Завідувач кафедри – ДЕНИСЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, доктор економічних наук, професор.
Денисюк О.М. досліджує макроекономічні проблеми розвитку національної економіки, раціоналізації структури власності в Україні, демонополізації економіки, проблеми розвитку підприємництва та управління державним сектором економіки. Має більше 100 наукових і науково-методичних праць, 4 монографії, у т.ч. 1 одноосібна («Становлення багатоукладної економіки та раціоналізація структури власності в Україні»). Протягом останніх п’яти років видав навчальний посібник з дисципліни «Внутрішній аудит» (у співавторстві), навчальний посібник з дисципліни «Аудит державних фінансів» (у співавторстві), а також навчальний посібник з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» (у співавторстві). Денисюк О.М. є членом Громадської ради стратегічного розвитку м. Вінниця, головою якої є Вінницький міський голова (Розпорядження № 44-р від 11.03.2006 р.); членом Громадської ради з питань розвитку підприємництва у м. Вінниця, головою якої є перший заступник Вінницького міського голови (Розпорядження №32-р від 17.03.2009 р.); був членом робочої групи з розробки стратегічного плану соціально-економічного розвитку Вінницької області (Розпорядження №20-р від 15.02.2008 р.); є головою ГО «Подільський центр регіональних досліджень», діяльність якої спрямована на проведення моніторингу та вивчення соціально-економічних процесів у регіоні з метою виявлення існуючих тенденцій та розробки рекомендацій органам державної влади та місцевого самоврядування для забезпечення сталого розвитку Вінницької області. З 2014 року є членом Спеціалізованої вченої ради Д 26.055.03 у Київському національному торговельно-економічному університеті з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

ПРОФЕСОРСЬКО–ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

 

 

Гладій Ірина Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент. Досліджує проблему обліку фінансових результатів в інформаційній системі підприємства в процесі прийняття управлінських рішень поточного й стратегічного характеру. Є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць, у т.ч. 1 навчального посібника (у співавторстві), 4 монографії (у співавторстві).

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік (за видами діяльності)», «Управлінський облік», «Управлінська звітність».

 

Даценко Ганна Василівна – кандидат економічних наук, доцент. В 2011 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління». У ВТЕІ КНТЕУ працює з вересня 2006 року. За цей час пройшла шлях від викладача-стажиста до доцента кафедри. Має 10 років науково-педагогічного стажу, є автором понад 190 наукових праць, з яких більше 25 є фаховими. В 2014 році отримала вчене звання доцента. Наукові інтереси Даценко Г.В. – формування стратегії управління фінансовими ресурсами.

Викладає дисципліни: «Державний фінансовий контроль», «Організація державного фінансового контролю», «Контроль публічних закупівель».

 

Дзюба Оксана Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. Здійснює дослідження з питань облікового забезпечення оподаткування суб’єктів господарювання, обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності, обліку діяльності комерційних банків. Є автором понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік в банках», «Облік та звітність в оподаткуванні», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» .

 

Коцеруба Наталія Василівна - кандидат економічних наук, доцент.У 2013 році захистила кандидатську дисертацію. В 2016 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 80 наукових праць. Наукові інтереси Коцеруби Н.В. – антикризове управління торговельними підприємствами.

Викладає  дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Організація контролю господарської діяльності», «Економічний аналіз».

 

Крупельницька Ірина Геннадіївна - кандидат економічних наук, доцент. В 2007 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління».  За період свого професійного становлення пройшла шлях від бухгалтера до доцента кафедри. Має понад 15 років науково-педагогічного стажу, займається аудиторською практикою, є автором більше 200 наукових праць, в тому числі фахових статей, підручників «Звітність підприємств», «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» та колективних монографій. В 2011 році отримала вчене звання доцента. Наукові інтереси Крупельницької І.Г. – організація і методологія аудиту та системи внутрішнього контролю на підприємстві.

Викладає дисципліни: «Облік і оцінка нематеріальних активів», «Інформаційні системи і технології в фінансовому контрлі», «Теорія фінансово-господарського контролю».

 

Кудирко Олена Михайлівна - кандидат економічних наук, доцент. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію, у 2012 року отримала вчене звання доцента. Досліджує проблеми інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості. Автор понад 90 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Внутрішній аудит», «Аудит», «Аудит проектів».

 

Лобачева Ірина Федорівна - кандидат педагогічних наук, доцент. У 2005 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. У 2010 році отримала вчене звання доцента. Напрямом наукових інтересів є дослідження інноваційних методів навчання. Має більше 270 наукових і науково-методичних праць. Є співавтором 4 колективних монографій та 1 навчального посібника з грифом МОН України. Педагогічний стаж складає 32 роки.

Викладає дисципліни: «Економічний аналіз», «Міжнародна статистика», «Економічна статистика», «Методологія і організація наукових досліджень».

 

Настенко Марія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію, у 2011 року отримала науковий ступінь доцента. Має досвід викладацької роботи понад 15 років Досліджує проблеми обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств. Є автором більш ніж 90 публікацій, з них 55 - наукових праць в тому числі: 3 колективні монографії та 35 навчально-методичного характеру.

Викладає дисципліни: «Організація бухгалтерського обліку», «Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємств», «Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту», «Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів».

 

Овсюк Ніна Василівна - кандидат педагогічних наук, доцент. Займається дослідженням методичних аспектів удосконалення навчального процесу, використанням інноваційних методів викладання у вищій школі. Захистила кандидатську дисертацію, пов'язану з теорією і методикою викладання економічних дисциплін. Досліджує проблемні аспекти бухгалтерського обліку і контролю у сфері трудових правовідносин. Має понад 80 наукових і науково-методичних праць, 3 монографії, у тому числі 1 одноосібна «Бухгалтерський облік, аналіз і контроль виплат працівникам: проблеми обліково-аналітичного забезпечення».

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Звітність підприємств».

 

Откаленко Олена Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент. У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Здійснює дослідження з питань формування фінансових ресурсів вищих навчальних закладів. Є автором понад 30 науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік».

 

Покиньчереда Віталій Володимирович - кандидат економічних наук, доцент кафедри.У 2015 році захистив дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». З 2015 року працює на посаді доцента кафедри. Автор більше 40 наукових і науково-методичних праць. Наукові інтереси – формування обліково-аналітичного та контрольного забезпечення управління людським капіталом.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Аудит державних фінансів», «Державний аудит», «Фінансовий корпоративний контроль», «Судова економічна експертиза».

 

Сегеда Сергій Андрійович   - кандидат економічних наук, доцент. В червні 2003 року захистив дисертацію за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами». В лютому 2007 року отримав вчене звання доцента. Працює у ВТЕІ КНТЕУ з 2013 року. Напрямом наукових інтересів є розвиток аграрно-продовольчого ринку України. Має 58 науково-методичних праць, 55 наукових статей (в т. ч. 26 фахових), є співавтором 2 колективних монографій та 1 навчального посібника з грифом МОН України. Педагогічний стаж складає 14 років.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Аудит і оцінювання управлінської діяльності», «Економічний аналіз», «Проектний аналіз».

 

Яковишина Надія Андріївна - кандидат економічних наук, доцент. Основним напрямом наукових досліджень є економічні механізми бізнес-процесного управління на підприємствах легкої промисловості. Є автором та співавтором багатьох науково-методичних праць, зокрема «Практикуму з обліку і звітності в системі казначейства».

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік в бюджетних установах», «Методологія і організація наукових досліджень».

 

 Бондар Тетяна Леонідівна  – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри.  У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Основним напрямом наукових досліджень є проблеми бухгалтерського обліку витрат на забезпечення якості продукції підприємств лікеро-горілчаної галузі. Є автором понад 30 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Статистика», «Митна статистика», «Фінансовий облік в банках».

 

Ковальчук Світлана Петрівна - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри. У ВТЕІ КНТЕУ працює з 2010 року, з 2015 року – на посаді асистента кафедри. У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Має більше 40 наукових і науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Економічний аналіз».

 

Майстер Людмила Анатоліївна - кандидат економічних наук, старший викладач кафедри. У 2015 році захистила дисертацію на тему: «Механізм підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємства». Основним напрямом наукових досліджень є проблеми обліково-аналітичного забезпечення виплат персоналу підприємств. Є автором понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності)», «Облік на підприємствах малого бізнесу».

 

Копчикова Інна Вікторівна – асистент. Здійснює написання дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Основним напрямом наукових досліджень є проблеми обліку та контролю товарних втрат на підприємствах торгівлі. Є автором понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Моделювання фінансово-господарської діяльності», «Звітність підприємств».

 

Патраманська Людмила Юріївна – асистент.  Навчається в аспірантурі Київського національного торговельно-економічного університету, здійснює підготовку кандидатської дисертації. Має понад 50 наукових та науково-методичних праць.

Викладає дисципліни: «Державний фінансовий контроль установ і організацій», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Аудит».

З метою підвищення якості підготовки фахівців з обліку та аудиту, обміну передовим досвідом і створення інституту наставництва до науково-методичної та навчальної роботи кафедри залучаються провідні фахівці Київського національного торговельно-економічного університету та Хмельницького національного університету.

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Серед головних завдань, на вирішення яких була спрямована діяльність кафедри – створення навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін у контексті використання сучасних інформаційних технологій. З першого дня існування кафедра в своїй діяльності орієнтувалась на забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки здобувачів вищої освіти (студентів). Саме отримання випускниками професійних знань дає їм право гідно конкурувати на ринку праці та закріпити за кафедрою статус якісної теоретичної та практичної бази підготовки фахівців.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності «Облік та оподаткування», в розрізі спеціалізацій «Облік та оподаткування», «Облік та оцінка в бізнесі», «Фінансовий контроль», «Аудиторська діяльність». «Облік та оподаткування» – це напрям, що розвиває прогресивне економічне мислення та сучасні можливості дослідження обліку та контролю економічних процесів і систем, наукові підходи до розв’язання економічних проблем з використанням, найсучасних інформаційних технологій, нові методи управління та прийняття економічних рішень.

Здобувачі вищої освіти отримують класичні теоретичні знання в поєднанні з оволодінням найсучаснішими інформаційними технологіями, науковими підходами до розв’язання економічних ситуаційних задач та отримання практичних професійних навичок. Фахова підготовка здобувачів вищої освіти, як майбутніх фахівців забезпечується ґрунтовною базовою програмою з бухгалтерських, аналітичних та контрольних дисциплін, яка максимально наближена до сучасних світових стандартів освіти з даної спеціальності. Навчальний план розрахований на одержання студентами важливих навичок економіко-математичного моделювання та використання сучасних програмних продуктів і комп’ютерних систем при дослідженні конкретних економічних об’єктів. Всі дисципліни, що викладаються на кафедрі обліку та оподаткування, забезпечені у повному обсязі науково-методичними комплексами, які щорічно оновлюються науково-педагогічними працівниками відповідно до сучасних вимог, форм та методів вищої освіти. Кафедра обліку та оподаткування готує фахівців для підприємств всіх форм власності, банківських та фінансових установ, органів державного управління.

Студенти здобувають знання у сфері фінансового та управлінського обліку, державного та незалежного контролю, аудиту та економічного аналізу, які необхідні для отримання диплому фахівця вищої кваліфікації та здатності конкурувати на ринку праці. Навчання здобувачів вищої освіти здійснюється за сучасними навчальними планами, а комплекс профілюючих дисциплін ґрунтується на авторських методичних розробках. Згідно з державним класифікатором професій, діапазон первинних посад, які може обіймати випускник з дипломом даної спеціальності, надзвичайно широкий. Випускники кафедри можуть працювати аудиторами, фінансовими інспекторами, аналітиками, казначеями, бухгалтерами, податковими інспекторами, а також займати будь-які керівні посади в державних та приватних установах, закладах і підприємствах.

Теоретичні знання, які отримують студенти, ґрунтовно закріплюються завдяки формуванню та розвитку відповідних професійних навичок практичної діяльності. Це досягається завдяки практичним заняттям та проходженню практики у фінансових установах та органах державного управління. Науково-педагогічні працівники кафедри та студенти працюють у навчальних класах Центру Інформаційних технологій, оснащених сучасними персональними комп'ютерами, що об'єднані у локальну комп'ютерну мережу і мають доступ до мережі Internet. Це забезпечує сучасний рівень підготовки фахівців у галузі комп'ютерних наук та дозволяє проводити дистанційне навчання на основі використання системи управління навчанням MOODLE.

У 2016 році кафедра обліку та оподаткування успішно пройшла акредитацію зі спеціальності «Облік та оподаткування» освітніх рівнів бакалавр та магістр.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Напрями науково-дослідної роботи кафедри обліку та оподаткування в 2016-2017 р. обрані відповідно до сучасних вимог науки і практики у галузі бухгалтерського обліку, фінансового контролю й аналізу та спрямовано на їх удосконалення в державних установах, бюджетних організаціях, підприємствах торгівлі, виробництва і є найбільш актуальними для даного етапу розвитку економіки держави.

  Науково-педагогічні працівники кафедри, аспіранти проводять дослідження за такими науковими напрямами:

 • організаційно-методологічні аспекти аналізу і контролю діяльності підприємств;
 • економіко-правові та методологічні аспекти оптимізації структури власності в Україні;
 • удосконалення методології фінансової звітності в умовах гармонізації та використання інформаційних систем бухгалтерського обліку;
 • гармонізації фінансового обліку і звітності відповідно до МСФЗ;
 • обліково-аналітичного інформаційного забезпечення управління підприємством;
 • удосконалення економічних механізмів бізнес-процесного управління підприємствами;
 • обліку витрат і доходів підприємств, використання цієї інформації в управлінській діяльності;
 • визначення фінансових результатів в результаті прийняття управлінських рішень;
 • методики стратегічної фінансової діагностики розвитку торговельних підприємств;
 • системи управління інноваційною діяльністю промислових підприємств;
 • комплексного аналізу фінансового стану підприємств; обліку та внутрішнього аудиту в управлінні товарними запасами;
 • інформаційного забезпечення формування конкурентоспроможності підприємств;
 • формування професійної компетентності майбутніх фахівців інформаційного забезпечення стану фінансового обліку підприємства;
 • автоматизації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту з використанням сучасних інформаційних систем та технологій.

На сьогодні науково-педагогічні працівники кафедри здійснюють наукове дослідження в межах 4 наукових тем: «Оптимізація стратегії управління фінансовими ресурсами виробничого підприємства» (номер державної реєстрації 0113U001379), «Розроблення системи контролю підприємства в умовах нестабільності» (номер державної реєстрації 0014U001373, «Інформаційне забезпечення бюджетування діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0016U003618), «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення інвестиційної безпеки підприємства» (номер державної реєстрації 0017U003047).

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Модернізація вищої освіти в Україні передбачає обов’язкове залучення майбутніх фахівців до науково-дослідної роботи. Мета і основний зміст такої роботи полягає у забезпеченні творчого застосування знань здобувачів вищої освіти, сприяє опануванню ними методів наукового пізнання, формує риси творчої діяльності, є умовою формування потреби студентів в науково-дослідній діяльності. Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти забезпечує повноцінне засвоєння передбаченого програмою навчального матеріалу, дає можливість одержання додаткової наукової інформації, сприяє самоосвіті, що лежить в основі підготовки висококваліфікованого фахівця, сприяє розвитку у студентів науково-експериментальних умінь і професійних здібностей.

СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ

У процесі виконання наукових досліджень науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування підтримують тісні зв'язки з кафедрами бухгалтерського обліку та фінансового аудиту КНТЕУ, кафедрами економічної кібернетики та інформаційних систем, економіки та міжнародних відносин, менеджменту та адміністрування, фінансів, філософії та економічної теорії ВТЕІ КНТЕУ шляхом обміну інформацією, взаємним рецензуванням та спільним написанням статей, навчальних посібників, монографій, методичних рекомендацій, проводяться спільні дослідження за держбюджетною тематикою.

  Основними формами наукового співробітництва є:

 • стажування науково-педагогічних працівників кафедри та проведення взаємних консультацій з актуальних проблем бухгалтерського обліку, фінансового контролю і аналізу;
 • визначення баз виробничої та переддипломної практики студентів спеціальності «Облік та оподаткування»;
 • отримання матеріалів для написання випускних кваліфікаційних робіт для студентів зазначеної вище спеціальності;
 • проведення зустрічей студентів з керівниками підприємств, організацій та установ з метою більш поглибленого ознайомлення студентів зі специфікою роботи за їхньою спеціальністю;
 • читання лекцій спільно з практичними фахівцями щодо проблемних питань бухгалтерського обліку, податкового контролю та аналізу діяльності державних установ, бюджетних організацій та підприємницьких структур;
 • проведення круглих столів та семінарів;
 • обмін інформацією.

З метою підвищення якості підготовки фахівців кафедра тісно співпрацює з провідними фахівцями, науковцями та практиками в галузі економіки, фінансів, фінансового контролю та аудиту. Головами екзаменаційних комісій, що працюють на кафедрі, є керівники державних профільних установ. Науково-педагогічні працівники кафедри обліку та оподаткування співпрацюють з державними установами та іншими суб’єктами господарювання

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ

 1. Денисюк О.М. Становлення багатоукладної економіки та раціоналізація структури власності в Україні: монографія / О.М. Денисюк. – К.: ВЕГА, 2005. – 312 с.
 2. Денисюк О.М. Аналіз господарської діяльності: навч. посіб. / О.М. Денисюк, І.Ф. Лобачева. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2008. –164 с.
 3. Денисюк О.М. Аудит державних фінансів: навч. посіб. / О.М. Денисюк, О.О. Разборська. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 488 с.
 4. Денисюк О.М. Внутрішній аудит: навч. посіб. / О.М. Денисюк, О.М. Кудирко, Н.В. Замчевська. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 256 с.

СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Колектив кафедри бере участь у суспільному житті інституту. Науково-педагогічні працівники кафедри є наставниками академічних студентських груп. Значна увага приділяється духовному та естетичному вихованню студентства, підвищенню їх культурного рівня. Працівники кафедри багато років працюють у дружній атмосфері, яка сприяє не тільки плідній професійній та науково-педагогічній діяльності, а й бажанню проведення спільного активного відпочинку. Кафедра має свої традиції, які підтримуються усім колективом.


 

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Аудит
 3. Аудит державних фінансів
 4. Аудит діяльності суб’єктів небанківських фінансових установ
 5. Аудит і оцінювання управлінської діяльності
 6. Бухгалтерський облік
 7. Бухгалтерський облік в банках
 8. Бухгалтерський облік в бюджетних установах
 9. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах
 10. Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві
 11. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
 12. Бухгалтерський облік у фінансових установах
 13. Внутрішній аудит
 14. Державний аудит
 15. Державний фінансовий контроль
 16. Державний фінансовий контроль організацій і установ
 17. Економічна статистика
 18. Економічний аналіз
 19. Звітність в ЗЕД
 20. Звітність підприємств
 21. Консолідація фінансової звітності
 22. Контроль публічних закупівель
 23. Методи і моделі прийняття рішень
 24. Методологія і організація наукових досліджень
 25. Міжнародна статистика
 26. Облік ЗЕД
 27. Облік і звітність в оподаткуванні
 28. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
 29. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
 30. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту
 31. Організація бухгалтерського обліку
 32. Організація державного фінансового контролю
 33. Організація і методика аудиту
 34. Організація контролю господарської діяльності
 35. Оцінювання та облік майна у матеріальній формі
 36. Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів
 37. Проектний аналіз
 38. Статистика
 39. Статистика ринку товарів та послуг
 40. Статистичні методи прогнозування
 41. Стратегічний аналіз
 42. Судова експертиза бухгалтерських документів
 43. Теорія контролю фінансово-господарської діяльності
 44. Теорія фінансово-господарського контролю
 45. Управлінська звітність
 46. Управлінський облік
 47. Фінансова статистика
 48. Фінансовий аналіз
 49. Фінансовий контролінг
 50. Фінансовий корпоративний контроль
 51. Фінансовий моніторинг
 52. Фінансовий облік
 53. Фінансовий облік у банках

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри