Завідувач кафедри – ЛЕВИЦЬКА ІННА ВАНАДІЇВНА, доктор економічних наук, професор.
Закінчила Київський торговельно-економічний інститут у 1990 році за спеціальністю «Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності». З 2000 року розпочала викладацьку діяльність. У 2004 році захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Вчене звання доцента кафедри економіки підприємництва та менеджменту присвоєно в 2008 році. З вересня 2008 року очолює кафедру туризму та готельно-ресторанної справи. У 2011 році захистила дисертаційну роботу на тему «Управління відтворенням основних засобів в корпораціях (харчова промисловість)», подану на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У травні 2014 року присвоєно вчене звання професора кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Основний напрямок наукових досліджень пов'язаний з дослідженням проблем управління туристсько - рекреаційним потенціалом регіону, а також підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. Є членом вченої та методичної ради інституту та факультету маркетингу та сфери обслуговування. Приймала участь та є керівником держбюджетних та госпрозрахункових НДР. Під керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації та працюють 2 аспіранти. Загальна кількість праць більше 160, у тому числі: 2 навчальних посібника з грифом МОНУ «Економіка підприємства», «Інноваційний менеджмент», та посібник «Готельна справа» у співавторстві, 7 монографій (одна одноосібна), та статті у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.

Викладає дисципліни: «Економіка туризму», «Економіка готелів і ресторанів», «Економіка ресторанів», «Управління проектами в туризмі», «Управління якістю в туризмі», «Управління якістю в готелях і ресторанах».

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи створена відповідно до постанови Вченої ради КНТЕУ від 27.03.2008 р. наказом ректора університету №1005 від 03.04.2008 р. та наказом директора Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ №393 від 17.06.2008 р. Навчальний процес на кафедрі забезпечує науково-педагогічний персонал у складі: 3 доктори наук - Левицька І.В., Власенко В.В., Власенко І.В.; 5 кандидатів наук - Кізюн А.Г., Мазуркевич І.О., Онищук Н.В., Семко Т.В., Дзюба Т.А.; 1 старших викладача - Лук’янець А.В., 3 асистента - Гринь В.В., Криворук В.М., Іваніщева О.А.

 

Власенко Володимир Васильович - доктор біологічних наук, професор. Закінчив Українську сільськогосподарську академію (м. Київ). У 1987 році захистив кандидатську дисертацію. У році 1992 році захистив докторську дисертацію та отримав диплом доктора біологічних наук. У сферу наукових інтересів входить дослідження якості та безпечності харчових продуктів, розробка технології виробництва харчових продуктів функціонального спрямування. Автор понад 300 наукових та науково-методичних видань, є автором 7 підручників, 8 навчальних посібників, 15 патентів, 5 монографій. У 2001 році присвоєно почесне звання Відмінник освіти та науки України. У 2002 році - лауреат Премії міжнародного фонду ООН “Дружба”. Академік Медико-технічної академії наук України, член Нью-Йоркської академії наук.

Викладає дисципліни: «Харчові технології», «Енологія і еногастрономія», «Гігієна та санітарія», «Методи контролю якості ресторанних послуг».

 

Власенко Іван Володимирович - доктор економічних наук, доцент. Закінчив Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». У 2006 році захистив кандидатську дисертацію. У 2010 році отримав вчене звання доцента. У 2015 році захистив докторську дисертацію на тему: «Еколого – економічні засади сільськогосподарського природокористування в контексті сталого розвитку ». Наукові інтереси охоплюють проблеми туристичної галузі загалом та сільського туризму зокрема. Автор навчальних посібників: «Економіка природокористування» з грифом МОН та «Основи підприємницької діяльності», 3 монографій, 130 наукових статей та навчально-методичних розробок.

Викладає дисципліни: «Інновації в туризмі», «Методологія і організація наукових досліджень», «Управління проектів в готельному та ресторанному бізнесі», «Рекреалогія».

 

Кізюн Алла Григорівна - кандидат географічних наук, доцент. У 1991 році закінчила природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту. Другу вищу освіту отримала у Вінницькому торговельно-економічному інституті за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2011 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук на тему: «Сільські ландшафти Поділля». Основний напрям наукової діяльності полягає в дослідженні та оптимізації природних ресурсів в контексті розвитку туризму в Україні. Є співавтором 2-х колективних монографій та автором понад 75 наукових публікацій і навчально-методичних розробок.

Викладає дисципліни: «Географія туризму», «Картографія», «Країнознавство», «Міжнародний туризм».

 

 

Дзюба Тетяна Анатоліївна – кандидат економічних наук. У 2010 році закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за напрямком «Філологія». У 2011 році, з відзнакою, закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». В 2011 році закінчила навчання та отримала диплом магістра -«Master 2» в Universite d’Auvergn IUP Management et gestion d’Entreprise, за спеціальністю «Manegement de PMI – PME» (Менеджмент малого та середнього бізнесу). З 2012 року працює на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи. У 2017 році захистила дисертацією на тему: «Інтегральна система підвищення інвестиційного потенціалу підприємства в механізмах реалізації інноваційних проектів». Є співавтором 2-х колективних монографій та автором понад 50 наукових публікацій і навчально-методичних розробок.

Викладає дисципліни: «Організація ресторанного господарства», «Музеєзнавство та музейно-виставкова справа», «Організація готельного господарства», «Wellness-туризм».

 

Мазуркевич Ірина Олександрівна – кандидат економічних наук.В 2000 році закінчила Український транспортний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». В 2010 році захистила дисертацію в Національному авіаційному університеті на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук з теми: «Управління відтворенням основних засобів на підприємствах вантажного автомобільного транспорту» зі спеціальності 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». Автор 30 наукових праць.

Викладає дисципліни: «Ресторанна справа», «Управління корпораціями в туризмі», «Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі».

 

Онищук Наталя Вікторівна - кандидат економічних наук. У 2016 році захистила дисертацію у Національному університеті водного господарства та природокористування на тему «Формування системи маркетингу співпраці туристичних підприємств». Отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).Науково-педагогічний стаж складає 18 років. З 2010 р. працює на посаді старшого викладача. За період роботи у вищій школі має 68 праць, з яких: наукових – 30, у тому числі 2 колективних монографії. 38 навчально-методичних праць, у тому числі навчальний посібник «Готельна справа». Входить до робочої групи з напрацювання пропозицій до проекту Програми розвитку туризму у Вінницькій області на період 2016-2020 роки. Напрямком наукових інтересів є розвиток внутрішнього туризму у Вінницькій області.

Викладає дисципліни: «Стратегічний маркетинг в туризмі», «Готельна справа», «Поведінка споживачів послуг гостинності» «Організація екскурсійної діяльності».

 

Семко Тетяна Василівна - кандидат технічних наук. Закінчила Київський технологічний інститут. Факультет «Технологія переробки молока і м’яса», за спеціальністю «Технологія переробки молока», кваліфікація «Інженер-технолог» 2006 році отримала диплом Вінницького фінансово-економічного університету факультету «Менеджмент підприємницької діяльності», спеціальність «Менеджер-економіст». У 2013 захистила дисертацію в Одеській національній академії харчових виробництв на тему «розробка ресурсоощадної технології твердого сиру з використанням високотемпературної обробки молока» за спеціальністю «Технологія переробки молока та м’яса і продуктів з гідробіонтів». Має іменний сертифікат UA12FSSM-46 зовнішнього та внутрішнього аудитора EOQ Food Safety System Manager, по розробці і впровадженню систем якості на підприємствах харчової галузі. Чотири авторських свідоцтва та три патенти на тверді сири: - Патент № 20125 «Способ производства твердого сычужного сыра». 15.01.2007 г. - Патент № 31662 «Способ подготовки молока к коагуляции». 25.04.2008 г. Патент №82447» Способ производства твердого сыра « Браво» - Патент №118328 «Спосіб виявлення небезпеки використання генетично модифікованої раундапостійкої сої в продуктах харчування людей» 10.08.2017р. За патентами розроблені технології сирів: «Билозгар», «Браво».

Викладає дисципліни: «Харчові технології», «Технології продукції ресторанного господарства», « Процеси і апарати харчових виробництв».

 

Лук’янець Алла Вікторівна – старший викладач кафедри. Закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Працює над дисертаційним дослідженням на тему «Формування професійної культури менеджера міжнародного туризму в університетах». В 2009 році закінчила магістратуру КНУКіМ і здобула спеціальність «Менеджмент організацій» кваліфікація «Менеджер організацій, менеджер міжнародного туризму». Є автором багатьох наукових статей, постійно вдосконалює свій професійний рівень.

Викладає дисципліни: «Технологія продукції ресторанного господарства», «Устаткування закладів ресторанного господарства».

 

Гринь Вітослава Вікторівна – асистент. У 2013 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, інститут туризму, за спеціальністю «Туризмознавство». Сфера наукових інтересів: історія туристично-екскурсійної справи, інноваційні технології готельного господарства, корпоративна культура в сфері туризму, регіональне управління туристично-рекреаційним комплексом. З 2014 року працює на посаді асистента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

Викладає дисципліни: «Географія туризму», «Організація туризму», «Готельна справа», «Ресторанна справа», «Країнознавство», «Картографія», «Барна справа», «Рекреологія».

 

Іваніщева Ольга Анатоліївна - асистент. У 1999 році з відзнакою закінчила педагогічно-індустріальний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Трудове навчання». З 2002 р. по 2016р. працювала викладачем спеціальних дисциплін у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі. З 2016 року працює асистентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

Викладає дисципліни: «Гігієна та санітарія», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Харчові технології», «Етнічна кулінарія».

 

Криворук В'ячеслав Миколайович – асистент. У 2001 році закінчив факультет громадського харчування готельного господарства та туризму Київського національного торговельно-економічного університету та отримав диплом інженера-технолога. З 2001-2011 рр. працював викладачем технологічних дисциплін у Вінницькому торговельно-економічному коледжі КНТЕУ. З 2012 року працює асистентом кафедри туризму та готельно-ресторанної справи. Тема наукового дослідження «Технологія пирогів зниженої енергетичної цінності».

Викладає дисципліни: «Гігієна та санітарія», «Організація ресторанного господарства», «Харчові технології», «Етнічна кулінарія», «Ресторанна справа», «Кейтеринг».

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи є випусковою зі спеціальностей «Готельно-ресторанна справа», «Туризм» та «Харчові технології». Колектив кафедри – це спеціалісти професіонали, які постійно прагнуть вдосконалювати форми і методи навчання, застосовують новітні методики та найсучасніше обладнання. Підготовка фахівців у готельно-ресторанній та туристичній сфері здійснюється за Державними стандартами вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр», освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» та освітнім ступенем «магістр». Серед головних завдань, на які була спрямована діяльність кафедри - створення сучасного науково-методичного комплексу дисциплін. Здобувачі вищої освіти мають можливість працювати у комп’ютерних класах, оснащених сучасними програмними продуктами, набувати практичні навички у навчальних лабораторіях технології продукції харчування та організації виробництва.

Під час лекцій

Перетворення лекцій на інтерактивні, а саме: впровадження коротких запитально-відповідних співбесід зі здобувачами протягом лекції; проведення коротких підготовлених самостійно або під керівництвом викладача презентацій здобувачів у ході лекції, які б розкривали одне з питань, поставлених у ній; проведення коротких тестів на 5-10 хвилин, що демонструвало б розуміння студентами викладеного матеріалу.

 • Використання мультимедійних засобів у процесі читання лекцій та проведення практичних/семінарських занять, електронних та різних видів опорних конспектів лекцій, надання студентам навчальної інформації на електронних носіях, Інтернет-пошук як здобувачами, так і викладачами для цілей навчального процесу тощо.
 • Проведення майстер-класу із залученням практикуючих майстрів різних сфер туристичної індустрії (готельного, ресторанного бізнесу, розважальних закладів, органів сертифікації, страхових компаній, туристського клубу «Меркурій»).
 • Перегляд відеоматеріалів («Діяльність туристичних самодіяльних організацій», «Туристичне країнознавство», «Організація дозвілля в туристичній індустрії»).
 • Проблемні лекції - при читанні лекцій здобувачам вищої освіти даються питання для самостійного розміркування, яке відіграє активізуючи роль, примушуючи студентів сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді.
 • Міні-лекції характеризуються значною ємністю, складністю логічних побудов, образів, доказів та узагальнень.
 • Метод «АБВ» використовується під час введення в нову тему, для активізації уваги студентів, пробудження в них інтересу до вивчення нового матеріалу та контролю знань. Здобувачам вищої освіти пропонується зібрати відомі їм поняття з заданої теми в алфавітному порядку та розмістити в таблиці («Організація готельного господарства», «Організація туризму»).
 • Метод «Постав на голову» належить до креативної техніки вирішення проблем і застосовується під час лекцій (Організація ресторанного господарства»). Полягає він у тому, що викладач чітко формулює проблему («на ногах»), наприклад: «Які, на вашу думку, риси, ознаки притаманні кваліфікованому кухарю-кондитеру (офіціанту)?». Після обговорення цього питання з студентами, викладач допомагає їм поставити проблему «на голову», наприклад: «Які, на Вашу думку, риси, ознаки притаманні некваліфікованому кухарю-кондитеру (офіціанту)?».  
 • Метод «Мозковий штурм» означає вільне висловлення ідей, думок на задану проблемну тему (навіть якщо вони фантастичні, неможливі у реалізації), але без критики та обговорення. Ці ідеї фіксуються, систематизуються й оцінюються. Метод «Мозковий штурм» сприяє народженню значної кількості ідей при високій активності учасників, розвиває комунікативні здібності учнів, надає їм можливість самовираження та самореалізації («Організація готельного господарства», «Організація туризму» та ін.).

 Під час практичних занять

«Мережевий серфінг», ознайомлення з туристським потенціалом і готельною базою країн світу, формування сучасного мислення і професійності майбутніх спеціалістів («Туристичне країнознавство», «Туристичне краєзнавство», «Організація готельного господарства» та ін.).
Перетворення практичних занять/семінарів у так звані „майстерні”, тобто такі види занять, де студенти в ході обговорень, дискусій вирішують значущі проблеми спеціальності на основі власних самостійних напрацювань, а не просто «опитуються» за матеріалом, начитаним у лекціях. При цьому використовуються наступні інтерактивні методи:  

 • семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників щодо даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки і висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів;
 • робота в малих групах дає змогу структурувати лекційні або практично-семінарські заняття за формою і змістом, створювати можливості для участі кожного студента в роботі за темою заняття, забезпечувати формування особистісних якостей і досвіду соціального спілкування;
 • презентація з використанням мультимедійних засобів, що використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконання індивідуальних завдань, інструктажу, для демонстрацій нових проектів при проведені практичних занять зі всіх дисциплін. 

Особливо цікавими є презентації студентських робіт з дисципліни «Організація готельного господарства» на тему «Найдивовижніші готелі світу» та «Сучасні засоби клінігових операцій»; «Організація дозвілля» - презентація анімаційних програм та ін.; ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в процесі відтворювання певної виробничої ситуації в ролі безпосередніх учасників подій; метод "Бесіда за круглим столом" проводиться за круглим столом у невимушеній атмосфері й за змістом в основному визначається студентами. Вона зорієнтована на якусь загальновідому тему без суворого переслідування мети досягнути чіткого результату. 

Дисципліни кафедри («Організація туризму», «Організація готельного господарства», «Економіка туризму», «Організація ресторанного господарства» та ін., забезпеченні банком даних або «кейсами» проблемних ситуацій, які використовується у навчальному процесі для підготовки здобувачів до вирішення реальних проблем на виробництві (складних випадків з виробничої практики).

Метод «Зіткнення з певними реальними ситуаціями». Цей метод передбачає збір і систематизацію учнями інформації, наприклад про певне виробництво, робоче місце па виробництві та вимоги до нього тощо з різних джерел («Організація готельного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства», «Організація туризму»).

Виїзні практичні заняття з дисциплін «Організація готельного господарства (готель «Жовтневий»); «Організація ресторанного господарства» (майстер-класи в ресторанах «Національ», «Шоколад»); «Організація туризму» (туристична агенція «Галопом по Європі»).  

Включення до навчального процесу як обов’язкової складової виконання здобувачами вищої освіти індивідуальних та групових короткострокових та довгострокових (протяжністю до одного семестру) навчальних проектів, які відображають практику роботи за фахом («Організація готельного господарства» - проект «Шляхи досягнення готелем вищої категорії»).

Широко використовується комп’ютерне тестування знань студентів за всіма дисциплінами.

За дисциплінами кафедри сформовано інформаційний пакет для самостійної роботи здобувачів вищої освіти в системі «MOODLE», де вони мають змогу знайти необхідний матеріал для вивчення, розв’язати задачі, продемонструвати свої проекти та бути оціненими керівником курсу.

Для проведення практичних занять використовуються наступні програмні пакети:

загальні: «MS Office», «Парус: предприятие», «НАУ», «Ліга-закон», BPWin, Microsoft Project, Microsoft Visio, тестові програми.

спеціалізовані: - LIBRO (програма призначена для комплексного обліку на підприємствах ресторанного типу, бару, піцерії або кафе швидкого харчування), - записки шеф-повара (более 3000 кулинарных рецетов) - Зручна інтелектуальна пошукова система рецептів, зручний класифікатор страв, - 1С-Парус: Ресторан+Бар+Кафе 1.5 Українська версія. - Можна створювати спеціалізовані персональні робочі місця для наступних працівників: адміністратора автоматизованої системи, менеджера зміни, касира, офіціанта, бармена. - Електронні путівники, мережа INTERNET.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію шляхом навчання в докторантурі, аспірантурі, вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ.

Викладачами кафедри опубліковано 11 монографій, 1 підручник, 5 посібників, опубліковано близько 160 наукових праць. Вони брали участь у 29 науково-практичних та науково-методичних конференціях різних рівнів. У виконанні держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт активну участь беруть студенти магістратури та старших курсів. На кафедрі діють студентські наукові проблемні гуртки, в роботі яких задіяно понад 50 студентів. За результатами проведеної науково-дослідної роботи студенти виступають з доповідями на наукових студентських конференціях, розробляють курсові роботи.

По кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи ведеться робота за такими науково-дослідними темами:

 1. Держбюджетна тема «Теоретико - методологічні аспекти ефективності управління закладами ресторанного господарства», в якій беруть участь: доцент – 1, асистентів – 1. Завершення держбюджетної теми передбачено – IV 2017р. Науковий керівник – к.е.н., доц. Мазуркевич І.О.
 2. Держбюджетна тема «Історико - культурна спадщина Вінницької області та використання її в екскурсійній діяльності», в якій беруть участь: доцент – 1, асистентів – 2. Завершення держбюджетної теми передбачено – IV 2018р. Науковий керівник – к.е.н., доц. Рябенька М.О.

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

 1. Левицька І.В. Підвищення конкурентоспроможності туристичного бізнесу за рахунок інвестування в основні засоби // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2013.- Т.1, С.46-49 (0,4 др. арк.). (фахова стаття).
 2. Левицька І.В. Особливості впровадження інноваційних технологій в систему управління підприємствами ресторанного господарства // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2013. − №50, С.199-205 (0,3 др. арк.). (фахова стаття).
 3. Левицька І.В. Інвестиції та їх роль у фінансуванні процесів відтворення підприємства // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Вип. ІУ (48) Ч. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012, С. 150-158. (0,4 др. арк.). (фахова стаття).
 4. Левицька І.В. Механізм інвестування відтворення основних засобів //Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. − № 36. − С.77−82 (0,4 др. арк.). (фахова стаття).
 5. Левицька І.В. Характеристика сировинної бази підприємств з виробництва харчових продуктів Вінницької області //Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. − 2010. − № 3 (7). − С.49−58 (0,8 др. арк.).(фахова стаття).
 6. Левицька І.В. Характеристика відтворювальних процесів на підприємствах харчової промисловості Вінницької області //Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Економічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет. − 2010. − № 4 (8). − С.52−58 (0,5 др. арк.).(фахова стаття).
 7. Левицька І.В. Проблеми інтенсифікації відтворювальних процесів на підприємствах харчової промисловості //Економіка харчової промисловості. – Щоквартальний науковий журнал − Одеса. – 2010. – № 3(7). – С.14-18 (0,3 др. арк.). (фахова стаття).
 8. Левицька І.В. Сучасні тенденції формування та розвитку інтегрованих об’єднань в АПК та харчовій промисловості України /Левицька І.В., Скопенко Н.С. //Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – № 37-38. – С.314-319 (0,48 др. ар.). (фахова стаття).
 9. Левицька І.В. Використання моделей ендогенного інноваційного розвитку при визначенні стратегії розвитку підприємств //Вісник Черкаського університету: Економічні науки. – 2010. – № 45. – С. 167–173 (0,5 др. арк.). (фахова стаття).
 10. Бергілевич О.М., Касянчук В.В., Власенко І.Г., Кухтін М.Д., Ковальчук Р.А., Остапюк М.П. Мікробіологія молока і молочних продуктів (Навчальний посібник) – Суми.: Університетська книга, 2010. – 205 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України Лист № 1/11-10438 від 22.12.2009). (12,8 друк. арк.).  
 11. Власенко В.В., Березовський І.В., Власенко І.Г., Скромна О.І. Мікробіологія (Навчальний посібник) – Вінниця.: «Едельвейс і К», 2011. – 232 с. (13,5 друк. арк.).
 12. Власенко В.В., Власенко І.Г., Колодій С.А., Блащук В.В., Урюпа Н.І., Шуляк О.О. Мікробіологія (Практикум для лабораторних занять) – Вінниця.: «Едельвейс і К», 2010. – 98 с. (4,5 друк. арк.).
 13. Дзюба Т.А. Методичні основи підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу суб’єктів ринку праці. Побудова механізму інноваційного розвитку виробничих систем в умовах поглиблення інтеграційних процесів/ Нижник В.М., Бабій І.В., Приступа М.І., Дзюба Т. А. та ін. //Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб’єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС: монографія/ За наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 494с.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

    Тривалий час кафедра тісно співпрацює з навчальними та виробничими підприємствами, що надає змогу здобувачам вищої освіти проходити практичне навчання на найвищому рівні:

 • Асоціація кулінарів України.
 • Мережа готелів «Альдемар» та «Альпайн-груп» (Греція).  
 • Готель «Прем’єр палац», м.Київ.
 • Управління культури і туризму Вінницької ОДА.
 • Вінницький туристсько-спортивний союз. ТФ «УкрВіза».
 • ПП Укрвінінтур. ПП «Інтурист-Вінниця».
 • Мережа агенцій мандрів «МерКаБа».
 • ТК «Меркурій».
 • ТА «Галопом по Європам».
 • ТОВ «Південий Буг» (готель «Жовтневий», «Південий буг»).
 • Санаторії «Хмільник», м. Хмільник.
 • «Перлина Поділля» (смт. Сатанів).
 • ТРЦ «FERIDE PLAZA».

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри