної мови (англійська): практична граматика».

 

ВОЙНАРОВСЬКА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент. У 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет іноземних мов і здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови та зарубіжної літератури. Науково-педагогічний стаж становить 15 років. У 2011 році захистила дисертацію на тему «Підготовка бакалаврів з економіки у вищих навчальних закладах США» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки та здобула ступень кандидата педагогічних наук. У 2015 р. отримала вчене звання доцента кафедри сучасних європейських мов. Основними напрямками наукових досліджень є проблеми білінгвальної іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічних напрямів та питання порівняльної педагогіки. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Практичний курс другої іноземної мови та переклад», «Друга іноземна мова професійного спрямування», «Друга іноземна мова», «Лексикологія другої іноземної мови». 

 

ГЛАДЬО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА 

Кандидат філологічних наук, доцент. Відповідає за науково-дослідний сектор роботи кафедри. У 1988 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет. З 1988 р. по 1992 р. працювала викладачем кафедри іноземних мов Вінницького державного політехнічного інституту. З 1992 р. по 2012 р. працювала у Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського. З 1996 по 1999 р. навчалася у цільовій аспірантурі Київського державного лінгвістичного університету на кафедрі лексикології та стилістики. У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. У 2003 р. отримала звання доцента кафедри англійської мови. З 2004 р. по 2012 р. займала посаду завідувача кафедри англійської філології. Член міжнародних організацій знавців англійської мови (USSE), викладачів англійської мови (IATEFL), (TESOL), американознавства (ASAU), Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. Серед наукових інтересів – лінгвістика тексту, стилістика, когнітивістика, етнолінгвістика, семіотика, дискурсологія.

Викладає дисципліни: «Стилістика першої іноземної мови», «Сучасні лінгвістичні теорії», «Філологічна герменевтика», «Когнітивна лінгвістика», «Інтерпретація художнього тексту».

 

ЗАПАДИНСЬКА ІРИНА ГЕОРГІЇВНА 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. У 2003 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, факультет іноземних мов і здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецької мови та зарубіжної літератури. З серпня 2008 р. працює у ВТЕІ КНТЕУ. У 2013 р. завершила навчання в аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2016 р. захистила дисертацію на тему «Професійна підготовка вчителів гуманітарних спеціальностей у системі педагогічної освіти України (друга половина ХІХ - початок ХХ століття)» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, та здобула ступень кандидата педагогічних наук. Працює у відділі наукової роботи та міжнародної співпраці. Напрями роботи включають розробку, організацію, координацію та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва, пов'язаних з виконанням зобов'язань за міжнародними договорами.

Викладає дисципліни: «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Перша іноземна мова», «Історія першої іноземної мови», «Методологія і організація наукових досліджень».

 

КАЛІНІЧЕНКО АНЖЕЛІКА ІВАНІВНА 

Кандидат педагогічних наук (2002 р.), доцент (2006 р.). Працює у ВТЕІ КНТЕУ з 2002 р. З відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальностями «Історія» (1988 р.) та «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і літературна (англійська)» (2002 р.) та ВТЕІ КНТЕУ за спеціальністю «Фінанси і кредит» (2014 р.). Науково-педагогічний стаж – 29 років. В різний час працювала на посадах заступника директора з науково-педагогічної та виховної роботи, помічника директора, керівника Центру іноземної ділової мови. Авторка понад 70 наукових та науково-методичних праць та одноосібного навчального посібника «Business Correspondence. Translation Course» (2006, із грифом МОН України). Наукові інтереси спрямовано на дослідження педагогічних умов організації самовиховання студентської молоді та пов’язану з цим активізацію пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Проблеми перекладу науково-технічної літератури», «Історія зарубіжної літератури».

 

КОВАЛЕВСЬКА ТЕТЯНА ІВАНІВНА 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу. Із відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю “Магістр-дослідник англійської філології”. Педагогічний стаж у ВНЗ – 9 років. У 2011 році закінчила аспірантуру Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.У жовтні 2014 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему: «Графо-фонеміка і параграфеміка сучасного англомовного художнього дискурсу», спеціальність 10.02.04. – германські мови». Досліджує проблеми стилістики та когнітивної на тему: лінгвістики. Керує науковою роботою студентів, має понад 40 наукових та навчально-методичних публікацій.

Викладає дисципліни: «Практичний курс першої іноземної мови (англійська)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Практичний курс письмового перекладу».

 

НЕЧИПОРЕНКО ВІОЛЕТА ОЛЕКСАНДРІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент. Вчений секретар ВТЕІ КНТЕУ. Координатор забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)". Закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю “Російська мова та література та англійська мова”. Науково-педагогічний стаж – 18 років. У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Проходила стажування на кафедрі перекладу германських мов Національного університету ім. Т. Шевченка у грудні 2001 р. Основними напрямками наукових досліджень є проблеми з фундаментальних питань лінгвістики та психолінгвістики, значення сильних позицій тексту для інтерпретації художнього твору. Автор понад 60 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Основи теорії мовної комунікації», «Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу», «Вступ до перекладознавства», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Психолінгвістичні аспекти перекладу».

 

ТКАЧУК ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу. У 2000 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського за спеціальністю «Англійська мова і література, німецька мова» та здобула кваліфікацію вчителя англійської і німецьких мов та зарубіжної літератури. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовностилістична організація історичного прозового тексту (на матеріалі тетралогії Богдана Лепкого «Мазепа») зі спеціальності 10.02.01- українська мова. Автор 15 наукових статей.  Науково - педагогічний стаж – 16 років.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова».

 

ЧУГУ СВІТЛАНА ДМИТРІВНА

Кандидат філологічних наук, доцент. Відповідає за науково-дослідний сектор роботи кафедри. Після завершення навчання на факультеті англійської мови Вінницького державного педагогічного інституту працювала вчителем і викладачем англійської мови в середніх та вищих навчальних закладах м. Вінниці та Вінницької області. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови в спеціалізованій Вченій раді Київського державного інституту іноземних мов. Має багаторічний досвід викладацької роботи. Нагороджена знаком “Відмінник освіти України». Член міжнародних організацій знавців англійської мови (USSE), викладачів англійської мови (IATEFL), (TESOL), американознавства (ASAU), Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики. Автор понад 200 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови», «Латинська мова», «Міжнародний протокол», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Жанрові теорії перекладу».

 

ШВЕЦЬ ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу. У 2009 році з відзнакою закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спецiальнiстю “Педагогiка i методика середньої освiти. Мова та лiтература (англiйська, нiмецька)”. У 2011 році закінчила Тернопільський національний економічний університет та отримала другу вищу освіту заспеціальністю «Фінанси». У 2013 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету, спеціальність 13.00.04. – Теорія та методика професійної освіти. У 2015 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Науково-педагогічний стаж 8 років. Автор близько 50 наукових на навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Практичний курс першої іноземної мови: практична фонетика», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Перша іноземна мова».

 

 БОНДАР НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри. Закінчила Вінницький державний педагогічний університет iм. Михайла Коцюбинського та отримала повну вищу освiту за спецiальнiстю “Педагогiка i методика середньої освiти. Мова та лiтература (англiйська)”. У 2014 році закінчила аспірантуру Вінницького державного педагогічного університету iм. М. Коцюбинського. У 2016 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Основними напрямками наукових досліджень є формування професійних компетентностей фахівців сфери туризму в процесі вивчення іноземних мов. Авторка близько 40 наукових на навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова».

 

МАЦЕРА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Старший викладач кафедри іноземної філології та перекладу. У 1997 р. закінчила Київський Державний лінгвістичний університет за спеціальністю “Англійська мова та зарубіжна література”. Науково-педагогічний стаж – 21 рік. У період з 1997 по 2001р. працювала у Вінницькому м’ясо-молочному технікумі. З 2001 по 2009 працювала у Вінницькій філії Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту та бізнесу на посаді старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. З 2014 р. працює на посаді старшого викладача кафедри сучасних європейських мов ВТЕІ КНТЕУ. Основним напрямком наукових досліджень є психолого-педагогічні умови формування іншомовної компетенції студентів ВНЗ. Авторка низки навчально-методичних видань з методики викладання іноземних мов.

Викладає дисципліни: «Практичний курс першої іноземної мови (англійська)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова». 

 

ПАСЛАВСЬКА ІНГА БОЛЕСЛАВІВНА

Асистент кафедри. У 1998 р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет за спеціальністю «Англійська мова і література та німецька мова». Працювала вчителем англійської мови в ЗОШ № 10 м. Вінниці. З 2004 р. – асистент кафедри гуманітарних наук Тернопільської академії народного господарства (Вінницький інститут економіки). З 2014 р. – асистент кафедри. Науково-педагогічний стаж – 12 років. Авторка низки навчально-методичних праць із методики викладання іноземної мови.

Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним спрямуванням (для економічних спеціальностей)», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова».

 

ТКАЧУК ІРИНА ВІТАЛІЇВНА

Асистент кафедри іноземної філології та перекладу. Закінчила у 2005 році Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію спеціаліста з перекладу (мови: англійська, німецька). Закінчила у 2009 році Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЄУ і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Економіка і підприємництво/Фінанси», спеціалізація «Державні фінанси».Педагогічний стаж – 12 років.

Викладає дисципліни: «Практика перекладу з першої іноземної мови», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Практичний курс письмового перекладу», «Практичний курс послідовного перекладу».

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пріоритетним напрямом роботи науково-педагогічних працівників кафедри іноземної філології та перекладу ВТЕІ є всебічна лінгвістична підготовка здобувачів вищої освіти у процесі аудиторної роботи, самостійної роботи здобувачів, дистанційного навчання. Викладачі кафедри задіяні в навчанні здобувачів ОС“Бакалавр” (І-ІV курси), “Магістр” (V-VI курси) усіх форм навчання. Починаючи з 2004 р., коли в інституті почалася підготовка здобувачів ОС "бакалавр", а з 2015 року ОС "магістр" спеціальності 035 "Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)", викладачі кафедри розробили лекційні та практичні курси, передбачені навчальним планом для цієї спеціальності. Для потреб навчального процесу видано низку навчальних і робочих програм, посібників, опорних конспектів та інших навчально-методичних праць. Викладання дисциплін, закріплених за кафедрою, ґрунтується на суттєвій теоретичній базі: відбувається простійне впровадження в педагогічний процес результатів наукових пошуків шляхом розробки нових та адаптації перевірених часом лінгводидактичних технологій. Викладачі кафедри під час навчальної діяльності успішно реалізують особистісно-діяльнісний комунікативний підхід через використання засобів знаково-контекстного, проблемного навчання, циклічного викладання мов, тренінгових форматів із використанням таких форм педагогічної взаємодії як: фронтальна робота, навчання у малих групах і динамічних парах тощо.

Активно втілюється у практику концепція освіти впродовж життя: викладання дисциплін кафедри орієнтоване на створення у здобувачів вищої освіти психологічних та предметно-інструментальних передумов для досягнення ними більшої автономності в процесі пізнання. Досягненню цієї мети сприяє те, що в навчальному процесі здобувачам вищої освіти не лише повідомляють професійно значущу інформацію, а впершу чергу озброюють прийомами самостійного здобуття знань, стратегіями орієнтування в інформаційних потоках, ефективними засобами психологічної саморегуляції.

Диверсифікації форм навчальної взаємодії викладачів і здобувачів вищої освіти, оптимізації процесу самостійного здобуття знань сприяла розробка і широке запровадження курсів дистанційного навчання дисциплін кафедри в електронній оболонці системи управління якістю освіти MOODLE. Наповненість дистанційних курсів, їхнє систематичне оновлення, легкий доступ для цільової аудиторії користувачів відкривають низку лінгводидактичних перспектив, а також створюють більш широкий простір для педагогічного новаторства викладачів.

 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Науково-дослідна діяльність кафедри іноземної філології та перекладу базується на інноваційних підходах і новітніх принципах організації та проведення науково-практичних досліджень і реалізується шляхом наукових пошуків в рамках:

 • виконання НДР госпрозрахункової тематики згідно договорів із суб'єктами підприємницької діяльності;
 • підготовки докторських і кандидатських дисертацій;
 • участі викладачів і здобувачів вищої освіти у наукових конференціях, семінарах, круглих столах;
 • видання наукових та навчально-методичних робіт;
 • здійснення наукового співробітництва;
 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
 • керівництва науково-дослідною роботою здобувачів вищої освіти.

На кафедрі виконуються дві науково-дослідні теми: 1) «Лінгво-дидактичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців економічної сфери: теоретико-практичні виміри» (керівник – д. філос. н., доцент Н.Л. Замкова), номер державної реєстрації, 2) «Стратегії і тактики перекладацьких практик в полікультурному дискурсі: комунікативно-прагматичний аспект» (керівник – д. філол. н., проф. Н.Б. Іваницька).

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри іноземної філології та перекладу ВТЕІ КНТЕУ відповідають Закону України "Про вищу освіту", нормативним актам уряду України з питань економіки, що визначають шляхи забезпечення розвитку ринкової економіки й підвищення рівня науки та освіти в Україні; основним положенням стратегії економічного і соціального розвитку України "Шляхом європейської інтеграції" та вимогам модернізації вищої освіти в контексті Болонського процесу і приєднання України до єдиного освітнього простору Європи.

Організація наукових досліджень науково-педагогічних працівників кафедри передбачає врахування специфіки навчальних предметів, що визначає орієнтацію досліджень на основні положення, викладені в документах Ради Європи "Білінгвальна освіта: основні стратегічні завдання", "Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання", "Європейський мовний портфель", "Приведення екзаменів з мови у відповідність до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і вимоги до Євроіспитів".

Наукові дослідження викладачів кафедри іноземної філології та перекладу пов'язані з актуальними проблемами теорії і методики професійної освіти, психолого-педагогічними проблемами викладання іноземних мов у немовному ВНЗ, вихованням студентської молоді, формуванням мотиваційної бази лінгводидактичної діяльності, а також із теоретичними питаннями щодо закономірностей розвитку й функціонування мовних одиниць різних структурних рівнів мовної системи та адекватності їхнього перекладу у східнослов'янських і германських мовах. Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами монографій, підручників, навчальних посібників, укладачами методичних розробок, практикумів та навчальних програм.

Понад 70% професорсько-викладацького складу кафедри іноземної філології та перекладу ВТЕІ КНТЕУ мають наукові ступені та вчені звання.

 СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

Кафедра пишається багаторічною творчою співпрацею з багатьма вищими навчальними закладами м. Вінниці, зокрема кафедрами відповідного профілю Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського, Вінницького національного технічного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Вінницького державного аграрного університету.

Географія установ, з якими кафедра іноземної філології та перекладу ВТЕІ КНТЕУ підтримує партнерські стосунки й активно співпрацює на ниві наукових досліджень і педагогічної діяльності, є достатньо широкою. Наукова робота викладачів кафедри проводиться, зокрема, в рамках договорів про наукову співпрацю з кафедрою сучасних європейських мов КНТЕУ, кафедрами педагогіки, російської мови, германських мов НПУ ім. М.П. Драгоманова, кафедрами загального та українського мовознавства, а також кафедрою педагогіки Київського національного лінгвістичного університету, кафедрами методики викладання  іноземних мов, германських мов і перекладознавства, мовної та міжкультурної комунікації Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, кафедрою перекладу Хмельницького національного університету.

Окрім іншого, кафедра плідно співпрацює згідно договорів із органами державної влади – Головним управлінням економіки Вінницької ОДА, Управлінням міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької ОДА.

Викладачі кафедри брали участь у проекті Українського центру оцінювання якості освіти зі створення тестових завдань для потреб проведення незалежного тестування абітурієнтів ВНЗ з іноземної мови.

 ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

 • Видо-часові форми англійського дієслова: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Вуколова В.О., Замкова Н.Л., Іваницька Н.Б., Чумак Т.П. К.: Видавничий центр КНТЕУ. – 2004. – 152 с.
 • Замкова Н.Л. Міжмовні відносини і комунікації: монографія. – Вінниця: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2014. – 362 с. 
 • Іваницька Н.Б. Дієслівні системи української та англійської мов: парадигматика і синтагматика: монографія. – Вінниця: СПД Главацька, 2011. – 636 с.
 • Іваницька Н.Б. Синтагматика українського дієслова і синтаксичний аналітизм: монографічний навчальний посібник. – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2010. – 175 с.
 • Калініченко А.І. Business correspondence. – Київ: Вид. центр КНТЕУ, 2005. – 160 с.
 • Сікорська Л.О. Видо-часові форми англійського дієслова (у вправах та завданнях). Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2008. – 196 с.
 • Чугу С.Д. "Keep up Your English": навчальний посібник для розвитку навичок усного та писемного мовлення студентів першого року навчання напряму підготовки 6020303 "Філологія" професійного спрямування "Переклад" з дисципліни "Практичний курс англійської (першої іноземної) мови". – Вінниця: ПП Балюк І.Б., 2011. – 132 с.
 • Гладьо С.В. Інтерпретація англомовного художнього тексту: лінгвостилістичний аспект: навчальний посібник. – Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2003. – 252 с.
 • Іваницька Н.Б., Сікорська Л.О. Англійська мова бухгалтерського обліку, аудиту та фінансів = Mastering English in Accounting, Audit and Finance : навчальний посібник. – Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 295 с.
 • Замкова Н.Л., Ковалевська Т.І. Англійська мова міжнародного бізнесу та торгівлі» для студентів ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 255 с.

 СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Колектив кафедри бере активну участь у суспільному житті інституту, долучається до благодійних акцій. Згідно існуючої практики провідні лектори залучаються до читання лекцій працівникам підприємств і установ, а також до проведення загальноміських та обласних конкурсів і предметних олімпіад. Окрім іншого, науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у діяльності асоціацій викладачів англійської мови TESOL та IATEFL.

На сьогодні кафедра іноземної філології та перекладу – це колектив досвідчених фахівців, потужний науковий і методичний осередок регіону, потенціал якого працює на перспективний розвиток філологічної освіти в контексті подальшого утвердження авторитету ВТЕІ КНТЕУ.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри