Завідувач кафедри - Хачатрян Валентина Валентинівна - кандидат економічних наук (2007), доцент (2012). Працює у ВТЕІ КНТЕУ з 2003 р. З відзнакою закінчила Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2007 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему «Управління прибутком торговельних підприємств». У 2012 році отримала наукове звання доцента. З 2008 р. – доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки. Авторка понад 270 наукових та науково-методичних праць, в тому числі навчального посібника «Організація підприємницької діяльності» для студентів вищих навчальних закладів, затверджений МОН України. Наукові інтереси зосереджені в площині антикризового управління підприємством.

Викладає дисципліни: «Управління ризиками», «Антикризове управління підприємством», «Міжнародна безпека», «Методологія і організація наукових досліджень», «Міжнародна економіка».

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

Кафедра економіки та міжнародних відносин функціонує у складі факультету економіки, менеджменту та права, акумулює в собі високий науково-педагогічний потенціал інституту, є випускною з підготовки фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр зі спеціальностей «Економіка» (спеціалізації «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка») та «Міжнародні економічні відносини» (спеціалізація «Міжнародний бізнес»). Кафедра економіки та міжнародних відносин має вагомий науково-методичний, дидактичний і навчально-виховний потенціал для збереження, збагачення класичної спадщини минулого та підняття її на вищу, адекватну новим інноваційним вимогам, ступінь.

Ткачук Ольга Михайлівна - доктор економічних наук, професор. У 1984 р. закінчила з відзнакою Київський торговельно-економічний інститут. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію. У жовтні 2009 року захистила докторську дисертацію зі спеціальності 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Утворення нових територіально-виробничих форм оптимізації господарства регіону». Здійснювала керівництво написанням двох дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, виступала опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій. В грудні 2014 р. отримала вчене звання професора. Є автором більше 150 наукових та навчально-методичних праць, автором та співавтором навчальних посібників «Основи підприємництва», «Регіональна економіка», «Основи моделювання маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств регіону», «Бізнес-культура» (три з яких мають гриф МОН), співавтором чотирьох монографій та автором однієї одноосібної монографії. Здійснює керівництво та приймає активну участь у держбюджетних та госпрозрахункових науково-дослідних роботах кафедри.

Викладає дисципліни: «Основи підприємництва», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародний бізнес», «Просторова економіка».

Богацька Наталія Миколаївна - к.е.н., доцент. Закінчила Київський державний торговельно-економічний інститут в 2000 році, спеціальність «Облік і аудит». У 2006 році захистила дисертацію на тему «Управління товарними запасами в роздрібних торговельних підприємствах» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг. З 2007 року доцент кафедри економіки підприємництва та менеджменту, а з 2008 – доцент кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки ВТЕІ КНТЕУ. Приймає активну участь у керівництві студентськими науковими роботами. За останні п’ять років було підготовлено біля 150 студентів, що приймали участь у Всеукраїнських студентських конференціях та міжнародних науково-практичних конференціях Чехії, Болгарії та Польщі. Автор 177 наукових праць та 22 навчально-методичних видань, серед яких навчальний посібник з грифом МОН «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Викладає дисципліни: «Економіка та фінанси підприємства», «Економіка підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини».

Гарбар Віктор Анатолійович -  к.е.н., доцент. У 1986 році закінчив економічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, здобувши спеціальність «Політична економія». У 1989 році вступив до аспірантури на кафедру економічної теорії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 2000 році у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. У 2006 році присвоєно вчене звання доцента. Проходив стажування в Київському національному торговельно-економічному університеті, Головному управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації. Підтримує творчі зв’язки з органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнес-об’єднаннями, науковими установами та навчальними закладами України. Працює на кафедрі з вересня 2001 року. Автор більше 70 наукових на навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів охоплює проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємства, розвитку галузевих ринків, державної регуляторної політики. 

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Планування діяльності підприємства», «Теорія галузевих ринків», «Світовий ринок товарів та послуг», «Торговельні переговори і комерційна дипломатія». 

Давидюк Людмила Петрівна - к.е.н., доцент. Працює у ВТЕІ КНТЕУ з 2001 р. З 2007 по 2012 р. навчалась в аспірантурі без відриву від виробництва в Інституті світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України. У 2015 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – «Світове господарство та міжнародні економічні відносини» на тему «Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації». З 2005 р. по теперішній час – асистент, старший викладач, доцент кафедри економіки підприємства та міжнародних відносин. Автор більше 60 наукових та навчально-методичних розробок. Викладає дисципліни: «Міжнародний бізнес», «Міжнародна економіка», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародні стратегії економічного розвитку», «Міжнародні економічні відносини». Сфера наукових інтересів: дослідження особливостей міжнародної міграції робочої сили в умовах глобалізації та участь України в цих процесах, вивчення та імплементація міжнародного досвіду.

Кульганік Оксана Михайлівна – к.е.н, доцент.  У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування системи соціально-економічного розвитку сільських територій» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Автор понад 60 наукових праць, співавтор більше 15 науково-методичних праць. Наукові інтереси: інтернаціоналізація руху трудових ресурсів; міжнародна торговельна політика; глобалізація економічного розвитку та глобальні проблеми.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Євроінтеграція», «Економіка підприємства торгівлі», «Міжнародні організації», «Національні інтереси в світовій геополітиці та геоекономіці». 

Мельничук Оксана Павлівна - к.е.н., доцент.  Закінчила з відзнакою Львівський торговельно-економічний інститут у 1993 р. за спеціальністю «Економіка та управління в торгівлі та громадському харчуванні». У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Має близько 20 років досвід практичної роботи з підприємствами торгівлі, громадського харчування та суб’єктами господарювання, що здійснюють зовнішньо-економічну діяльність. У ВТЕІ КНТЕУ працює з 2012 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. Напрямок наукових досліджень: сучасний стан, проблеми й основні тенденції розвитку міжнародної економіки та світового господарства.

Викладає дисципліни: «Міжнародна економіка», «Міжнародна торгівля», «Теорія міжнародних відносин», «Бізнес-інжиніринг».

Недбалюк Олександр Петрович - к.е.н, доцент. В 1984 році закінчив економічний факультет Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, диплом з відзнакою, кваліфікація економіст – організатор виробництва. 1985-1988 рр. – головний економіст сільськогосподарського підприємства. 1988-1989 рр. – економіст Центру науково-технічної інформації (м. Вінниця). 1989-2007 рр. – на викладацькій роботі у Вінницькому державному аграрному університеті. Дисертацію на звання кандидата економічних наук захистив в 1993 році на тему «Економічна ефективність виробництва та шляхи її підвищення». Отримав наукове звання доцента. З жовтня 2007 року працює на посаді доцента у ВТЕІ КНТЕУ. Опубліковано 63 наукові праці, в тому числі 2 наукових монографії. Приймав участь в проектах технічної допомоги Україні з боку США та ЄС. Вільно володіє англійською мовою, за різними програмами перебував на стажуванні в університетах США загальною тривалістю 22 місяці. Проходив також стажування в Україні. Відповідальний за організацію наукової роботи на кафедрі. Постійно працює над підвищенням свого професійного та наукового рівня. Пріоритетний напрям наукових досліджень – методики розробки програм регіонального та територіального розвитку.

Викладає дисципліни: «Державне управління та регулювання економіки», «Економіка та фінанси підприємства», «Економіка та організація біржової торгівлі», «Торговельні мережі», «Державне регулювання економіки».

Супрун Світлана Дмитрівна - к.е.н, доцент. Кандидат економічних наук, випускниця КДТЕУ, спеціальність «Економіка підприємства». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методи та моделі формалізації прийняття рішень по інвестицій¬них проектах промислових підпри¬ємств»» за спеціальністю 08.06.01«Економіка, організація і управління підприємствами». Напрями наукової роботи: дослідження сучасного стану управління ефективністю діяльності підприємств, а також наукового обґрунтування потенціалу розвитку вітчизняних підприємств на основі вартісної оцінки. Має більше 120 наукових та науково-методичних праць, в тому числі 1 навчальний посібник, затверджений МОН України, 2 монографії. Має Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №17295/14 від 17.12.2014 р. (виданого Фондом державно¬го майна України), є членом Ради Вінницької ООТ «Знання». Форми дистанційного навчання: електронні варіанти методичного забезпечення дисциплін, які викладаються.

Викладає дисципліни: «Економіка підприємства торгівлі», «Оцінка майна підприємства», «Інноваційний розвиток підприємства», «Управління вартістю підприємства».

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Упродовж останніх років кафедрою економіки та міжнародних відносин здійснювалась різнопланова наукова робота. Її співробітники брали участь у виконанні держбюджетних, госпрозрахункових тем, працювали над кандидатськими та докторськими дисертаціями, готували до друку наукові монографії та навчально-методичні видання, виступали на конференціях, здійснювали спільні проекти з державними установами, міжнародними організаціями, забезпечували керівництво науковою роботою студентів.
Напрями наукових досліджень кафедри, що мають фундаментальний характер: теоретико-методологічні підходи до визначення прибутку підприємства як фінансової категорії, фінансове планування на підприємстві, інноваційна діяльність підприємств України, мотивація трудової діяльності робітників, методологічні принципи оцінки результативності управління прибутком торговельних підприємств, формування механізму внутрішнього контролю за використанням прибутку торговельних підприємств, удосконалення методичних підходів до управління формуванням прибутку торговельних підприємств з урахуванням фактору ризику, удосконалення розподілу прибутку торговельних підприємств, особливості управління ростом вартості підприємства, основні причини та передумови виникнення ризикових подій, особливості системи управління ресурсним потенціалом підприємства, проблеми фінансування зовнішньої торгівлі, розробка маркетингових заходів для переробного підприємства, стратегія інноваційного розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємств регіонів, нетарифне регулювання міжнародної торгівлі, особливості зовнішньої торгівлі України та ЄС, міжнародна трудова міграція як частина міжнародного ринку робочої сили, інтеграційний шлях України в рамках транскордонного співробітництва.
Наукові дослідження прикладного характеру, спрямовані на підвищення ефективності діяльності окремих підприємств та державних структур: напрямки вдосконалення кадрової політики, удосконалення механізму управління місцевого самоврядування через його реформування, напрямки удосконалення розгляду звернень громадян в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, вплив управління нематеріальними активами на ефективність діяльності торговельних підприємств, інвестиційна привабливість України на світовому ринку, заохочення працівників як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства, особливості погодинно-преміальної системи оплати праці на підприємстві, фактори та резерви підвищення продуктивності праці на підприємстві, розвиток інновацій в економічній діяльності підприємств, шляхи досягнення оптимального товарного асортименту торговельним підприємством, економічний потенціал України в сучасних економічних та геополітичних умовах, сучасний стан і напрями розвитку промисловості сільських територій Вінницької області.
Результати наукових досліджень впроваджуються в практику діяльності підприємств шляхом проведення щорічних конференцій та круглих столів, семінарів, обміну інформацією, практичної допомоги спеціалістам, а також завдяки впровадженню у навчальний процес нових дисциплін, оновленню курсів, що викладаються.
21 лютого 2017 року колективом кафедри був підготовлений і проведений круглий стіл «Планування розвитку територій в умовах євроінтеграції», в якому прийняли участь викладачі кафедри, запрошений проектний менеджер «Агенства регіонального розвитку», здобувачі освітнього ступеня «бакалавр» та «магістр».

Наукова робота студентів

До наукової роботи кафедри активно залучаються студенти 3-5 курсів спеціальностей кафедри. У звітному році на кафедрі до науково-дослідної роботи було залучено 65 студентів IІІ – VІ курсів ФЕМ, ОФФ денної та заочної форм навчання, з них 4 були залучені до виконання держбюджетної наукової теми кафедри.

Основними формами студентської наукової роботи є:

  • підготовка наукових статей, у тому числі разом з науковими керівниками;
  • підготовка виступів на конференціях;
  • участь у наукових студентських конкурсах та олімпіадах;
  • участь у виконанні госпрозрахункових тем та окремих науково-дослідних завдань керівництва ВТЕІ КНТЕУ, місцевих органів влади.

Наукове співробітництво

Протягом 2016-2017 року кафедра економіки та міжнародних відносин ВТЕІ КНТЕУ проводила наукове співробітництво з Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації (Договір про спільне виконання науково – дослідної роботи, обмін інформацією, консультації від 01.02.2010 р. № 2а ) в межах виконання кафедральної науково-дослідної роботи «Методика розробки, реалізації та оцінки програм соціально – економічного розвитку сільських територій Вінницької області». Форми співробітництва: стажування, керівництво дипломними та магістерськими роботами. Кафедрою економіки підприємства та економічної теорії Інституту перспективних технологій, економіки і фундаментальних наук Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (Угода про творче співробітництво). Спільними зусиллями колективів кафедр проводився розгляд актуальних питань теорії і методики підготовки студентів з економіки та менеджменту, формування нової генерації фахівців економічного та педагогічного профілю до застосування економічних аспектів у навчально-виховній роботі. ДБУ «Південно-західний регіональний центр інноваційного розвитку» (Договір про науково – технічне співробітництво № 107 від 01.12.2008 р.). Проводились спільні дослідження щодо оптимізації інноваційної товарної політики економічного розвитку підприємства торгова марка «Їжа богатирів», проводилась участь в наукових конференціях. Управлінням міжнародного співробітництва та євроінтеграції Вінницької облдержадміністрації (Договір про співробітництво, обмін інформацією, консультації № 19 від 24.03.2008 р.). Спільними зусиллями проводилось впровадження результатів виконання держбюджетної науково-дослідної теми «Організаційно-економічні аспекти удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону», керівництво дипломними та магістерськими роботами. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Доцент кафедри Супрун С.Д. є членом НМК з «Менеджменту» (секція «Менеджмент в сфері послуг») Хмельницьким національним університетом в межах консультування по написанню кандидатської дисертації асистентом Турчак В.В. на тему «Управління логістичною системою виробничого підприємства». Вінницьким національним аграрним університетом щодо рецензування дипломних робіт студентів цього ВУЗу. Кафедрою економіки підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету в межах консультування по наукових дослідженнях та по підготовці проектів робочих програм з дисциплін, що викладаються. Відділом глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України шляхом отримання консультацій по написанню кандидатської дисертації Давидюк Л.П.

ОСНОВНІ ПРАЦІ КАФЕДРИ:

  1. Організація підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Квач Я.П., Шлафман Н.Л., Коваль В.В., Хачатрян В.В. – Одеса: видавець СПД Бровкін О.В., 2013. – 2014 с.
  2. Розвиток інтелектуального забезпечення процесу управління підприємством: монографія / Тарасова І.І. – Киїів: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013. – 226с.
  3. Економіка праці та соціально-трудові відносини (навчальний посібник з грифом МОН)/Богацька Н.М., Квач Я.П., Яцкевич І.В., Коваль В.В.. - ОІФ УДУФМТ. – Одеса: «Фенікс», 2012. – 421с.
  4. Організаційно-економічний механізм розвитку сільських територій: монографія / Терещенко В.К., Морозюк Н.В., Ярковий А.О., Остапчук А.Д., Вакараш В.М., Ярема Л.В., Кульганік ОМ., Замора О.І.; за ред. Терещенка В.К. – Ніжин, Видавець: ПП Лисовець М.М., 2010. – 484с.
  5. Впровадження міжнародного соціально-економічного досвіду в процесі духовного виховання студентської молоді: наукове видання / Сусіденко В.Т., Мороз О.М., Репетацька В.В. – Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 107с. Домбровський О.Г., Мороз О.М., Ковтун Е.О., Репетацька В.В., Пинко В.С.
  6. Регіональна економіка: Навч. посіб. / за ред.. О.М. Мороз. –Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2009. – 304с.

Випускники кафедри економіки та міжнародних відносин можуть працювати на таких посадах: фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва, фахівець державної служби, наукові співробітники (економіка), економісти, професіонали з управління проектами та програмами, керівники під¬приємств, установ та організацій, керівники малих підприємств без апарату управління, професіонали в галузі економічних наук, фахівці у галузі прикладних наук і техніки, інші фахівці.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри