Завідувач кафедри – СУХОРЕБРА ТЕТЯНА ІВАНІВНА - кандидат юридичних наук, доцент кафедри права. У 1998 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства». У тому ж році присуджено наукову ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право та процес; інформаційне право; фінансове право.

Викладає дисципліни: «Цивільне право», «Адміністративна відповідальність», «Адміністративне право і процес», «Цивільне процесуальне право».

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

У 2016 році кафедра психології, соціології та права ВТЕІ КНТЕУ була перейменована на кафедру права. Наявність на кафедрі достатньої кількості висококваліфікованих викладачів-юристів зумовила факт відкриття у 2015 році нової спеціальності - «Правознавство» за такими актуальними спеціалізаціями : «Комерційне право», «Фінансове право».

У 2017 – 2018 навчальному році на кафедрі працюють: - 12 осіб професорсько-викладацького складу: 2 доктора наук: Штифурак В.Є., Гуржій Т.О., 7 кандидатів наук: Сухоребра Т.І., Слободиська О.А., Бахновська І.П., Білоус І.М., Киричук А.С., Панькевич В.М., Власюк А.В., старший викладач Костюк Н.П., асистенти Шевчук Т.М. та Гаврилюк А.М.

Викладачі кафедри продовжують активну роботу, націлену на власне самовдосконалення та формування у студентської молоді особистісних, громадянських та фахових компетентностей, здатних забезпечити їй достойне місце у сучасному конкурентному середовищі.

ШТИФУРАК ВІРА ЄВГЕНІВНА  – доктор педагогічних наук, професор. У 1976 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Учитель історії та суспільствознавства», у 1996 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки. У 2011 році Штифурак В.Є. було присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук за спеціальністю «Соціальна педагогіка», у 2014 р. присвоєно звання професора кафедри психології. Має такі відзнаки: Грамота Міністерства освіти і науки України (2013 р.); Почесний диплом Національної академії педагогічних наук України. Науково-педагогічний стаж - 42 роки, автор понад 200 наукових публікацій, серед них монографія; 8 навчально–методичних посібників із Грифом МОН України. Під керівництвом Штифурак В.Є. захищено 7 кандидатських дисертацій.

Викладає дисципліни: «Психологія», «Психологія іміджу», «Психологія кар‘єри», «Психологія торгівлі», «Психологія управління».

 

ГУРЖІЙ ТАРАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права. У 2001 році з відзнакою закінчив Національну академію внутрішніх справ України (м. Київ). У січні 2005 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня “кандидат юридичних наук” за спеціальністю 12.00.07. У квітні 2008 року рішенням ВАК України Гуржію Т.О. було присвоєне вчене звання “старший науковий співробітник”. У червні 2011 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня “доктор юридичних наук” за спеціальністю 12.00.07. З липня 2013 року – завідувач кафедри комерційного права КНТЕУ.
Результати наукових досліджень Т.О. Гуржія знайшли практичне втілення у розробці проектів законів України, проектів Рішень РНБО України, проектів наказів Міністерства інфраструктури України, МВС України та інших центральних органів виконавчої влади. Крім того, вони широко використовуються у навчально-виховному процесі ряду ВНЗ України. Гуржій Т.О. має відзнаку МВС України “За розвиток науки, техніки та освіти”.

Викладає дисципліни: «Теорія держави і права», «Адміністративне право».

 


БАХНОВСЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА – 
кандидат юридичних наук, доцент. Закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Основоположні принципи права як інтегруючий елемент правової системи України». У 2012 році Бахновській І.П. присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень, у 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології, соціології та права. Науково-педагогічний стаж – 15 років.

Викладає дисципліни: «Теорія держави і права», «Трудове право», «Правові засади вирішення трудових спорів», «Договірне право».

 БІЛОУС ІРИНА МИКОЛАЇВНА – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права. Закінчила Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розслідування злочинних посягань, вчинених на грунті проповідування деструктивних ідеологій чи виконання релігійних обрядів». У 2012 році присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Науково-педагогічний стаж - 5 років.

Викладає дисципліни: Викладає дисципліни: «Інтелектуальна власність», «Конкурентне право», «Кримінальне процесуальне право», «Судові і правоохоронні органи України», «Юридична деонтологія».

ВЛАСЮК АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА - кандидат юридичних наук, доцент кафедри права. У 1996 році закінчила Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію «економіст з обліку і аудиту». У 2012 році закінчила Університет внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». У 2016 році захистила кандидатську дисертацію. У тому ж році присуджено наукову ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право та процес; інформаційне право; фінансове право. З 2015 року депутат Вінницької міської ради. Фінансовий директор Промислової групи «Віойл» та генеральний директор ТОВ «Вінницька промислова компанія».

Викладає дисципліни: «Підприємницьке право», «Господарське право».

КИРИЧУК АНЖЕЛА СТАНІСЛАВІВНА – кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія та правознавство». У 2009 році захистила дисертацію за спеціальністю 13.00.02 «Теорія і методика навчання (історія та суспільствознавчих дисципліни)» в Інституті педагогіки Академії педагогічних наук України. Займається проблемами методики викладання юридичних дисциплін та питаннями адаптації першокурсників у ВНЗ. У 2013 році за програмою SAIA пройшла стажування на кафедрі суспільствознавчих наук Кошицького технічного університету (Словаччина). Педагогічний стаж – 17 років, в т.ч. науково-педагогічний - 8 років.

Викладає дисципліни: «Правознавство», «Право Європейського Союзу», «Право міжнародних організацій», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне публічне право».

ПАНЬКЕВИЧ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права. Закінчив Національну академію внутрішніх справ України. У 2010 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності - 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право», тема дисертації: «Кримінально - правова характеристика порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» У 2016 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Викладає дисципліни: «Кримінальне право», «Фінансове право», «Податкове право», «Правове регулювання фінансового контролю», «Захист прав споживачів фінансових послуг».

СЛОБОДИСЬКА ОКСАНА АРНОЛЬДІВНА – кандидат історичних наук, доцент. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність академіка П.П. Сушкіна в контексті розвитку біологічної науки (остання чверть ХІХ - перша третина ХХ століть). У 2008 році присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.07 - історія науки і техніки, у 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри психології, соціології та права. Автор 60 наукових праць. Науково-педагогічний стаж – 11 років.

Викладає дисципліни: «Соціологія», «Конфліктологія», «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», «Соціальне лідерство».

КОСТЮК НАТАЛЯ ПЕТРІВНА - старший викладач кафедри права. У 2000 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство». Працює над дисертацією на тему: «Застосування норм права органами виконавчої влади в Україні: проблеми теорії і практики» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень. Науково-педагогічний стаж – 17 років.

Викладає дисципліни: «Державне право зарубіжних країн», «Конституційне право», «Юридичні механізми захисту прав людини», «Господарське право», «Основи римського цивільного права».

ГАВРИЛЮК АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА - асистент кафедри права. У 1993 році закінчила Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю «Історія», кваліфікація - учитель історії і правознавства. Другу вищу освіту отримала у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. Науково-педагогічний стаж – 16 років.

Викладає дисципліни: «Правознавство», «Господарське право».

ШЕВЧУК ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА - асистент кафедри права. З липня 2017 р. – начальник навчально-методичного відділу. Закінчила Вінницький державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій», Київський відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Правознавство». Трудову діяльність у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ розпочала з 2015 року.

Викладає дисципліну: «Цивільне право».

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра права здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» та інших спеціальностей для яких навчальними планами передбачено вивчення правових та психологічних дисциплін. Пріоритетним для кафедри є комплексне забезпечення навчального процесу науково-методичними розробками. Навчання проводиться за інноваційними методиками кваліфікованими спеціалістами.

Особливістю роботи кафедри є різновекторність навчально-методичної та науково-дослідної роботи її  викладацького складу. Всі дисципліни кафедри є професійно орієнтованими, що забезпечує формування кваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. 

У своїй роботі з підготовки фахівців викладачі кафедри керуються вимогами Закону України «Про вищу освіту», нормативними актами Уряду України, постановами Вченої ради КНТЕУ та Вченої ради ВТЕІ КНТЕУ, орієнтуються на світові стандарти освіти, активно працюють над удосконаленням власних компетенцій відповідно до сучасних вимог, впровадженням інноваційних технологій та методів, створюють умови для комплексної підготовки фахівців, отримання ними сучасних знань

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Викладачі кафедри права постійно підвищують кваліфікацію шляхом навчання в аспірантурі, вищій школі педагогічної майстерності КНТЕУ, здійснюють керівництво науковою роботою студентів через підготовку їх до участі у конференціях, круглих столах та активно залучають студентів до роботи у наукових гуртках «Універсум» (керівники – д.пед.н., професор Штифурак В.Є., к.і.н., доцент Слободиська О.А.) та «Феміда» (керівник – к.ю.н., доцент Білоус І.М.). Приймають участь в організації та проведенні низки науково-практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та науково-методичних семінарів. На кафедрі продовжується робота над науково-дослідною держбюджетною темою: «Теоретико-правові засади функціонування інституту інтелектуальної власності в Україні, науковий керівник – к.ю.н., доцент Сухоребра Т.І.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

 Викладачі кафедри права тісно співпрацюють з кафедрою адміністративного, фінансового та інформаційного права КНТЕУ в межах консультування щодо наукових досліджень, а також з іншими установами та організаціями, а саме: Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Вінницьким державним педагогічним університетом імені М. Коцюбинського, Вінницьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, Вінницьким місцевим центром з надання Безоплатної вторинної правової допомоги та Вінницьким бюро правової допомоги.

ОСНОВНІ ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ

 • Бахновская И.П. Меры предупреждения правонарушений и их роль в формировании личности / И.П. Бахновская, Т.И. Сухоребрая //Publicatie stiintifico-practica Legeasiviata . - Republica Moldova, mun.Chisinau, 2015. – С. 134-138.
 • Бахновская И.П. Стан та перспективи становлення громадянського суспільства в Україні / И.П. Бахновская, Д.О. Коваль // Юридичний науковий електронний журнал. – Запорізький національний університет, 2016. – Випуск. №3.
 • Білоус І.М. Проблеми кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності в Україні / І.М. Білоус // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – У.: 2015. – Випуск № 35. – Частина ІІ. - ISSN2307-3322.
 • Білоус І.М. Захист прав інтелектуальної власності: український і зарубіжний досвід. / І.М. Білоус // Вісник Маріупольського державного університету. Серія. Право / Маріупольський державний університет. – У.: - 2016. – Випуск №11 - ISSN 2518-1319.
 • Гуржій Т.О. Відповідальність за адміністративні проступки: перспективи правового регулювання / Т.О. Гуржій // Вісник Прокуратури. – 2014. – № 3. – С. 103-116. (фахове видання)
 • Гуржій Т.О. Відповідальність за адміністративні проступки в сфері захисту персональних даних / Т.О. Гуржій, А.Л. Петрицький // Запобігання новим викликам та загрозам інформаційній безпеці України: правові аспекти : матеріали наук.-практ. конф. / 06 жовт. 2016 р. / Упоряд. : В. М. Фурашев. – Київ : НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Вид-во «Політехніка», 2016. – С. 134-145. (обсяг власних – 3 с.)
 • Киричук А. Предпринимательская компетентность преподавателей вузов как условие формирования личности студента как будущого специалиста / А. Киричук, Т. Рогачова // Vysokoškolská edukácia pre potreby súčasného kreatívneho podnikatiľského prostredia: zborník recenzovanýh vedeckýh prác s medzinárodnou účasťou / ed: PhDr. Daniela Hrehová, PhD., PhDr. AnnaJenčová, PhD.; Technická univerzita v Košiciach, Katedra spoločenských vied. – Кošice: TUKE, 2015. – С. 160-166. - ISBN 978-80-553-2221-6.
 • Киричук А. European scholarship programs as an effective of promoting academic mobility within the framework of the Bologna process (Based of the example of the SAIA program) / А. Киричук, Н. Копняк, Т. Рогачова // European Humanities Studies: State and Society. – Pomeranian University in Slupsk, 2016. – Вип. 1. – С. 280 – 290. – «Education in the modern world: integration, identification, synthesis». – ISSN 2450-6486.
 • Костюк Н. П. Юридична природа та сутність застосування норм права/ Н. П. Костюк // Правничий вісник університету «КРОК»: збірник наукових праць. Випуск 22.-К.: Університет «КРОК», 2015.- С.75-85.;
 • Костюк Н. П. Соціально-правовий аспект принципу справедливості застосування норм права / Н. П. Костюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : наук. журн. / Укр. держ. ун-т фінансів та міжн. торгівлі. – Київ:. 2016.- С.9.
 • Костюк Н. П. Проблеми інформатизації процесу правозастосування/ Н. П. Костюк // Криміналістичний вісник : наук.-практ. зб. / [голов. ред. В.В. Чернєй] / ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. — К. : ПК «Типографія від «А» до «Я», 2016. — № 1 (25).– Київ:. 2016.- С. 12.
 • Слободиська О.А. Аналіз сприйняття студентами іміджу викладача / Слободиська О.А., Савчук З.С. // Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. – 2016. - № 1. – С. 28-32. (eISSN: 2410-4620 - Режим доступу -http://journals.uran.ua/apppfo).
 • Слободиська О.А. Використання засобів наочності при викладанні історико-правових дисциплін / О.А. Слободиська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 3 до Вип.36, Том 2 (18): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2016. – С. 159-164.
 • Слободиська О.А. Наочність як ефективний інструмент викладання історико-правових дисциплін / О.А. Слободиська // Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наукових праць ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2016. – Ч. 1. – С. 631-637.
 • Сухоребрая Т.И. Меры предупреждения правонарушений и их роль в формировании личности / И.П. Бахновская, Т.И. Сухоребрая // Public atiestiintifico-practica Legeasiviata . - Republica Moldova, mun.Chisinau, 2015. – С. 134-139.
 • Сухоребра Т.І. Торговельна діяльність як об'єкт адміністративно-правового регулювання / Т.І. Сухоребра // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2016. – Випуск 17. – С. 79-84.
 • Штифурак В.Є. Соціально-педагогічні основи дослідження девіантної поведінки підлітків / В.Є. Штифурак // Наукові записи: Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів і студентів інституту педагогіки і психології. – Серія «Психологія». – Вип. 6. – Вінниця, 2015. – С. 37-41.
 • Штифурак В.Є. Попередження соціальної деформації студентської молоді на основі утвердження здорової життєдіяльності / В.Є. Штифурак // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; інститут педагогіки НАПН України. – Вип. 19 (2-2015). – Ч.2. – Кам’янець – Подільський, 2015. – С. 106-112.
 • Штифурак В.Є. Практика магістерської підготовки соціальних педагогів до роботи з різними типами сімей / В.Є. Штифурак // Соціальна педагогіка і соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю / за заг. ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: Вектор, 2015. – С. 201-206. StifurakW.E. Psychologischemerkmalederberufsausbildungderkunftigenfachkraftedertourismusindustrie / W.E.Stifurak // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – 2015. - № 2 (10). – С. 255-260.
 • Штифурак В.Є. Соціально-психологічні особливості формування конкурентоспроможності фахівця в умовах магістратури / В.Є. Штифурак // Наукові записи Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: Серія «Педагогіка і психологія»: збірник наукових праць – Вінниця, 2015. – Вип. 47. – С. 354-359.
 • Штифурак В.Є. Тенденції професійної самореалізації сучасної студентської молоді в контексті превентивності / Штифурак В.Є. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 36, Том VІІІ (68): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - К.: Гнозис, 2016. – С.323-332.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри